DETAIL KURZU

Vedenie ľudí INAK * nadšenie * motivácia * koučovací prístup - špeciálny výcvik profesionálneho manažéra (8 DNÍ))

Od:

Espiral, s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Vedenie ľudí INAK * nadšenie * motivácia * koučovací prístup Aktuálne termíny: 25.-26.4.; 9.-10.5.; 23.-24.5. a 6.-7.6.2019 (tréning uzavretý) Nový beh: 3.-4.6.; 20.-21.6.; 15.-16.7.; 30.-31.7.2019 (tréning uzavretý) Spúšťame jesenný beh: 23.-24.9.; 3.-4.10.; 21.-22.10.; 14.-15.11.2019 (spýtajte sa na vlastné termíny) Rozsah:

 • 9:00 – 16:30 hod (8 dní: 2+2+2+2dni)
 • 6 os. v tréningu maximálne

Miesto konania:

 • Tréningová miestnosť spol. Espiral, Priemyselná 8,Bratislava, Bratislava

Dovoľte nám ponúknuť Vám, vysoko intenzívny 8-dňový rozvojový program, realizovaný zážitkovou interaktívnou formou, využívaním rozvojových hier a účinných koučovacích techník.

Vrátane študijných individuálnych zadaní, medzi jednotlivými stretnutiami, ide o 2-mesačný (1-mesačný pri zrýchlenej forme), doslova „NADUPANÝ“ TRÉNING mäkkých a PC zručností v rozšírenej forme, zostavený na základe osvedčených skúseností, pre moderne zmýšľajúceho manažéra a rešpektovaného lídra, s využiteľnosťou nie len v pracovnom svete.

Medzi jednotlivými termínmi, pracujeme na individuálnych zadaniach, sú skvelým spôsobom osvojovania si naučeného, vytváranie trvalých návykov. CIEĽ:

 • Doplnenie a zdokonalenie manažérskych nástrojov inšpiratívneho lídra, získanie stability a načerpanie ideálneho pracovného elánu a efektívneho výkonu
 • Eliminovanie stresu, ktorého zdrojom býva i ľudské nedorozumenie, z dôvodov nepôsobivej komunikácie, neschopnosti aktívne počúvať, či vystupovať zdravo asertívne, rovnako tak prokrastinácia a neefektívne využívanie svojho času
 • Zdokonalenie a rozvinutie riadiacich, motivátorských, komunikačných, prezentačných schopností a zručností, negociácia (schopnosť rokovať win:win) a účinné riadenie konfliktov
 • Poznanie svojej hodnoty – skutočnej identity lídra, budovanie dobrej atmosféry na pracovisku

Forma vzdelávania:

 • prednáška, trénovanie, demonštrácia a simulácia
 • diskusia, interakcia
 • kombinácia klasickej výučbu (znalosti) s praktickým nácvikom koučovania a sebakoučovania
 • koučovací prístup
 • čistý koučing

Súčasťou tréningu sú špeciálne cvičenia, úlohy, testy a iné domáce zadania.

Pri rozvojových programoch šitých na mieru, je možné nakombinovať rôzne ďalšie témy, pri niektorých témach môže byť užitočné ísť viac do hĺbky, pracovať s detailom, prípadne skombinovať viac tém a vybrať to, čo je top dôležité v nich. Naše aktuálne tréningy TU: http://www.espiral.sk/…zy-skolenia/ – zamerané na špeciálne, manažérske, či administratívne zručnosti, alebo si nechajte zostaviť rozvojový program na mieru – **aj individuálne.

Napísali o nás: http://www.espiral.sk/…ali-o-nas-2/

Obsah kurzu

 1. Efektívna komunikácia pokročilo (verbálna a neverbálna) a aktívne počúvanie, správne kladenie správnych otázok – v pracovných i osobných vzťahoch, eliminácia nedorozumení
 • Koncept nenásilnej komunikácie, ako dôležitej súčasti zrelých rozhodnutí, sebamotivácie a formy empatie človeka k sebe samému a svojmu okoliu
 1. Alchýmia v pôsobivej komunikácii – viac vplyvu = viac úspechu

Rôznorodosť uhlov pohľadu, podstata porozumenia Jungovskej typológie osobnosti a pochopenie správania a reakcií komunikačného partnera:

