Detail kurzu

Skúsenosti z uplatňovania Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v praxi

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

25. mája 2018 nadobudlo účinnosť nové „Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov“, ktoré nahradilo zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Nariadenie je všeobecne záväzné vo všetkých svojich častiach a priamo použiteľné (uplatniteľné) vo všetkých členských štátoch Európskej únie vrátane Slovenskej republiky. Nariadenie zároveň dáva členským štátom priestor na zavedenie osobitných ustanovení v niektorých oblastiach spracúvania údajov s cieľom prispôsobiť uplatňovanie pravidiel nariadenia vzhľadom na národné špecifiká. V tejto súvislosti spolu s nariadením 25. mája 2018 nadobudol účinnosť nový zákon o ochrane osobných údajov, ktorý bol v Zbierke zákonov zverejnený pod č. 18/2018 Z. z.
Seminár poskytuje základné informácie o najdôležitejších inštitútoch nariadenia, nového zákona o ochrane osobných údajov, o procesoch a povinnostiach prevádzkovateľov a sprostredkovateľov, ktoré musia plniť a o skúsenostiach z ich uplatňovania po 25. máji 2018 v praxi. Súčasťou je aj diskusia ku konkrétnym otázkam zo strany účastníkov seminára.
Seminár je určený pre účastníkov, ktorí majú v oblasti ochrany osobných údajov základné vedomosti a zručnosti (majú skúsenosti s uplatňovaním doteraz platného zákona č. 122/2013 Z. z.).

Obsah kurzu

Obsah seminára:

 • Vecná a územná pôsobnosť Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679
 • Vymedzenie niektorých nových pojmov (profilovanie, pseudonymizácia, genetické údaje…)
 • Zásady spracúvania osobných údajov
 • Právne základy spracúvania osobných údajov
 • Osobitné kategórie osobných údajov
 • Transparentnosť informácií, oznámenia a postupy výkonu práv dotknutej osoby
 • Práva dotknutej osoby – na prístup k údajom, na opravu, na vymazanie (právo „na zabudnutie“), na prenosnosť údajov, právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania
 • Zodpovednosť prevádzkovateľa a sprostredkovateľa za bezpečnosť spracúvania osobných údajov
 • Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dozornému orgánu a dotknutej osobe
 • Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov a predchádzajúca konzultácia
 • Určenie a postavenie zodpovednej osoby podľa nových pravidiel
 • Pokuty za porušenie nariadenia až do výšky 20 000 000 eur.
 • Pôsobnosť zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
  • ustanovenia vzťahujúce sa na spracúvanie osobných údajov, na ktoré sa vťahuje Nariadenie EP a Rady

   (EÚ) 2016/679

  • ustanovenia vzťahujúce sa na spracúvanie osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania,

   vyšetrovania a odhaľovania trestnej činnosti – transpozícia Smernice EP a Rady (EÚ) 2016/680

 • Spracúvanie a sloboda prejavu a právo na informácie
 • Spracúvanie a prístup verejnosti k úradným dokumentom
 • Spracúvanie národného identifikačného čísla (rodného čísla)
 • Spracúvanie v súvislosti so zamestnaním
 • Spracúvanie na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely
 • Pravidlá ochrany údajov cirkví a náboženských združení
 • Bezpečnostné opatrenia
 • Povinnosť zachovávať mlčanlivosť
 • Postavenie a pôsobnosť dozorného orgánu

Kontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com

Hodnotenie
Organizátor