Detail kurzu

Anglická terminológia súdneho konania

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Intenzívny kurz (2 dni) bude prebiehať formou prednášky so zameraním na anglickú terminológiu súdneho konania (reading), ktorá bude dopĺňaná nácvikom komunikačných techník, cvičeniami zameranými na preverenie porozumenia prednášky (grammar and use), vrátane odposluchu dialógov týkajúcich sa priebehu súdneho konania (listening).

Od účastníkov sa predpokladá znalosť gramatiky a slovnej zásoby na úrovni minimálne mierne pokročilý (B1), so zameraním na schopnosť porozumieť písanému textu a hovorenému prejavu. Počas seminára lektor hovorí prevažne po anglicky so zameraním na danú problematiku (anglická terminológia súdneho konania), pričom ťažiskové výrazy a slovné konštrukcie sú vysvetľované bilinguálne v anglickom a slovenskom jazyku.

Obsah kurzu

1. DEŇ

 1. Charakteristika súdneho konania a jeho začatie
 • systematika súdov Slovenskej republiky a osôb vystupujúcich v súdnom konaní
 • žaloba a návrh na začatie konania v nesporových veciach
 • označenie účastníkov konania a ich zástupcovia
 1. Postup pred súdom prvej inštancie
 • doručovanie písomností a poučenia, dožiadanie
 • oslobodenie od súdnych poplatkov, ospravedlnenia, námietky, poriadkové pokuty
 • dokazovanie a dôkazné prostriedky, zápisnica z pojednávania
 1. Neodkladné a zabezpečovacie opatrenia
 • návrh na vydanie opatrenia, označenie strán
 • neodkladné opatrenie a jeho druhy
 • zabezpečovacie opatrenie a postup po jeho nariadení

2. DEŇ

 1. Súdne rozhodnutia
 • druhy súdnych rozhodnutí a ich účinky
 • platobný rozkaz, uznesenie, rozsudok a jeho formy
 • časti súdneho rozhodnutia (výrok, odôvodnenie, poučenie)
 1. Rozsudok a jeho časti
 • rozsudok ako meritórne rozhodnutie a jeho výroky
 • náhrada trov súdneho konania
 1. Opravné prostriedky
 • riadne a mimoriadne opravné prostriedky
 • odvolacie a dovolacie dôvody
 • právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia
Hodnotenie
Organizátor