 • Osobná perspektíva a pohľad na vec:
 • CELKOVÝ / DETAILNÝ
 • Nasmerovanie povinností: ĽUDSKÝ / ÚLOHOVÝ prístup
 • Nasmerovanie motivácie: DOSIAHNUTIE CIEĽA / ÚTEK
 • Motívy konania: VOLITEĽNÝ / METODICKÝ prístup
 • Do akcie: AKTÍVNY / HODNOTIACI prístup
 • Bariéry budované chybami prvotného vnímania
 • Ako v minimálnom čase vhodne odpovedať, predstaviť svoj zámer, požiadavku, stanovisko či cieľ, v súvislosti s typom „poslucháča“?
 • Ako maximalizovať vplyv svojich vyjadrení? Ako zvýšiť svoju schopnosť presvedčiť a originálne formulovať myšlienku v hovorenej i písomnej forme?
 • Poznanie, čo hrá v komunikácii skutočnú rolu a pomáha nám to ísť, svojmu komunikačnému partnerovi na ceste v ústrety
 • Ako nerobiť zbytočné kompromisy, či ako efektívne rokovať a vyjednávať
 • Schopnosť prispôsobiť svoj prejav na základe rýchleho odlíšenia rôznych typov poslucháčov a pisateľov
 1. Základné princípy rozvojovej metódy NLP
 • Pacing – Leading – Rapport; Submodality, filtre a preferenčné kanály vnímania sveta, ai
  • Tvorivý prístup k životu a rozvíjanie emocionálnej inteligencie
 1. Profesionálna telefonická komunikácia
 • Tvorba a štruktúra účinnej správy, tón a tempo reči
 • Techniky účinného telefonovania (podávanie informácií, zisťovanie potrieb, riešenie konfliktov, zaujatie a získanie pre spoluprácu)
 • Záver telefonického rozhovoru a vyhodnotenie telefonátu
 1. Profesionálna E-mailová komunikácia – ako zaujať a získať druhú stranu pre spoluprácu
 • Etiketa a netiketa v E-mailovej komunikácii, účinné pravidlá
 • Pozitívny vplyv e-mailov v procese rozhodovania v tímoch, zvýšenie efektivity komunikácie a účinnosti práce (eliminácia ping-pong efektu)
 • Riadenie informačného toku v spoločnosti – voľba vhodných komunikačných kanálov, ako i voľba správneho publika a vhodného načasovania – nastavenie komunikačných kanálov, procesov
 1. Asertivita prepojená s empatiou, asertivita vytvárajúca skvelú komunikačnú atmosféru
 • Asertivita a vplyv na zdravé riskovanie, kreativitu, pre súhru v partnerstve, pre budovanie kvalitných vzťahov
 • Asertivita, nie agresivita a už vôbec nie pasivita, práca s ľuďmi, nie proti nim
 • Zásady a sociálne spôsobilosti asertívneho správania, schopnosť ceniť si seba a svoje práva, oceňovať druhých, schopnosť prijímať a vyjadrovať kritiku, schopnosť riadiť rozhovor
 • Zvyšovanie sebaúcty a rešpektu, identifikovať svoje potreby a priania, schopnosť požiadať a dôjsť tak k naplneniu potrieb, prijatie zodpovednosti za svoje vlastné správanie, postoj k chybe
 • Reč tela a asertívne mimoslovné správanie
 1. Moderný leadership – leadri, ktorí menili svet nás povedú
 • Charizma – viac vplyvu, viac úspechu
 • Autenticita, komunikácia vyspelo, ľudskosť a profesionalita, ohľaduplnosť v práci
 • Budovanie happy team-u, motivácia členov tímu
 • Ako zabezpečiť a udržať dobrú atmosféru na pracovisku
 1. Výberové konania, nábory, obdobie adaptácie pracovníka, príprava adaptačných a hodnotiacich plánov, priebeh hodnotiacich pohovorov, hodnotenie pracovných výkonov, prepúšťanie zamestnancov, Outplacement
 2. Základy koučingu a vedenia koučovacích rozhovorov

Koučing je pre lepšie porozumenie – mentálny tréning, koučovací prístup, v ktorom ide o partnerský a rovnocenný vzťah, založený na vzájomnej dôvere medzi koučom a koučovaným, slúžiaci na rýchlejšie a efektívnejšie dosiahnutie klientových cieľov. Ide o štruktúrovaný a špecifický rozhovor, za účelom dosiahnutia výnimočných požadovaných výsledkov, prihliadajúc na predstavy klienta a jeho jedinečnosť.

