Kurz: MEDIÁTOR - akreditovaný vzdelávací program

Popis kurzu

Absolvent vzdelávacieho programu pozná teoretické základy právneho poriadku, interpersonálnej komunikácie, tréningu sociálnych zručností, vedenia meditačného procesu a prípavy dohôd. Získa profesijné kompetencie potrebné pre riadenie sporov občianskoprávnych, rodinnoprávnych, obchodno-právnych (záväzkových) a pracovnoprávnych veciach. Vie prakticky využívať a uplatňovať nástroje sociálnych zručností pri vedení mediačného procesu v kontinuite sebareflexie a etického kódexu mediátorov. Vie svoje rozhodnutia a riešenia odborne zdôvodniť s odvolaním sa na konkrétnu východiskovú situáciu a podmienky.Obsah kurzu

Základy právneho poriadku (50 hod.)

1. Základy teórie práva

 • základy práva a právne odvetvia

2. Legislatívny rámec mediácie v SR

 • zákon o mediácii a súvisiace predpisy

3. Základy občianskeho práva

 • vybrané ustanovenia občianskeho práva,
 • základné informácie o odvetviach občianskeho práva,
 • úprava občianskoprávnych, záväzkovoprávnych a pracovnoprávnych vzťahov (zmluvy a dohody, podmienky platnosti, forma, podstatné a iné obsahové náležitosti, plnenie zmlúv),
 • občianske právo procesné (vybrané ustanovenia nového sporového a nesporového poriadku),

4. Základy obchodného práva

 • vybrané ustanovenia obchodného práva,
 • základné informácie o odvetviach obchodného práva,
 • spotrebiteľské spory

5. Základy pracovného práva

 • vybrané ustanovenia pracovného práva,
 • základné informácie o odvetviach pracovného práva

6. Základy rodinného práva

 • vybrané ustanovenia rodinného práva,
 • základné informácie o odvetviach rodinného práva,
 • úprava rodinnoprávnych vzťahov (najmä najlepší záujem dieťaťa, striedavá osobná starostlivosť, vyporiadanie podielového a bezpodielového spoluvlastníctva , vyživovacia povinnosť, rodinnoprávne spory s cudzím prvkom),

7. Prierez správnym poriadkom

 • základné typy zmlúv, ich tvorba a podstatné obsahové náležitosti,
 • plynutie a prerušenie plynutia premlčacích lehôt, preklúzia

8. Právna pomoc pre osoby v materiálnej núdzi

 • právna pomoc pre osoby v materiálnej núdzi a mediácia

9. Mediácia a probácia v trestnom práve 10. Mediácia v jednotlivých právnych systémoch vo svete

 • cezhraničné spory

Interpersonálna komunikácia, teória konfliktov, psychologické aspekty riešenia konfliktov a tréning sociálnych zručností, pravidlá správania sa mediátora (50 hod.)

1. Komunikácia a osobnosť

 • psychológia osobnosti a sociálna psychológia,
 • základy komunikácie, neverbálna komunikácia a jej prejavy,
 • medziľudská komunikácia – prvý kontakt, formulovanie správ, aktívne počúvanie, identifikácia základných foriem ľudskej komunikácie (pasívna, asertívna, agresívna a pasívne agresívna, resp. manipulatívna komunikácia),
 • empatia a sociálna senzitivita,
 • efektívna komunikácia a bariéry v komunikácii,
 • techniky kladenia otázok,
 • spätná väzba v komunikácii

2. Komunikácia a konflikt

 • definícia konfliktu (v širšom a užšom zmysle), pozitivistické chápanie konfliktu, konflikt ako sociálny konštrukt,
 • typológie konfliktov,
 • konflikt ako proces (vývojové fázy konfliktu, eskalácia konfliktu),
 • jednostranný, skrytý a fixovaný konflikt,
 • základy interpersonálnej komunikácie, princípy kooperácie a súperenia v medziľudskom sty­ku,

3. Komunikácia a mediácia

 • možnosti riešenia konfliktu – tradičné, alternatívne, resp. participatívne
 • alternatívne riešenie konfliktov (vybraté možnosti – vyjednávanie, facilitácia, mediácia)
 • mediácia, jej princípy, proces, možnosti a limity
 • typy mediácie a jej uplatnenie, motivácia k riešeniu sporu mediáciou
 • psychologické aspekty rodinnoprávnych sporov, psychológia osobnosti dieťaťa
 • Vedenie procesu mediácie, príprava dohôd
 • Fázy mediačného procesu
 • Spory vhodné na mediáciu
 • Rola mediátora
 • Vedenie mediačného stretnutia
 • Spolupráca pri vedení mediačného stretnutia
 • Dohoda o riešení sporu mediáciou, dohoda o začatí mediácie, mediačná dohoda (formálne a obsahové náležitosti, účinky)

Tréning sociálnych zručností, pravidlá správania sa mediátora (50 hod.)

 • Sociálna percepcia v medziľudskom styku
 • Asertívne správanie
 • Princípy kooperatívneho vyjednávania, náročné situácie pri vyjednávaní
 • Sebareflexia a schopnosť flexibility v mediačnom procese
 • Zvládanie vlastných negatívnych emócií a neutralita (nestrannosť) v mediácii)
 • Etický kódex mediátora

Vedenie procesu mediácie, osvojenie jednotlivých fáz mediačného procesu (50 hod.)

 • Náročné situácie pri vedení mediačného procesu (zvládanie nesúhlasu, transformácia sťažností a agresie do neutrálnych výrokov, pozitívne formy nesúhlasu, eliminácia a tlmenie eskalácie sporu, práca s nerovnováhou moci v mediácii, ovplyvňovanie atmosféry počas riešenia konfliktu, oddelené stretnutie)
 • Vedenie procesu mediácie, osvojenie jednotlivých fáz mediačného procesu v občianskom práve
 • Vedenie procesu mediácie, osvojenie jednotlivých fáz mediačného procesu v obchodnom práve
 • Vedenie procesu mediácie, osvojenie jednotlivých fáz mediačného procesu v pracovnom práve
 • Vedenie procesu mediácie, osvojenie jednotlivých fáz mediačného procesu v rodinnom práveCieľová skupina

Osoby so záujmom získať osobité kvalifikačné predpoklady, odborné vedomosti a zručnosti potrebné na výkon činnosti mediátora podľa zákona 420/2004 Z.z o mediácii v platnom znení.Kontaktná osoba

Mgr. Elena Skalská
+421 2/501 177 19
elena.skalska@cdv.uniba.sk


Organizátor