Detail kurzu

Poďme si rozumieť! - Pokojné a sebaisté vystupovanie, pokročilá komunikácia (3 DNI)

Espiral, s.r.o.

Popis kurzu

Staňte sa zapamätateľní!

Cieľ: Zachovať si ľudskosť a získať suverénnosť v prejave, byť nezabudnuteľnou, charizmatickou osobnosťou

3-dňový intenzívny interaktívny tréning zorganizujeme za účelom dosahovania výnimočných komunikačných zručností a požadovaných výsledkov, pre úspešné pôsobenie v osobnej i profesionálnej sfére, prihliadajúc na osobnostný potenciál a súčasné vedomosti a zručnosti účastníkov kurzu:

 • Zdokonaliť a rozvinúť komunikačné a prezentačné schopnosti a zručnosti, za účelom efektívneho riadenia konfliktov a tvorby dobrej atmosféry na pracovisku
 • Eliminovať stres, ktorého zdrojom býva i ľudské nedorozumenie, z dôvodov neefektívnej komunikácie, neschopnosti aktívne počúvať, či vystupovať zdravo asertívne a autenticky
 • Prirodzene pôsobiť vo vzťahoch, so snahou eliminovať akúkoľvek snahu o manipuláciu jednostrannú, či obojstrannú, ktorá má negatívny vplyv ako na manipulovaného, tak na manipulanta, posilňovať partnerstvo
 • Posilniť asertívne vyjadrovanie a prijímanie kritiky, nesúhlasu ale i ocenenia a pochvaly, schopnosť komunikovať transparentne, konať win:win, osvojiť si interaktívnosť správania, podporujúc medziľudskú komunikáciu
 • Zdokonalenie manažérskych nástrojov, získanie stability a načerpanie ideálneho pracovného elánu
 • Dosahovaním vytýčených cieľov dať životu zmysel a orientáciu

Tréning profesionálneho a osobnostného rozvoja, je zostavený na základe osvedčených skúseností.

„Pamätajte, šťastie začína Vami, nie Vašimi vzťahmi, alebo priateľmi, alebo prácou, ale Vami!“ [neznámy autor]

Obsah kurzu

Efektívna komunikácia pokročilo (verbálna a neverbálna) a aktívne počúvanie, správne kladenie správnych otázok – v pracovných i osobných vzťahoch, eliminácia nedorozumení

 • Koncept nenásilnej komunikácie, ako dôležitej súčasti zrelých rozhodnutí, sebamotivácie a formy empatie človeka k sebe samému a svojmu okoliu
 • Budovanie happy team-u, spolumotivácia členov tímu

Komunikácia v kontexte prezentéra

 • Autenticky vyjadrované myšlienky, presvedčivá prezentácia idei, ako vytvoriť dobrý prvý dojem a získať si poslucháčov
 • Efektívne kladenie otázok a aktívne počúvanie; aktívne vnímanie svojho publika, efektívna spolupráca
 • Tréning reakcií na námietky, účinná argumentácia
 • Magická rétorika - zložky rečníckeho umenia + silný a pevný postoj, sebaistý pri sedení, hlasitosť, dynamika reči, očný kontakt
 • Tajomstvo charizmy – viac vplyvu, viac úspechu

Profesionálne vystupovanie, profesionálne telefonovanie (plánovanie hovoru), reprezentatívna E-mailová komunikácia, práca s poštou

 • Tvorba a štruktúra účinnej správy, tón a tempo reči
 • Techniky účinného telefonovania (podávanie informácií, zisťovanie potrieb, riešenie konfliktov, zaujatie a získanie pre spoluprácu)
 • Záver telefonického rozhovoru a vyhodnotenie telefonátu
 • Profesionálna E-mailová komunikácia – ako zaujať a získať druhú stranu pre spoluprácu
 • Etiketa a netiketa v E-mailovej komunikácii, účinné pravidlá
 • Pozitívny vplyv e-mailov v procese rozhodovania v tímoch, zvýšenie efektivity komunikácie a účinnosti práce (eliminácia ping-pong efektu)
 • Riadenie informačného toku v spoločnosti – voľba vhodných komunikačných kanálov, ako i voľba správneho publika a vhodného načasovania – nastavenie komunikačných kanálov, procesov

Zásadné rozhovory, alebo Asertivita top level – radikálna otvorenosť vytvárajúca skvelú komunikačnú atmosféru, vplyv na zdravé riskovanie, kreativitu, pre súhru v partnerstve, pre budovanie kvalitných vzťahov

