FINANČNÍ ANALÝZA – KROK PO KROKU AŽ K SOUHRNNÝM ANALÝZÁM

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Na semináři se seznámíte s metodami finanční analýzy jako nástroje, který zkoumá firmu zevnitř, a který pomáhá odhalit slabé a silné stránky společnosti, tzv. finanční zdraví a zároveň umožňujícího na základě zjištěných skutečností navrhnout nejlepší možný směr firmy do budoucnosti.

Cieľová skupina

Seminář je určen pro majitele a ředitele firem, pro ekonomické pracovníky na všech úrovních, tj. pro účetní, hlavní účetní, finanční analytiky, kontrolory, finanční manažery a finanční ředitele a také pro pracovníky jiných oblastí, kteří chtějí a potřebují zefektivnit hospodaření svého úseku, oddělení, firmy a chtějí porozumět hře s čísly, která jim odkryje skutečný stav jejich společnosti, její silné a slabé stránky a možný odhad do budoucna.

Obsahová náplň

1. den ZÁKLADY FINANČNÍ ANALÝZY: termíny finanční analýzy v českém a anglickém pojetí – podstata a postup finanční analýzy – zdroje informací pro finanční analýzu – finanční výkazy v ČR a jiných zemích (profit and loss, balance sheet, cash flow) – struktura aktiv a pasiv – struktura nákladů a výnosů – změny v účetních výkazech od r. 2016 – omezení vypovídací schopnosti účetních dat. METODY FINANČNÍ ANALÝZY: základní (standardní) a vyšší metody – způsoby interpretace výsledků. Trendová a strukturální analýza a jejich vypovídací schopnost – praktický příklad. Rozdílové ukazatele: likvidity (ČPK, ČPP, ČPPF) – ukazatele hospodářského výsledku (zisku) a jeho pojetí ve výkazu zisku a ztrát v ČR a v jiných zemích – úrovně zisku pro účely finanční analýzy (EBIT, EBT, EAT, EBITDA, NOPAT) – praktické příklady.

2. den POMĚROVÉ UKAZATELE FINANČNÍ ANALÝZY a způsoby jejich výpočtu a interpretace: Ukazatele rentability (profitability ratios): ROA, ROE, ROS, ROCE – praktické procvičení. Ukazatele likvidity (liquidity ratios): peněžní (Cash ratio), pohotová (quick ratio), běžná likvidita (current ratio) – praktické procvičení. Ukazatele aktivity (asset utilization ratios): rychlost obratu – doba obratu: zásob, pohledávek, stálých aktiv, závazků, celkových aktiv – obratový cyklus peněz – ukazatele krytí stálých aktiv – praktické procvičení. Ukazatele zadluženosti (debt ratio): ukazatele věřitelského rizika (debt ratio) – ukazatel zadlužení vlastního kapitálu (debt/equity ratio) – koeficient samofinancování (equity ratio) – finanční páka (financial laverage) – ukazatele dluhové schopnosti podniku a doby oddlužení – praktické procvičení.

3. den BANKROTNÍ A BONITNÍ MODELY (predikční modely): komplexní hodnocení finanční stability společnosti – příznaky budoucích problémů a negativního vývoje – predikční modely: Altmanův model Z-score – Index důvěryhodnosti – Kralickův Quick test – další modely – praktické příklady. VÝKONNOST FIRMY, její pojetí a měření: vývoj v pojetí a ukazatelů výkonnosti – ukazatele na bázi přidané hodnoty (MVA, EVA) a jejich využití ve finanční analýze – problémy jejich výpočtu – praktické příklady. PYRAMIDOVÉ SOUSTAVY UKAZATELŮ a jejich místo v hodnocení finanční stability a výkonnosti: Du Pontův rozklad ukazatele rentability – rozklad ukazatele EVA – praktický příklad.

Po skončení výuky TEST IES, oprava a vyhodnocení.

Lektor:
Ing. Jana Kotěšovcová

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 226 539 670
email: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape