Detail kurzu

Nezlomná sila motivácie a seba-motivácie, stres a change manažment (3 DNI)

Espiral, s.r.o.

Popis kurzu

Dovoľte nám ponúknuť Vám, vysoko intenzívny 3-dňový tréning, realizovaný zážitkovou interaktívnou formou, využívaním rozvojových hier a účinných koučovacích techník.

CIEĽ:

 • Seba-motivácia a účinná motivácia členov tímu – doplnenie a zdokonalenie nástrojov
 • Motivovať, inšpirovať, nabudiť k podporujúcej medziľudskej komunikácii, k rozvoju a tvorivosti
 • Práca so zmenou, flexibilita – nebojovať so zmenami, pristupovanie k zmenám s väčšou ľahkosťou – eliminácia stresu
 • Získanie stability a načerpanie ideálneho pracovného elánu a efektívneho výkonu
 • Cez nové poznanie nahliadať na možnosti, ktoré vidím pri svojej práci, práci s tímom, vo vzťahoch všeobecne

Forma vzdelávania:

 • prednáška, trénovanie, demonštrácia a simulácia
 • diskusia, interakcia
 • koučovací prístup

Súčasťou tréningu sú špeciálne cvičenia, úlohy, testy a iné zadania.

Rozsah:

 • 9:00 – 17:00hod (2 dni)
 • 4–6 os. v tréningu maximálne

Miesto konania:

 • Tréningová miestnosť spol. Espiral, Priemyselná 8, Bratislava (možnosť tréning realizovať u objednávateľa)

Obsah kurzu

Motivácia a seba-motivácia, účinná motivácia členov tímu

 • Efektívna komunikácia pokročilo (verbálna a neverbálna) a aktívne počúvanie, správne kladenie správnych otázok – v pracovných i osobných vzťahoch, eliminácia nedorozumení a zdokonalenie spätnej väzby
 • Charizma prirodzeného lídra – viac vplyvu, viac úspechu
 • Autenticita, komunikácia vyspelo, ľudskosť a profesionalita, ohľaduplnosť v práci
 • Koncept nenásilnej komunikácie, ako dôležitej súčasti zrelých rozhodnutí, seba/motivácie a formy empatie človeka k sebe samému a svojmu okoliu
 • Budovanie happy team-u, motivácia členov tímu, členov rodiny
 • Ako zabezpečiť a udržať dobrú atmosféru na pracovisku
 • Čo ľudí motivuje a čo demotivuje – podľa neuro-vedeckého modelu SCARF
 • Čomu, akým krokom pri vedení ľudí, je lepšie sa vyhýbať a čo podporiť, aby sme sa stali vplyvnými vodcami
 • Ako vplývajú základné potreby a ich naplnenie na motiváciu zamestnanca

Mirroring a časté bariéry budované chybami prvotného vnímania

 • Deformácia 4 kľúčových rovín: Vnímanie – Reakcia – Výsledky – – Sebaposudzovanie
 • Sebadôvera (dôvera) – sebaúcta (úcta)
 • Sebavedomie a hodnotový systém (z čoho pramenia pocity menej cennosti a čo s nimi?) + tímové role
 • Sebareflexia a autenticita + angažovanosť
 • Súdenie a očakávania + morálka
 • Hnev a smútok, sila odpustenia

Stress management – (tipy – triky) a práca so zmenou – ako zvládať stres, nájsť skryté rezervy, spoznať silu premenenej mysle a praktické techniky vedúce k vyrovnanosti, väčšiemu pokoju a spokojnosti

 • Zvládanie vypätej situácie, odbúravanie strachu, stresu, napätia, získanie stability, nadobúdanie vnútornej rovnováhy, ako si zabezpečiť flow
 • Ovládnutie stresu – sila zamerania, klamstvá, čo mi berú energiu – ako ich identifikovať a odstrániť (Ako si udržím na ceste pokoj)
 • Vnútorné a vonkajšie zdroje stresu a ich riešenia – vonkajšie a vnútorné hranice, prevrátené hranice, ako ustáť tlak, ako stres premenovať a premeniť vo svoj prospech
 • INNER game – Flow, či vnútorný dialóg a ako využívať všímavosť, byť TU a TERAZ
 • Mať seba pod kontrolou, vnútornú pohodu a pozitívne vyžarovanie

Self/coaching, využívanie koučovacieho princípu ako pre vlastnú motiváciu, tak motiváciu členov tímu, pre jasnosť a realizovateľnos­ť cieľov

 • Koučovanie ako štýl vedenia, motivácie a tvorivej spolupráce s ľuďmi
 • Vytváranie pulzujúcich, vibrujúcich a úspešných stratégií, preberanie iniciatívy, rozvoj a realizácia stratégií, uskutočňovanie plánov, za preberania plnej zodpovednosti
 • Stanovovanie cieľov (pomenovávanie úloh, aby boli splniteľné) podľa SMARTER, efektívne uplatňovanie modelu GROW, pri hľadaní možností a pomenovávaní si strategických kro­kov
 • Poznanie a riadenie vlastných cieľov, motivácia, ďalší osobnostný rozvoj
 • Sebarozvoj sebakoučovacím prístupom – hľadanie vlastných odpovedí na otázky a témy, ktoré rieši jednotlivec sám
 • Odstraňovanie vonkajších i vnútorných bariér, prekážok, ktoré bránia v postupe vpred za svojimi cieľmi a predstavami
 • Manažérska technika – Plánovanie cieľov v 3 rovinách: Výsledky /ciele – Aktivity – Zdroje
 • Častá zámena, prenesenie pozornosti : Aktivity vz. Výsledky/ciele
 • Najlepšie riešenia sú tie „Vaše“ – maximálne využívanie cenného potenciálu, ktorý má každý v sebe, využívať naplno a ďalej s ním pracovať
 • Prokrastinácia – najväčší nepriateľ produktivity a seba-motivácie
 • Koleso rovnováhy, Pyramída hodnôt, Disneyho model, a iné
 • Nenechajme na seba hádzať opice iných, motivujme ich k zodpovednosti – jeden zo základov efektívneho leadership-u

Change management – Líder počas riadenia zmeny

 • Efektívne riadenie zmien, s ohľadom na hierarchiu hodnôt, životnú a profesijnú stratégiu a priority
 • Kotterov model manažmentu zmeny – ako prezentovať zmenu, zaviesť inováciu, získať podporovateľov a komunikovať zmenu vo firme tak, aby ju ľudia prijali – jeho fázy, dôležitosť tímu, komunikácie – diskusia k prípadom z ich praxe
 • Reakcie ľudí na zmenu a ako s nimi narábať – prezentácia s diskusiou, Dotazník k preferenciám
 • Skupinový koučing – koučovanie možností, ako ktorú fázu podporiť, akých kľúčových ľudí potrebujeme získať do procesu, ako prezentovať zmenu a víziu, ako získať ľudí pre zmenu
 • Pozitívny prístup k zmenám, flexibilita – nebojovať so zmenami ale pracovať so zmenou, cez: Budovanie, Prebúdzanie, Rozvíjanie, Eliminovanie, Trénovanie, Posilňovanie
 • Voľnočasové aktivity – zdroje radosti a šťastia
 • Logické úrovne (Prostredie – Správanie – Schopnosti/Zruč­nosti – Hodnoty – Identita)- aktuálne i z pohľadu budúcich vízií = jednoduchý a elegantný model pre premýšľanie o osobnej zmene, učení;

Témy sa opierajú tak ako o výstupy z praxe a kontinuálneho vzdelávania, tak o prevratné metódy vnútornej hry Timothy Gallweya – svetoznámeho poradcu a kouča, tvorcu jedinečného metodologického prístupu k rozvoju osobných a profesijných zručností. Timothy Gallwey je priekopníkom aplikovanej psychológie športu a aplikovanej psychológie korporácií. Je uznávaný ako zakladateľ pojmu Coaching pred viac ako 45 rokmi. Koučing je v súčasnej dobe najpoužívanejším nástrojom k ľudskému rozvoju. Súčasťou sú prvky know how metódy transpersonálneho koučovania Johna Whitmora – ktorý bol jedným z najvyhľadáva­nejších európskych koučov, orientujúceho sa na uvoľňovanie ľudského potenciálu a zvyšovanie individuálnej výkonnosti.

Pri rozvojových programoch šitých na mieru, je možné nakombinovať rôzne ďalšie témy, pri niektorých témach môže byť užitočné ísť viac do hĺbky, pracovať s detailom, prípadne skombinovať viac tém a vybrať to, čo je top dôležité . Ďalšie moduly a tematické cely: http://www.espiral.sk/…stny-rozvoj/

Špeciálne hry, cvičenia, úlohy:

 • uvoľnia atmosféru, roztopia lady
 • rozpohybujú energiu v účastníkoch
 • posilnia schopnosť prirodzenej empatie, tolerancie, verbálnej i neverbálnej komunikácie
 • posilnia vzájomnú úctu, podporu, dôveru a sebadôveru
 • ponúknu priestor na riešenie úloh, problémov, spoluprácu, zvládnuť telesnú prítomnosť
 • budú slúžiť pre porozumenie užitočnosti tímového ducha, budovanie dobrej atmosféry a proaktivity na pracovisku

S ľahkosťou vieme prispôsobiť témy i obsah tréningu priamo v procese, v závislosti od aktuálnych potrieb, situácie, dynamiky skupiny.

Súčasť obsahu a metodiky motivačno-rozvojového tréningu:

 • Hranie rozvojových hier, v kontexte s témami
 • Motivačné videá (podľa času)
 • Tipy-triky, účinné techniky pre riadenie a sebariadenie
 • Jedinečnosť, talenty, hodnoty, učenie sa, smerovanie

V tíme (malých, náhodne vybudovaných skupinkách) sa rozdelia úlohy, účastníci si naplánujú stratégie, vymieňajú informácie a popri tom sa skutočne dobre bavia. Práve vtedy prichádza k uvedomeniu mnohého, rozvoju a upevneniu určitých zručností, ale i kompetencií. Po zrealizovaní úlohy a následnej diskusii, kedy prepojíme celú úlohu-hru s realitou v praxi, je priestor na hľadanie a prepájanie spoločných paralel.

Analýza aktivít zameraná napr. na:

 • Kreativitu, inovatívny proces, presadenie inovatívnych nápadov
 • Ambície, orientáciu na cieľ
 • Riešenie tvorivých napätí v tíme
 • Tímové role

Výstupy a hodnotenia zo strany ľudí, s ohľadom na:

 • Informáciu
 • Emóciu – zážitok
 • Myšlienku – nápady
 • Konanie – praktické využitie zisteného v praxi

Cena v sebe zahŕňa:

 • Lektora
 • Študijné materiály
 • Celodenné občerstvenie, pitný režim
 • Certifikát – osvedčenie o absolvovanom kurze

Cieľová skupina

Existujúci a budúci:

 • Ktokoľvek, kto má chuť a záujem sa rozvíjať
 • Všeobecne ľudia v riadení ľudí, či vlastných projektov
 • Riaditelia
 • Manažéri
 • Tím lídri

Napísali o nás: http://www.espiral.sk/…ali-o-nas-2/

Certifikát Certifikát - osvedčenie o absolvovaní tréningu Poznámka k cene

Cena individuálneho tréningu One to One: 250,-€/1 deň

Hodnotenie
Organizátor