PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ PROBLEMATIKA V ROCE 2017 – ZKUŠENOSTI A PRAKTICKÉ POZNATKY Z PRAXE

Základné info
  • Termín kurzov: 21.03.2017
  • Miesto konania: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
  • Cena: 2 892 Kč (2 390 Kč bez DPH)
  • Poznámka k cene: kód: 1700190 - 2 390 Kč + DPH Základní cena, kód: 170019A - 4 541 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170019B - 6 453 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170019C - 8 126 Kč + DPH
  • Organizátor: 1. VOX a.s.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Na semináři získáte aktuální přehled o změnách, které potřebujete při své práci dobře znát. Dále vás lektor seznámí se svými zkušenostmi z praxe při vedení mzdové a personální agendy pro klienty v soukromé i státní sféře. Očekávat můžete celou řadu názorných příkladů, vzorů i postupů včetně praktické ukázky vyplnění vybraných tiskopisů.

Cieľová skupina

Pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí mít o mzdové a personální problematice aktuální informace.

Obsahová náplň

ZÁKONÍK PRÁCE Z POHLEDU PERSONALISTŮ V ROCE 2017: Praktické zkušenosti při přijímání zaměstnanců – požadované doklady v rámci přijímacího řízení – ochrana osobních údajů – zápočtový list, obsah a jeho vydání – osobní dotazník a archivace dokladů – informování o obsahu pracovního poměru – doručování písemností – co zaměstnavatel není oprávněn požadovat od zaměstnance za informace – výkon práce při mateřské a rodičovské dovolené – uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou – výkon práce na dobu určitou u pedagogických zaměstnanců.

Dohody o pracích mimo pracovní poměr – co musí zaměstnavatel dodržet, čeho se vyvarovat při uzavírání těchto pracovněprávních vztahů – poznatky z kontrol inspekce práce – princip tzv. malého rozsahu v roce 2017 – nároky zaměstnanců činných na základě DPČ nebo DPP – dovolená, náhrady, příplatky.

Dovolená v roce 2017 – princip určení výměry dovolené, dovolená a mateřská dovolená, dovolená při zkrácené pracovní době, dovolená u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby, převod zůstatku dovolené z roku do roku – změny ve výpočtu dovolené – nárok za odpracované hodiny, vnitřní firemní předpisy – pracovní řád.

Pracovní doba – určení pracovní doby, práce doma, nerovnoměrná pracovní doba, přestávky v práci, evidence pracovní doby v roce 2017, práce přesčas a ve svátek – co kontroluje inspektorát práce – možné sankce za porušení zákoníku práce v oblasti uzavírání pracovněprávních vztahů, čerpání dovolené a evidence o odpracované době.

Úrazové pojištění v roce 2017 – zákon o úrazovém pojištění a prováděcí předpisy – povinnosti zaměstnavatelů v agendě úrazového pojištění – poznatky z praxe – plnění náhrad za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti a další náhrady – možné šetření pracovních úrazů kontrolními orgány – způsobilost zaměstnance k dalšímu výkonu práce po ukončení pracovní neschopnosti pro pracovní úraz nebo nemoc z povolání v roce 2017.

MZDOVÁ PROBLEMATIKA V ROCE 2017: Zásady a možné způsoby odměňování zaměstnanců v nestátní a státní sféře v roce 2017 – nové sazby minimální mzdy – zkušenosti z praxe – co často zaměstnavatelé porušují při poskytování mzdy na úrovni mzdy minimální – možné sankce – určování mzdy a platu – mzdový, platový výměr a jeho obsah – dopady nové výše minimální mzdy do dalších právních předpisů.

Průměrný výdělek – určování pravděpodobného výdělku a možné spory s bývalými zaměstnanci a potvrzení o průměrném výdělku pro stanovení výše podpory v nezaměstnanosti – názorná ukázka čeho se má zaměstnavatel vyvarovat – průměrný výdělek u dohod o pracích mimo pracovní poměr – celá řada názorných příkladů na výpočet mzdy a průměrného výdělku.

Srážky ze mzdy, platu nebo odměny v roce 2017 – právní předpisy, které musí plátce mzdy či ostatních příjmů dodržovat – z jakých příjmů se musí provádět srážky – judikatury soudů k započitatelnosti zvláštních příjmů – dodržení zásady pořadí při provádění srážek – dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o srážkách z jeho mzdy, platu nebo odměny ve prospěch zaměstnavatele, exekuční tituly – soudní, správní, exekuční příkaz vydaný exekutorem – datové schránky – názorné ukázky jednotlivých exekučních příkazů, co je třeba sledovat, součinnost, co má obsahovat exekuční příkaz – nové nezabavitelné částky pro rok 2017 – vyživované osoby a jejich dokladovost podle občanského zákoníku – doporučené postupy jak tyto osoby dokladovat – insolvence fyzické osoby – součinnost plátce příjmu dlužníka s insolvenčním správcem – jednotlivé formy možného oddlužení – začátek insolvenčního řízení – povinnost plátce příjmu – prohlášení insolvence a konec insolvence fyzické osoby – součinnost zaměstnavatele s dalšími plátci příjmu povinného – předávání informací – povinný a příjmy od více plátců – názorné ukázky výpočtů srážek v roce 2017 – součinnost mezi plátcem příjmu povinného a exekutorem podle § 33 exekučního řádu – udělování informací o zaměstnanci a ochrana osobních dat – možné sankce – zkušenosti s komunikací s exekutory.

POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2017: Poplatníci pojistného, sazby pojistného a jeho odvody – termíny, tiskopisy – jak postupovat v případech chybného odvodu pojistného – opravné přehledy, názorné příklady a ukázky opravných přehledů – započitatelnost příjmů pro účely odvodu pojistného – pojistné u zaměstnanců činných na základě dohody o pracovní činnosti a provedení práce v roce 2017 – podrobná ilustrace výpočtu pojistného – pojem malý rozsah – stanovení pojistného u statutárních orgánů – souběh příjmů u jednoho zaměstnavatele a odvod pojistného – možné sankce na pojistném – prominutí penále, určení pravděpodobné výše pojistného, splátky dlužného pojistného a penále – zdravotní pojištění a jednotlivé okruhy poplatníků pojistného – princip minimálního vyměřovacího základu – příklady na výpočet pojistného do minimálního vyměřovacího základu.

NÁHRADA MZDY ZA PRVNÍCH 14 DNŮ A NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ 2017: Náhrada mzdy pro rok 2017 – povinnosti práce neschopného zaměstnance při vzniku jeho pracovní neschopnosti – výpočet náhrady – názorné ukázky výpočtu – kontrola dodržení režimu práce neschopného zaměstnance za prvních 14 dnů – příklady, vzor směrnice o postupu při kontrolách práce neschopného zaměstnance.

Nemocenské – posuzování vzniku účasti na nemocenském pojištění – pojmy ochranná lhůta, podpůrčí doba a rozhodné období v roce 2017 – vyplňování podkladů – tiskopis „Příloha k žádosti o …“ – praktická ukázka – jednotlivé druhy dávek nemocenského pojištění – nová dávka „otcovská dovolená“ – první zkušenosti s touto novou dávkou – vzory jednotlivých tiskopisů pro uplatnění dávek nemocenského pojištění – povinnosti plátců pojistného v nemocenském pojištění – povinnosti práce neschopných zaměstnanců – povinnosti ošetřujících lékařů – sankce na nemocenském – výpočet dávek nemocenského pojištění 2017.

POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELŮ V DŮCHODOVÉ AGENDĚ V ROCE 2017: Zákon o provádění sociálního zabezpečení 2017 – povinnosti zaměstnavatele v důchodové agendě – povinná evidence zaměstnanců, archivace dokladů, zasílání evidenční listy důchodového pojištění, další ohlašovací povinnost – žádosti zaměstnanců o důchod, předčasný důchod – názorná ukázka co vše je třeba doložit pro sepsání žádosti o důchod – vnitřní firemní předpis o zajištění archivace a následné skartace dokladů.

DALŠÍ PRAKTICKÉ INFORMACE: Odměňování – německá minimální mzda – náhrady cestovních výdajů – výše stravného, zahraniční a tuzemské stravné 2017 – průměrné ceny pohonných hmot – vnitřní firemní předpisy a příklady na výpočet náhrad cestovních výdajů.

ZÁVĚR, DISKUZE

Lektor:
Zdeněk Křížek

Termíny kurzov

21.03.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 226 539 670
email: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape