IFRS Akadémia 2018/2019

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Čo je IFRS Akadémia?

  • Študijný program v trvaní 10 školiacich dní, ktorý komplexne pokrýva problematiku IFRS.
  • Jednotlivé moduly je možné absolvovať ako celok, alebo ich podľa oblasti záujmu ľubovoľne skombinovať do 5 vybraných okruhov.
  • Cieľom školenia je ozrejmiť teóriu a aplikovať ju na konkréte príklady a prípadové štúdie.

Cieľová skupina

Pre koho je IFRS Akadémia určená?

  • Pre špecialistov z oblasti účtovníctva a financií, ktorí potrebujú získať komplexný prehľad o IFRS.
  • Pre finančných manažérov, ktorí majú záujem zdieľať skúsenosti s kolegami z iných odvetví.
  • Pre tých, ktorí uprednostňujú štúdium IFRS v slovenskom jazyku.

Obsahová náplň

Študijný program

Deň 1

26. apríl 2018

Úvod do IFRS

Koncepčný rámec prípravy a prezentácie účtovnej závierky

IAS 1 Prezentácia účtovnej závierky

IAS 8 Účtovná politika, zmeny v účtovných odhadoch a chyby

IAS 34 Finančné vykazovanie v priebehu účtovného roka

Deň 2

24. máj 2018

IAS 2 Zásoby

IAS 11 Zmluvy o zhotovení

IAS 18 Výnosy

IFRS 15 Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi

Deň 3

21. jún 2018

IAS 16 Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia

IAS 38 Nehmotný majetok

IAS 40 Investičný nehnuteľný majetok

Deň 4

18. september 2018

IAS 17 Lízingy

IAS 20 Účtovanie štátnych dotácií a zverejňovanie štátnej pomoci

IAS 23 Náklady na prijaté úvery a pôžičky

IFRS 5 Dlhodobý majetok držaný na predaj a ukončenie činností

Deň 5

18. október 2018

IAS 36 Zníženie hodnoty majetku

IFRS 13 Oceňovanie reálnou hodnotou

Deň 6

13. november 2018

IAS 12 Dane z príjmov

IFRIC 21 Dane a poplatky

IAS 10 Udalosti po súvahovom dni

IAS 37 Rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktíva

Deň 7

11. december 2018

IAS 19 Zamestnanecké požitky

IAS 24 Zverejnenia o spriaznených osobách

IAS 33 Zisk na akciu

IFRS 2 Platby na základe podielov

IFRS 8 Prevádzkové segmenty

Deň 8

21. február 2019

IAS 32 Fin. nástroje: Prezentácia

IAS 39 Fin. nástroje: Vykazovanie a oceňovanie

IFRS 7 Fin. nástroje: Zverejňovanie

IFRS 9 Finančné nástroje

Deň 9

19. marec 2019

IAS 27 Podnikové kombinácie a konsolidácia

IFRS 10 Konsolidovaná účtovná závierka

IFRS 3 Podnikové kombinácie

IAS 28 Investície do pridružených podnikov a spoločných podnikov

IAS 21 Vplyvy zmien kurzov cudzích mien

Deň 10

18. apríl 2019

IFRS 11 Spoločné dohody

IFRS 12 Zverejňovanie podielov v iných účtovných jednotkách

IAS 7 Výkazy peňažných tokov

IFRS 1 Prvá aplikácia medzinárodných štandardov finančného výkazníctva

Termíny kurzov

26.04.2018 - 18.04.2019

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 10 dní

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Radoslav Blahuta, Obchodný reprezentant Akadémie
mobil:
+421 910 420 *** zobraziť

email:
radoslav.blahuta@... zobraziť


Adresa
Karadžičova 2, 815 32 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/593 501 *** zobraziť

email:
academy.pwc@... zobraziť

web: www.pwcacademy.sk

Adresa
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Karadžičova 2, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)