 • Stanovovanie cieľov podľa SMARTER, efektívne uplatňovanie modelu GROW pri hľadaní možností a pomenovávaní strategických krokov, efektívne napĺňanie svojich cieľov, cieľov tímu
 1. Self coaching, využívanie koučovacieho princípu
 • Sebarozvoj sebakoučovacím prístupom – hľadanie vlastných odpovedí na otázky a témy, ktoré riešite
 • Odstraňovanie vonkajších i vnútorných bariér, prekážok, ktoré Vám bránia v postupe vpred za svojimi cieľmi a predstavami
 • Najlepšie riešenia sú tie Vaše – maximálne využívanie cenného potenciálu, ktorý má každý v sebe, využívať naplno a ďalej s ním pracovať
 • Využívanie prevratných koučovacích techník
 1. Stress management (tipy – triky) – ako zvládať stres, nájsť skryté rezervy, spoznať silu premenenej mysle a praktické techniky vedúce k väčšiemu pokoju a spokojnosti
 • INNER GAME – Zvládanie vypätej situácie, odbúravanie strachu, napätia, získanie stability, nadobúdanie vnútornej rovnováhy, ako si zabezpečiť flow
 1. Time management pokročilo – Osvojenie si poznatkov a zručností v sfére manažovania času nielen podľa základných princípov, ale aj s ohľadom na hierarchiu hodnôt, životnú a profesijnú stratégiu a priority
 • Poznať a eliminovať zlodejov času, SWOT – poznanie vlastnej hodnoty a správne presvedčenia
 1. STOP prokrastinácie a nástup motivácie
 • Ako prekonať odkladanie, ako uvoľniť motiváciu (imaginácia, dôsledkové a alternatívne myslenie), dosiahnuť spokojnosť a emočnú vyrovnanosť
 • Spoznajte nástroje, ktoré u Vás či vo vašich tímoch odstránia, eliminujú nežiaduci stav, správanie a nahradia žiaducim:
 • Demotivácia / Aktívna vnútorná motivácia
 • Prokrastinácia / Akcieschopnosť
 • Neefektivita / Efektivita a produktivita
 • Bezúčelnosť, zlozvyky / Pozitívne návyky, systém
 • Frustrácia / Spokojnosť
 • Odpor k práci / Sebarealizácia
 • Stres / Flow
 • Využívanie techník: TO DO list , TO DO ALL, Flow lístok a iné
 • Sebadisciplína, produktivita a efektivita práce
 • Ako súvisia ciele, motivácia a vaše kľúčové hodnoty (Kde načerpám palivo; Ako zvýšim rýchlosť, aké sú užitočné skratky?)
 • Objektivita a stanovovanie SMART-B cieľov – ako si určiť dobrý cieľ, ktorý bude realizovateľný a pomenovať objektívnu realitu (Tvorba osobných vízií, plán cesty, realizácia)
 1. Porada ako efektívny nástroj riadenia v praxi – profesionálne organizovanie a vedenie pracovných stretnutí, písanie zápisnice
 • Najčastejšie chyby, účelné pravidlá (v zmysle správneho zadefinovania úloh a určenie ich majiteľov), podnety pre moderný „leadership“
 • Nenechajme na seba hádzať opice iných, motivujme ich k zodpovednosti – jeden zo základov efektívneho leadership-u
 • Voľnočasové aktivity – zdroje radosti a šťastia
 • Pyramída hodnôt, Disneyho model, a iné
 1. Silný rečník
 • Autenticky vyjadrované myšlienky, na ktorých Vám záleží
 • Presvedčivá prezentácia idei, zásady dobrej prezentačnej techniky, eliminácia strachu, ako vytvoriť dobrý prvý dojem a získať si poslucháčov, ako si svoju reč skutočne užiť
 • Rýchlokurz: PowerPoint-u, práca s flipchart-om, poznámkami
 • Nácvik reči – improvizácia s rozmanitými zadaniami, emóciami / odprezentovanie so spätnou väzbou
 • Nácvik premostení, kladenia silných otázok v prezentácii, tréning reakcií na námietky, účinná argumentácia
 1. Spoločenská etiketa – Ovládanie top základov spoločenskej etikety, bontón, biznis protokol, profesionálne vystupovanie
 • Prvý dojem a imidž
 • Rozdiely v správaní v spoločnosti a v práci
 • Vzdanie úcty a prednostné poradia
 • Pozdrav, privítanie, predstavovanie
 • Tykanie a vykanie, oslovovanie, rozdiel slečna/pani
 • Podávanie rúk, bozky
 • Správne dohodnutie pracovného stretnutia, zasadací poriadok
 • Občerstvenie pre návštevy (zásady a pravidlá stolovania)
 • Biznis formálne a neformálne oblečenie, doplnky, vhodnosť farieb a farebná typológia, módne trendy, vôňa, úprava tváre a vlasov
 • Pozvánky – ako ich písať a čítať
 • Vizitky a práca s nimi
 • Pracovné a spoločenské udalosti
 • Dary a špeciálne príležitosti
 1. MS OFFICE 2010/2013/2016/Mac – Efektívne tipy triky, TOP techniky pre zefektívnenie práce s nástrojmi tohto kancelárskeho balíka: MS Word, MS Excel, MS Outlook a MS PowerPoint (až po úroveň expert)
 • Vysoko intenzívny a individuálny prístup ku každému účastníkovi
 1. Efektívne organizovanie – Top tipy pre profesionálny chod svojej kancelárie, či v spolupráci so svojou asistentkou, komplexnosť spravovania agendy, vedúcej ku vzájomnej, spokojnej spolupráci manažéra s asistentkou i s celým vedením spoločnosti

