Detail kurzu

Lektor (lektorské minimum)

VZDELÁVANIE Košice s.r.o.

Popis kurzu

Akreditovaný kurz MŠVVaŠ SR je určený pre osoby, ktoré majú záujem pôsobiť ako lektor vo vzdelávaní dospelých.

Absolvent kurzu:

  • ovláda teoretické východiská vzdelávania dospelých a pozná osobnostné a profesijné kompetencie lektora.
  • pozná špecifiká učenia sa dospelých a ovláda pravidlá komunikácie s dospelými učiacimi sa.
  • dokáže vytvoriť projekt vzdelávacej aktivity, pozná a využíva metódy vzdelávania a spôsoby hodnotenia vzhľadom k cieľom vzdelávania.
  • má osvojené prezentačné zručnosti a dokáže vybrať a používať vhodné prezentačné techniky a technológie vo výučbe dospelých.
  • nadobudne zručnosti potrebné pre lektorské vystupovanie pred publikom

Obsah kurzu

Poznámka: 

V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz prebiehať formou videokonferencie.

Vážime si dôveru, s ktorou k nám pristupujú klienti. Vieme, že nie je samozrejmá. Sme vďační za každú pripomienku, postreh či radu. Sú inšpiráciou pre našu každodennú prácu, ktorá má jediný cieľ: ešte viac zlepšiť služby, ktoré poskytujeme.

http://www.vzdelavanie-ke.sk/referencie-od-klientov/

Cieľová skupina

Osoby so záujmom o lektorskú spôsobilosť v oblasti vzdelávania dospelých (napr.   bezpečnostný technik, technik požiarnej ochrany, špecialista požiarnej ochrany, vedúci zamestnanci...) 

Požadované vzdelanie: minimálne stredoškolské vzdelanie.

Osvedčenie o absolvovaní lektorského kurzu je jedná z podmienok pre osoby, ktoré budú žiadať o vydanie oprávnenia na vykonávanie výchovy a vzdelávania v zmysle § 27 ods. 4, bod 1 zákona č. 124/2006 Z. z.

Certifikát osvedčenie lektor Poznámka k cene

možnosť platby formou REPASu

Hodnotenie
Organizátor