 • Radikálna otvorenosť
 • Asertivita, nie agresivita a už vôbec nie pasivita, práca s ľuďmi, nie proti nim
 • Zásady a sociálne spôsobilosti asertívneho správania, schopnosť ceniť si seba a svoje práva, oceňovať druhých, schopnosť prijímať a vyjadrovať kritiku, schopnosť riadiť rozhovor
 • Zvyšovanie sebaúcty a rešpektu, identifikovať svoje potreby a priania, schopnosť požiadať o láskavosť a dôjsť tak k naplneniu potrieb, prijatie zodpovednosti za svoje vlastné správanie, postoj k chybe
 • Spolupracovať k obojstrannej spokojnosti, spolupracovať, nie súperiť, partnerský prístup
 • Reč tela a asertívne mimoslovné správanie

Stress management (tipy – triky) – ako zvládať stres, nájsť skryté rezervy, spoznať silu premenenej mysle a praktické techniky vedúce k väčšiemu pokoju a spokojnosti

 • Mať seba pod kontrolou, vnútornú pohodu a pozitívne vyžarovanie
 • INNER game – Flow, či vnútorný dialóg
 • Naladenie sa na nový deň – schopnosť komunikovať s ľahkosťou: F:F, telefonicky i písomne
 • Zdroje stresu a ich riešenia – vonkajšie a vnútorné hranice, prevrátené hranice, ako ustáť tlak
 • Vnútorné zdroje zvládania – sebaprijatie, nahrádzanie toxických myšlienok…
 • Vonkajšie zdroje zvládania – kvalitný time management, priority, ciele a akčný plán
 • Umenie vypnúť – ako odpočívať uprostred tlaku, premena mysle, relaxácia, imaginácia…
 • Voľný čas – koučing potrieb a spokojnosti, moje zdroje zvládania a plán uskutočnenia

Mirroring a časté bariéry budované chybami prvotného vnímania

 • Sebadôvera (dôvera) – sebaúcta (úcta)
 • Sebavedomie a hodnotový systém (z čoho pramenia pocity menej cennosti a čo s nimi?)
 • Sebareflexia a autenticita
 • Súdenie a očakávania, Hnev a smútok, sila odpustenia

Porady – TOP zásady ako tento efektívny nástroj riadenia, využívať v praxi (tipy – triky)

 • Profesionálne organizovanie a vedenie pracovných stretnutí
 • Najčastejšie chyby, účelné pravidlá (v zmysle správneho zadefinovania úloh a určenie ich majiteľov)

Základné princípy výkonového koučovania v praxi – Koučovanie ako partnerský štýl vedenia ľudí

 • Vysoko intenzívny tréning soft skills, zameraný na efektívne vedenie rozhovorov s využívaním koučovacích techník, motiváciu v tímoch (vzťahoch všeobecne) pre dosahovanie vysokého výkonu, s použitím revolučných koučovacích techník a postupov

Tipy a triky úspešného lídra, motivácia členov tímu

Výkonnostný koučing pre oblasť ďalšieho sebarozvoja a sebarealizácie

Forma tréningu:

Tréningy s krátkymi vzdelávacími blokmi a precvičovaním konkrétnej zručnosti, s reflexiou využiteľnosti do praxe

 • Minimum teórie, maximum učenia trénovaním, cez zážitok

 • Funkčné stratégie, príklady z praxe: demo ukážky techník a stratégií, s následným trénovaním účastníkov

 • Koučovací prístup, koučing, techniky NLP metódy

 • Prvky zážitkovej pedagogiky

 • Individuálne trénovanie naučeného v praxi a (samo)štúdium pre kontinuálny sebarozvoj

Čo bude súčasťou a účastníci zažijú:

 • Tvorivé a bezpečné prostredie pre otvorenú komunikáciu a spätnú väzbu
 • Úcta, podpora a vzájomná dôvera

V prípade firemného uzatvoreného tréningu, aj:

 • Upevnenie tímového ducha, posilnenie nasadenia jednotlivcov, ako i zlepšenie vzťahov medzi nimi
 • Porozumenie jedinečnosti s tým, že každý môže byť v niečom inom výborný a že spojením síl, môžeme rýchlejšie prísť do cieľa
 • Spontánne pozitívne medziľudské vzťahy, následne vylepšenie pracovnej atmosféry

Rozsah a obsah školenia: 3-dňový intenzívny tréning/ 9:00 hod. – 17:00 hod.

Cena zahŕňa:

 • Lektor + študijné materiály, podklady na ďalšie samoštúdium
 • Občerstvenie počas tréningu, vrátane teplého obeda
 • Certifikát – osvedčenie o absolvovanom kurze


Cieľová skupina

 • Manažéri, lídri
 • Koučovia
 • Mediátori
 • Pracovníci prvého kontaktu s klientmi
 • Obchodníci, predajcovia
 • Asistentky
 • Milovníci osobnostného rozvoja všeobecne

Napísali o nás TU: http://www.espiral.sk/…ali-o-nas-2/

Certifikát Certifikát - osvedčenie o absolvovaní tréningu Poznámka k cene

Tréning je možné realizovať i individuálnou formou - workshop šitý na mieru účastníka, s možnosťou výberu potrebných tém.

Hodnotenie
Organizátor