CASH FLOW V TEORII I PRAXI

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Na semináři se seznámíte s podstatou cash flow a jeho místem v soustavě finančního řízení, s metodami zjišťování cash flow. Na praktickém příkladu si objasníte sestavení výkazu cash flow podle současné metodiky MF ČR, charakteristiku faktorů, které peněžní toky ovlivňují a které je třeba respektovat při řízení CF. Seznámíte se s odlišnostmi v pojetí cash flow podle mezinárodních účetních standardů (IAS/IFRS), s metodami a postupy používanými při strategickém a operativním plánování cash flow a s využitím údajů o cash flow při finanční analýze.

Cieľová skupina

Seminář je určen pro majitele a ředitele firem, dále pro ekonomické pracovníky na všech úrovních, tj. pro účetní, hlavní účetní, finanční analytiky, kontrolory, finanční manažery a finanční ředitele a také pro pracovníky jiných oblastí, kteří plánují cash flow na určitém projektu či oddělení.

Obsahová náplň

Podstata cash flow (CF) – význam CF pro finanční řízení – výkaz CF a ostatní účetní výkazy – teoretické základy výpočtu CF – praktický příklad výpočtu jednotlivých částí výkazu CF a jejich vypovídací schopnost – pojetí CF v IAS – ukazatelé finanční analýzy vycházející z CF – rozhodovací úlohy s využitím CF – způsoby sestavení plánu cash flow – operativní plánování CF – strategické plánování CF – příklady – plánování budoucích peněžních toků – čistá současná hodnota (NPV) a vnitřní výnosové procento (IRR).

1. den: PODSTATA CASH FLOW: peněžní a hmotné toky – význam CF ve finančním řízení – vykazování CF – výkaz CF a jeho vazba na další účetní výkazy – struktura výkazu CF a její vypovídací schopnost. METODY ZJIŠŤOVÁNÍ CF: údaj CF a údaj zisku/ztráty – vlivy působící na CF – přímá a nepřímá metoda – údaj o CF a jeho vazba na finanční řízení – praktické příklady. SESTAVENÍ VÝKAZU CF podle metodiky MF ČR: zdroje dat pro sestavení výkazu CF a jejich využitelnost – metodika sestavení jednotlivých částí výkazu – příprava účetních dat – peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty – odlišnosti v pojetí výkazu CF v IAS/IFRS. Praktický příklad sestavení výkazu CF a interpretace údajů o CF pro finanční řízení.

2. den: ŘÍZENÍ CASH FLOW: Řízení likvidity společnosti, operativní a strategické plánování cash flow – způsoby a metody plánování cash flow – praktické příklady. FINANČNÍ ANALÝZA A CF: metody finanční analýzy využívající CF – ukazatele vypočítávané z údajů o CF a jejich vypovídací schopnost a využití – praktické příklady. PROVOZNÍ CASH FLOW A JEHO ŘÍZENÍ: management pohledávek, zásob a peněžní hotovosti jako nástroj řízení CF ve firmě – prognózování cash flow – extrapolační techniky (extrapolace cyklů) – praktický příklad. STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ CASH FLOW: využití CF při hodnocení ekonomické efektivnosti projektů a investičních rozhodnutí – plánování budoucích peněžních toků – doba návratnosti z CF – průměrná výnosnost – dynamické ukazatele hodnocení ekonomické efektivnosti: čistá současná hodnota (NPV) – vnitřní výnosové procento (IRR) – praktické příklady.

Po skončení výuky TEST IES, oprava a vyhodnocení.

Lektor:
Ing. Jana Kotěšovcová

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 226 539 670
email: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape