Semestrálny kurz: Štatistická analýza dát v praxi - od pojmov k interpretácii výsledkov

Základné info
 • Termín kurzov: 10.03.2017 - 16.06.2017
 • Miesto konania: Zátišie 10, Bratislava
 • Cena: 1 728 € (1 440 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: Cena je určená pre komerčnú sféru. Pre štátnu správu a zdravotníctvo poskytujeme 15% zľavu, pre školstvo 20% zľavu zo základnej ceny kurzu. Pri prihlásení viac účastníkov z jednej spoločnosti na rovnaký kurz ponúkame cenové zvýhodnenie.
 • Organizátor: ACREA SR, spol. s r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Poskytnúť prístupnou formou znalosť štatistiky a analýzy dát a osvojenie si metód jednorozmernej a viacrozmernej štatistiky. Dôraz vo výuky je kladený na pochopenie významu štatistických metód a pojmov, na riešenie praktických štatistických úloh a na správnu interpretáciu výsledkov.

Cieľová skupina

Odborným pracovníkom, ktorí používajú analytické výstupy, realizujú štatistické analýzy dát alebo tieto problematiky vyučujú. V dvadsaťročnej praxi tohto kurzu boli jeho účastníci predovšetkým marketingoví špecialisti, vysokoškolskí učitelia a vedeckí pracovníci, lekári, odborníci, ktorí využívajú či realizujú výskumy, pracujú v odbore kontroly a riadenia kvality, personalisti, analytici v štátnej správe, v ekonomickej oblasti a v oboroch využívajúcich komplexné prístupy k dátam.

Obsahová náplň

Program kurzu:

 1. Základné pojmy štatistickej analýzy dát
 • definícia a rozbor štatistických pojmov, typy štatistických analýz, inferencie, exploračné techniky
 1. Popisné štatistiky
 • popis štatistických dát (tabuľkové, grafické znázornenie) – ako vytvárať štatistické tabuľky a grafy
 1. Meranie úrovne a heterogenity dát
 • momentové a kvantilové miery: priemery, mediány, kvartily, decily, rozptyl, meranie vnútornej heterogenity súboru
 • grafy rozptýlenia dát (box-ploty) a grafy rozptylu
 • konfidenčné intervaly
 1. Testovanie hypotéz a intervaly spoľahlivosti
 • neurčitosť v dátach – rozhodovanie za neurčitosti, štatistické hypotézy, ich prijímanie a zamietanie
 1. Testy hypotéz o priemeroch (t-testy)
 2. Analýza priemerov v skupinách
 • jednoduchá analýza rozptylu, porovnanie skupinových priemerov a rozptylov, spájanie skupín z rovnakou úrovňou vlastností, apriorná komparácia (kontrasty), aposteriorné zoskupovanie podľa jednej a viac premenných (postupné vyhľadávanie interakcií na stromoch)
 • viacfaktorová analýza rozptylu
 1. Korelačná analýza
 • lineárna korelácia, práca s korelačnou maticou, vlastnosti korelačných mier
 • parciálna korelácia, reťazenie vplyvov, spoločná príčina dvoch vlastností (nepravá korelácie)
 • korelačné grafy
 • korelácia a kauzalita
 1. Regresná analýza
 • lineárna regresná analýza, interpretácia regresnej priamky, popis, vysvetlenie a predikcia
 • nelineárne vzťahy
 • viacnásobná regresná analýza; metódy výberu regresorov v rovnici; určenie kvality modelu regresného vzťahu
 1. Faktorová analýza
 • latentní vlastnosti a ich indikátory, faktory ovplyvňujúce korelačnú matici, faktorové riešenie, rotácia, zobrazení faktorov, interpretácie, uloženie a analýza faktorov
 1. Viacrozmerné škály (percepčné mapy a zobrazenie vzťahov)
 • analýza profilov – vzťahová mapa, percepčné mapy a vnímanie značiek, segmentácie vo vzťahovom poli
 1. Zoskupovacie metódy, segmentácie a vytváranie typológií
 • zoskupovanie prípadov z hľadiska dátového profilu, typ a typológia, segmenty trhu, analýza a interpretácie typov.
 1. Obsah kurzu môže byť modifikovaný na základe potrieb a prianí poslucháčov alebo podľa úrovne znalostí.

Lektor:
Ing. Mgr. Milan Machalec

Termíny kurzov

10.03.2017 - 16.06.2017

každý piatok 9:00 - 12:30 hod.

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Bc. Petra Formánková
tel: +420 234 721 444
mobil: +420 605 871 522
e-mail: kurzy@acreasr.sk

Adresa
Zátišie 10, 831 03 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 234 721 444
mobil: +420 605 871 522
email: kurzy@acreasr.sk
web: www.acreasr.sk

Adresa
ACREA SR, spol. s r.o.
Zámocká 30, Bratislava Zobraziť na mape