Osobitosti súdnych konaní v rodinnoprávnych veciach a veciach týkajúcich sa maloletých podľa CMP

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Cieľom seminára je predstaviť účastníkom zmeny v právnej úprave rodinnoprávnych vecí a vecí týkajúcich sa maloletých v civilnom procese po rekodifikácii s poukazom na doterajšiu a aktuálnu súdnu prax (porovnanie postupov podľa OSP a CMP), ako aj nové pravidlá pre výkony rozhodnutí vo veciach maloletých upravených vo vykonávacej vyhláške MS SR č. 207/2016 Z.z.

Cieľová skupina

advokáti, advokátski koncipienti, kolízni opatrovníci a ďalší odborní zamestnanci štátnych inštitúcií, ostatní záujemcovia o danú problematiku

Obsahová náplň

 • Pozícia CMP v novej civilnej procedúre, prechodné ustanovenia, vzťah CMP k CSP
 • Procedurálne osobitosti konania podľa CMP – všeobecne, porovnanie odlišností vo vzťahu k CSP
 • Príslušnosť súdov v mimsporových konaniach
 • Účastníci konania, zastupovanie
 • Inštitút neodkladného opatrenia – právna úprava v CSP a CMP
  • inštitút neodkladného opatrenia vo veciach výživného, vo veciach osobnej starostlivosti o maloletého, o povolení súdu na výkon oprávnenia vo veci starostlivosti o maloletých
  • opatrenie na zabezpečenie dôkazu
 • Konania v niektorých rodinnoprávnych veciach (povolenie manželstva, rozvod manželstva) a vo veciach týkajúcich sa maloletých (určenie rodičovstva, o návrat maloletého do cudziny pri neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní, vo veciach osvojenia…) – porovnanie s právnou úpravou v OSP
 • Dokazovanie
 • Rozhodovanie
 • Opravné prostriedky
 • Nové pravidlá pre výkony rozhodnutí vo veciach maloletých v porovnaní s doterajšou právnou úpravou, vyhláška MS SR č. 207/2016 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých
 • Diskusia

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
JUDr. Emília Halmešová
tel: +421 2/581 020 46
mobil: +421 907 239 998
e-mail: halmesova@wolterskluwer.sk

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/581 020 46
email: halmesova@wolterskluwer.sk
web: www.wolterskluwer.sk

Adresa
Wolters Kluwer s. r. o.
Mlynské nivy 48, Bratislava Zobraziť na mape