Detail kurzu

Vedenie ľudí INAK * nadšenie * motivácia * koučovací prístup - špeciálny výcvik profesionálneho manažéra (8 DNÍ) aj ON-LINE

Espiral, s.r.o.

Popis kurzu

TOP tréning Vedenie ľudí INAK * nadšenie * motivácia * koučovací prístup, povedieme inak, ako bežne poznáte!

Trénovaním cez zážitok, prostredníctvom zážitkovej pedagogiky, dôjde k overeniu a osvojeniu si funkčných postupov moderného lídershipu, priamo v praxi.

Rozsah:

 • 9:00 – 16:30 (17:00) hod (8 dní: 2+2+2+2dni)
 • 8 os. v tréningu maximálne

Miesto konania:

 • Tréningová miestnosť spol. Espiral, Priemyselná 8, 3. poschodie, Bratislava

O čo tu pôjde?

Dovoľte nám ponúknuť Vám, vysoko intenzívny 8-dňový rozvojový program, realizovaný zážitkovou interaktívnou formou, využívaním rozvojových hier a účinných koučovacích techník.

Vrátane študijných individuálnych zadaní, medzi jednotlivými stretnutiami, ide o 2-mesačný, doslova „NADUPANÝ“ TRÉNING mäkkých a PC zručností v rozšírenej forme, zostavený na základe osvedčených skúseností, pre moderne zmýšľajúceho manažéra a rešpektovaného lídra, s využiteľnosťou nie len v pracovnej oblasti.

Medzi jednotlivými stretnutiami, pracujeme na individuálnych zadaniach, sú skvelým spôsobom osvojovania si naučeného, vytvárania trvalých návykov. 

CIEĽ:

 • Doplnenie a zdokonalenie manažérskych nástrojov, získanie stability a načerpanie ideálneho pracovného elánu a efektívneho výkonu
 • Eliminovanie stresu, ktorého zdrojom býva i ľudské nedorozumenie, z dôvodov nepôsobivej komunikácie, neschopnosti aktívne počúvať, či vystupovať zdravo asertívne, rovnako tak prokrastinácia a neefektívne využívanie svojho času
 • Zdokonalenie a rozvinutie riadiacich, motivátorských, komunikačných, prezentačných schopností a zručností, negociácia (schopnosť rokovať win:win) a účinné riadenie konfliktov
 • Poznanie svojej hodnoty – skutočnej identity lídra, budovanie dobrej atmosféry na pracovisku
 • Uplatňovanie vhodných vodcovských štýlov, situačné štýly riadenia

Súčasťou tréningu, je mnoho, rokmi overených poznatkov, psychologických dotazníkov, na zlepšenie sebapoznania, interaktívnych diskusií, aktivít a rozvojových aktivít, kde si naučené veci precvičíte a zažijete priamo u seba.

 • Modul zameraný na koučovanie, Vás pripraví na efektívne vedenie partnerských rozhovorov, podporu tvorivej atmosféry v tíme, pre dosahovanie vysokého výkonu.

Tréningom sa zameriame na rozvoj a prehĺbenie vedomostí, zručnosti a praktický tréning inšpiratívneho lídra

Forma vzdelávania:

 • Tréningy s krátkymi vzdelávacími blokmi a precvičovaním konkrétnej zručnosti, s reflexiou využiteľnosti do praxe
 • Minimum teórie, maximum učenia  trénovaním
 • Funkčné stratégie, príklady z praxe: demo ukážky techník a stratégií, s následným trénovaním účastníkov
 • Kombinácia klasickej výučbu (znalosti) s praktickým nácvikom koučovania a sebakoučovania
 • Koučovací prístup, koučing, techniky NLP metódy
 • Prvky zážitkovej pedagogiky
 • Individuálne trénovanie  naučeného v praxi a (samo)štúdium medzi  jednotlivými tréningmi

Napísali o nás: https://www.espiral.sk/napisali-o-nas-2/

Napíšte nám a povedzte o svojich požiadavkách: erika.feketova@espiral.sk


Obsah kurzu

 • Zážitkovou pedagogickou Vás prevedieme témami, s trvalým efektom pozitívnej zmeny:

  Efektívna komunikácia pokročilo (verbálna a neverbálna) a aktívne počúvanie, správne kladenie správnych otázok – v pracovných i osobných vzťahoch, eliminácia nedorozumení
  • Nácvik aktívneho počúvania 
  • Koncept nenásilnej komunikácie, ako dôležitej súčasti zrelých rozhodnutí, sebamotivácie a formy empatie človeka k sebe samému a svojmu okoliu

  Alchýmia v pôsobivej, partnerskej komunikácii

  Budovanie experta v sebapoznaní, poznaní ľudí okolo seba, porozumení osobnosti - Typológia osobnosti pokročilo a riadenie talentov 

  Ako v minimálnom čase vhodne odpovedať, predstaviť svoj zámer, požiadavku, stanovisko či cieľ, v súvislosti s typom „poslucháča“?

  Ako maximalizovať vplyv svojich vyjadrení?

  Ako zvýšiť svoju schopnosť presvedčiť a originálne formulovať myšlienku v hovorenej i písomnej forme?

Poznanie, čo hrá v komunikácii skutočnú rolu a pomáha nám to ísť, svojmu komunikačnému partnerovi na ceste v ústrety

Ako nerobiť zbytočné kompromisy, či ako efektívne rokovať a vyjednávať Schopnosť prispôsobiť svoj prejav na základe rýchleho odlíšenia rôznych typov poslucháčov a pisateľov

Asertivita prepojená s empatiou, asertivita vytvárajúca skvelú komunikačnú atmosféru
 • Asertivita a vplyv na zdravé riskovanie, kreativitu, pre súhru v partnerstve, pre budovanie kvalitných vzťahov
 • Asertivita, nie agresivita a už vôbec nie pasivita, práca s ľuďmi, nie proti nim
 • Zásady a sociálne spôsobilosti asertívneho správania, schopnosť ceniť si seba a svoje práva, oceňovať druhých, schopnosť prijímať a vyjadrovať kritiku, schopnosť riadiť rozhovor
 • Zvyšovanie sebaúcty a rešpektu, identifikovať svoje potreby a priania, schopnosť požiadať a dôjsť tak k naplneniu potrieb, prijatie zodpovednosti za svoje vlastné správanie, postoj k chybe

Poskytovanie účinnej spätnej väzby "ADO" - pochvala i vytýkací rozhovor


Silný rečník - TOP základy pre prezentačné zručnosti - Mediatréning

 • Veľkí rečníci nás povedú
 • Autenticita vyspelo, ľudskosť a profesionalita
 • Komunikácia v kontexte prezentéra
 • Vycibriť schopnosť rozprávať pred ľuďmi, viac si veriť, bez toho aby záležalo na type publika, na tom, či sme za stolom, či na pódiu, alebo na stretnutí známych
 • Naučíme sa, ako skoncovať s katastrofickými scenármi raz a navždy, objaviť svoje triumfy a nastaviť sa na úspech
 • Vedomosti a zručnosti obohatíme o tipy ako nie len PREKONAŤ trému a strach z vystupovania, či argumentácie, ale ako jej predísť a túto vedomosť aplikovať na ľubovoľné oblasti vo svojom živote, na ktorých každej osobne veľmi záleží
 • Autenticky vyjadrované myšlienky, presvedčivá prezentácia idei, ako vytvoriť dobrý prvý dojem a získať si poslucháčov
 • „Moja osobná značka, dôveryhodnosť“ - „Viem KTO SOM, v čom je moja hodnota a čo ponúkam; Rešpektujem seba aj druhých” - „Viem KTO je náš klient/trh a čo je moje PREČO, AKO to robím, že je môj nadriadený, kolega, klient spokojný a rozpráva o získanom úžitku ďalej„
 • ÉTOS – LOGOS – PÁTOS –  predvedieme si a natrénujeme tri zložky rečníckeho umenia podľa Aristotela – silný a pevný postoj, sebaistý pri sedení, hlasitosť, dynamika reči, očný kontakt
 • Vnímanie svojho publika, efektívna spolupráca a diskusia s poslucháčmi
 • Tréning reakcií na námietky, účinná argumentácia a vyjednávanie na úrovni
 • Ako skoncovať s trémou, strachom, ktoré nás paralyzujú a ako začať obchodný rozhovor, rozhovor s nadriadeným pracovníkom, či kolegom, prípadne sa zapojiť do ľubovoľných rozhovorov, ktorým doteraz „vždy šéfovali“ výrazní extroverti
 • Rýchla relaxácia mysle, svalov a ciev, pred záťažovou situáciou, ako si zabezpečiť dobrú náladu a svoju prezentáciu, rozhovor, či telefonát, si skutočne užiť

Základné princípy rozvojovej metódy NLP

 • Komunikačný model NLP (neuro lingvistické programovanie) v sociálnom kontakte 
 • Filtre a preferenčné kanály vnímania sveta – „ako sa prejavujem a učím ja a ako moji kolegovia, partneri“, s ohľadom na osobnostný komunikačný typ a submodality (Visual, Auditory, Kinesthetic, Olfactory, Gustatoryai - trénovanie  uvedomelého
 • Tvorivý prístup k životu a rozvíjanie emocionálnej inteligencie
 • Poznanie stratégií úspešných

Reč tela, neverbálna komunikácia a asertívne mimoslovné správanie -
pokročilo

Základy koučingu a vedenia koučovacích rozhovorov

Koučing je pre lepšie porozumenie – mentálny tréning, koučovací prístup, v ktorom ide o partnerský a rovnocenný vzťah, založený na vzájomnej dôvere medzi koučom a koučovaným, slúžiaci na rýchlejšie a efektívnejšie dosiahnutie klientových cieľov. Ide o štruktúrovaný a špecifický rozhovor, za účelom dosiahnutia výnimočných požadovaných výsledkov, prihliadajúc na predstavy klienta a jeho jedinečnosť.

 • Objektivita a stanovovanie SMART-B cieľov – ako si určiť dobrý cieľ, ktorý bude realizovateľný a pomenovať objektívnu realitu (Tvorba osobných vízií, plán cesty, realizácia)
 • Efektívne uplatňovanie modelu GROW pri hľadaní možností a pomenovávaní strategických krokov, efektívne napĺňanie svojich cieľov, cieľov tímu

Self coaching, využívanie koučovacieho princípu

 • Sebarozvoj sebakoučovacím prístupom – hľadanie vlastných odpovedí na otázky a témy, ktoré riešite
 • Odstraňovanie vonkajších i vnútorných bariér, prekážok, ktoré Vám bránia v postupe vpred za svojimi cieľmi a predstavami
 • Najlepšie riešenia sú tie Vaše – maximálne využívanie cenného potenciálu, ktorý má každý v sebe, využívať naplno a ďalej s ním pracovať
 • Využívanie prevratných koučovacích techník

Time a stress management, pokročilo

 • Osvojenie si poznatkov a zručností v sfére manažovania času nielen podľa základných princípov, ale aj s ohľadom na hierarchiu hodnôt, životnú a profesijnú stratégiu a priority
 • Poznať a eliminovať zlodejov času, TO DO List, TO DO All
 • Účinná profylaxia stresu

    STOP prokrastinácie a nástup motivácie

 • Ako prekonať odkladanie, ako uvoľniť motiváciu (imaginácia, dôsledkové a alternatívne myslenie), dosiahnuť spokojnosť a emočnú vyrovnanosť
 • Spoznajte nástroje, ktoré u Vás či vo vašich tímoch odstránia, eliminujú nežiaduci stav, správanie a nahradia žiaducim:
 • Demotivácia / Aktívna vnútorná motivácia
 • Prokrastinácia / Akcieschopnosť
 • Neefektivita / Efektivita a produktivita
 • Bezúčelnosť, zlozvyky / Pozitívne návyky, systém
 • Frustrácia / Spokojnosť
 • Odpor k práci / Sebarealizácia
 • Stres / Flow
 • Sebadisciplína, produktivita a efektivita práce
 • Ako súvisia ciele, motivácia a naše kľúčové hodnoty (Kde načerpám palivo; Ako zvýšim rýchlosť, aké sú užitočné skratky?)

Porada ako efektívny nástroj riadenia v praxi

 • Profesionálne organizovanie a vedenie pracovných stretnutí, písanie zápisnice
 • Najčastejšie chyby, účelné pravidlá (v zmysle správneho zadefinovania úloh a určenie ich majiteľov), podnety pre moderný „leadership“
 • Nenechajme na seba hádzať opice iných, motivujme ich k zodpovednosti – jeden zo základov efektívneho leadership-u
 • Voľnočasové aktivity – zdroje radosti a šťastia
 • Pyramída hodnôt, Disneyho model, a iné

Líder, pozná svojich ľudí a efektívne buduje svoj tím

 • Dotazník 9-tich tímových rolí podľa Mereditha Belbina 
 • Prednáška a diskusia k rozdielom, prínosu rolí aj ich vzájomným konfliktom a nedorozumeniam

 • Dotazník pre rozpoznanie seba a výklad výstupu - v závere otestovania a vysvetlenia výsledkov, pre uvedomenie ako sa koho role v tíme prejavujú, bude aplikovaná tímová hra - Einsteinova skupinová hádanka
 • Úroveň tímovej spolupráce je významným kritériom, ktoré prispieva k efektivite pracovnej skupiny. Práve vhodné a rovnomerné zastúpenie tímových rolí, môže viesť ku kvalitným výsledkom práce tímu. Dôležité je uvedomovať si nielen silné, ale aj slabé preferencie (stránky) a vlastnosti členov skupiny – úspešný líder

 • Ako zložiť najefektívnejší tím a vyťažiť z ľudí maximum, kedy vybudovať a kedy nakúpiť, aké úlohy dávať ktorým roliam

Motivácia vs. demotivácia spolupracovníkov

Manažment zmeny - podpora pri zmene

Moderný leadership – leadri, ktorí menili svet nás povedú

 • Budovanie happy team-u, motivácia členov tímu
 • Ako zabezpečiť a udržať dobrú atmosféru na pracovisku

 • Kroky pri vedení ľudí, ktorým je lepšie sa vyhýbať a čo podporiť, aby sme sa stali vplyvnými vodcami
 • Podľa neuro-vedeckého modelu SCARF si pripomenieme situácie a skúsenosti z minulosti, predstavíme si stratégie zmeny
 • Kľúčový vplyv základných potrieb a ich naplnenie na motiváciu zamestnanca, z pohľadu Maslowovej pyramídy hodnôt - pracovná spokojnosť stúpa na základe pozitívnych stimulácii z pracoviska a pracovného procesu

Výberové konania, nábory, obdobie adaptácie pracovníka

 • Príprava adaptačných a hodnotiacich plánov, priebeh hodnotiacich pohovorov, hodnotenie pracovných výkonov, prepúšťanie zamestnancov, Outplacement

Situačný model vodcovstva

Líder pozná seba a svoj štýl, efektívne využíva koučovací prístup a vedie svoje tímy k samostatnosti 

 • Spoznáte svoj preferovaný štýl vedenia, dozviete sa, kedy je ktorý štýl najefektívnejší, na aké typy pracovníkov zaberá, a ktorých daný štýl už brzdí, či zastrašuje...ako situačne upraviť štýl vedenia, aby sme u svojich ľudí uvoľnili maximálny potenciál a umožnili im tak zažívať motiváciu a úspech


Spoločenská etiketa – Ovládanie top základov spoločenskej etikety, bontón, biznis protokol, profesionálne vystupovanie
 • Prvý dojem a imidž
 • Rozdiely v správaní v spoločnosti a v práci
 • Vzdanie úcty a prednostné poradia
 • Pozdrav, privítanie, predstavovanie
 • Tykanie a vykanie, oslovovanie, rozdiel slečna/pani
 • Podávanie rúk, bozky
 • Správne dohodnutie pracovného stretnutia, zasadací poriadok
 • Občerstvenie pre návštevy (zásady a pravidlá stolovania)
 • Biznis formálne a neformálne oblečenie, doplnky, vhodnosť farieb a farebná typológia, módne trendy, vôňa, úprava tváre a vlasov
 • Pozvánky – ako ich písať a čítať
 • Vizitky a práca s nimi
 • Pracovné a spoločenské udalosti
 • Dary a špeciálne príležitosti

Profesionálna telefonická komunikácia

 • Tvorba a štruktúra účinnej správy, tón a tempo reči
 • Techniky účinného telefonovania (podávanie informácií, zisťovanie potrieb, riešenie konfliktov, zaujatie a získanie pre spoluprácu)
 • Záver telefonického rozhovoru a vyhodnotenie telefonátu

Profesionálna E-mailová komunikácia – ako zaujať a získať druhú stranu pre spoluprácu

 • Etiketa a netiketa v E-mailovej komunikácii, účinné pravidlá
 • Pozitívny vplyv e-mailov v procese rozhodovania v tímoch, zvýšenie efektivity komunikácie a účinnosti práce (eliminácia ping-pong efektu)
 • Riadenie informačného toku v spoločnosti – voľba vhodných komunikačných kanálov, ako i voľba správneho publika a vhodného načasovania – nastavenie komunikačných kanálov, procesov

Efektívne organizovanie – Top tipy pre profesionálny chod svojej kancelárie, či v spolupráci so svojou asistentkou

 • Komplexnosť spravovania agendy, vedúcej ku vzájomnej, spokojnej spolupráci manažéra s asistentkou i s celým vedením spoločnosti

Špeciálne hry, cvičenia, úlohy:

 • uvoľnia atmosféru, roztopia lady – rozpohybujú energiu v účastníkoch
 • posilnia schopnosť prirodzenej empatie, tolerancie, verbálnej i neverbálnej komunikácie
 • posilnia vzájomnú úctu, podporu, dôveru a sebadôveru
 • ponúknu priestor na riešenie úloh, problémov, spoluprácu, zvládnuť telesnú prítomnosť
 • budú slúžiť pre porozumenie užitočnosti a upevnenie tímového ducha, budovanie dobrej atmosféry a proaktivity na pracovisku

V tíme (malých, náhodne vybudovaných skupinkách) sa rozdelia úlohy, účastníci si naplánujú stratégie, vymieňajú informácie a popri tom sa skutočne dobre bavia. Práve vtedy prichádza k uvedomeniu mnohého, rozvoju a upevneniu určitých zručností, ale i kompetencií. Po zrealizovaní úlohy a následnej diskusii, kedy prepojíme celú úlohu-hru s realitou v praxi, je priestor na hľadanie a prepájanie spoločných paralel.

Analýza aktivít zameraná napr. na:

 • Kreativitu, inovatívny proces, presadenie inovatívnych nápadov
 • Ambície, orientáciu na cieľ
 • Riešenie tvorivých napätí v tíme
 • Tímové role

Výstupy a hodnotenia zo strany ľudí, s ohľadom na:

 • Informáciu
 • Emóciu – zážitok
 • Myšlienku – nápady
 • Konanie – praktické využitie zisteného v praxi

Cena v sebe zahŕňa:

 • Lektorov
 • Študijné materiály, podklady pre ďalší individuálny rozvoj
 • Občerstvenie, pitný režim, teplý obed
 • Certifikát – osvedčenie o absolvovanom kurze

Cieľová skupina

Existujúci a budúci:

 • Riaditelia
 • Manažéri
 • Tím lídri
 • Kouči
 • Všeobecne ľudia v riadení
 • Milovníci osobnostného rozvoja cez aktívne zapájanie sa, zážitok
Certifikát Certifikát - osvedčenie o absolvovaní tréningu Poznámka k cene

Cena tréningu pre Individuálny prístup: One to One prístup: 880,-€/1os/1 deň

Hodnotenie
Organizátor