POŽIADAJTE O POHĽAD NA DETAIL.

Témy sa opierajú, tak ako o výstupy z praxe a kontinuálneho vzdelávania (leadership pokročilo, komunikácia, time a stres manažment, psychológia vplyvu, obchodnícke a negociačné zručnosti, etiketa, terapeutické postupy, NLP ai ), tak o prevratné metódy vnútornej hry Timothy Gallweya – svetoznámeho poradcu a kouča, tvorcu jedinečného metodologického prístupu k rozvoju osobných a profesijných zručností. Timothy Gallwey je priekopníkom aplikovanej psychológie športu a aplikovanej psychológie korporácií. Je uznávaný ako zakladateľ pojmu Coaching pred viac ako 45 rokmi. Koučing je v súčasnej dobe najpoužívanejším nástrojom k ľudskému rozvoju. Súčasťou sú prvky know how metódy transpersonálneho koučovania Johna Whitmora – jedného z najvyhľadáva­nejších európskych koučov jeho čias, orientujúceho sa na uvoľňovanie ľudského potenciálu a zvyšovanie individuálnej výkonnosti († 28.4.2017).

Špeciálne hry, cvičenia, úlohy:

 • uvoľnia atmosféru, roztopia lady
 • – rozpohybujú energiu v účastníkoch
 • posilnia schopnosť prirodzenej empatie, tolerancie, verbálnej i neverbálnej komunikácie
 • posilnia vzájomnú úctu, podporu, dôveru a sebadôveru
 • ponúknu priestor na riešenie úloh, problémov, spoluprácu, zvládnuť telesnú prítomnosť
 • budú slúžiť pre porozumenie užitočnosti a upevnenie tímového ducha, budovanie dobrej atmosféry a proaktivity na pracovisku

V tíme (malých, náhodne vybudovaných skupinkách) sa rozdelia úlohy, účastníci si naplánujú stratégie, vymieňajú informácie a popri tom sa skutočne dobre bavia. Práve vtedy prichádza k uvedomeniu mnohého, rozvoju a upevneniu určitých zručností, ale i kompetencií. Po zrealizovaní úlohy a následnej diskusii, kedy prepojíme celú úlohu-hru s realitou v praxi, je priestor na hľadanie a prepájanie spoločných paralel.

Analýza aktivít zameraná napr. na:

 • Kreativitu, inovatívny proces, presadenie inovatívnych nápadov
 • Ambície, orientáciu na cieľ
 • Riešenie tvorivých napätí v tíme
 • Tímové role

Výstupy a hodnotenia zo strany ľudí, s ohľadom na:

 • Informáciu
 • Emóciu – zážitok
 • Myšlienku – nápady
 • Konanie – praktické využitie zisteného v praxi

Cena v sebe zahŕňa:

 • Lektorov
 • Študijné materiály
 • Občerstvenie, pitný režim
 • Certifikát – osvedčenie o absolvovanom kurze

Cieľová skupina

Existujúci a budúci:

 • Riaditelia
 • Manažéri
 • Tím lídri
 • Všeobecne ľudia v riadení
 • Milovníci osobnostného rozvoja
Certifikát Certifikát - osvedčenie o absolvovaní tréningu Poznámka k cene

Pri skupinovej objednávke 3 os a viac, sa zaujímajte o zľavu. Cena tréningu pre Individuálny prístup: One to One prístup: 351,-€/1 deň, pri plnom počte dní: 270,-€/deň

Kontaktná osoba

Erika Feketová
+421 903 221 950
erika.feketova@espiral.sk

Hodnotenie
Organizátor