Bratislava 35

Tvorba aplikácií pre Windows - .NET 4.5

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

V úvode kurzu sa účastníci zoznámia s filozofiou a štruktúrou platformy .NET Framework a v potrebnom rozsahu aj s integrovaným vývojovým prostredím Visual Studio. Podrobnejšie sa preberá najmä tvorba formulárov na báze WinForms a práca s dátami pomocou ADO.NET – hierarchia objektov, ich vlastnosti, metódy a udalosti. Použitie prebraných technológií sa prakticky precvičí pri samostatnej práci na príklade ucelenej databázovej aplikácie pre MS SQL Server.

Záver kurzu je venovaný ukážkam ďalších možností platformy .NET, ktoré sa podrobnejšie preberajú na osobitných kurzoch:

Na kurze je priestor aj na otázky účastníkov a vzájomnú výmenu skúseností.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre pokročilých programátorov, ktorí už poznajú niektorý jazyk na platforme .NET a chcú sa podrobnejšie oboznámiť s progresívnymi technológiami integrovanými v balíku .NET Framework.

Obsahová náplň

1. DEŇ

 • .NET Framework
  • filozofia a základné koncepty
  • porovnanie s architektúrou COM a možnosti spolupráce
  • programovacie jazyky na platforme .NET a ich porovnanie
  • Common Language Runtime – interný jazyk MSIL, spoločný systém dátových typov, správa pamäti a procesov, …
  • Class Library – základné knižnice, triedy a ich hierarchia (namespaces), WinForms, WebForms, ADO .NET, …
  • inštalácia a konfigurácia .NET Framework
  • otázky bezpečnosti – identita kódov a komponent, kryptografické služby
  • Assembly – preklad, distribúcia a inštalácia .NET aplikácií a komponent
 • Visual Studio – integrované vývojové prostredie
  • pracovné prostredie, projekt, návrhové a editačné okná
  • zostavenie jednoduchej aplikácie (Quick Tour) – projekt typu Windows Application, namespace, hlavný formulár s niekoľkými objektmi, vloženie programového kódu, preklad a ladenie programu
 • System namespace – vybrané prvky
  • dátové typy, matematické a goniometrické funkcie, práca s reťazcami
  • Globalization.CultureInfo – triedy DateTimeFormatInfo, NumberFormatInfo, …
 • WinForms – formuláre pre Windows
  • architektúra a hierarchia objektov – namespace System.Windows.Forms
  • Form – vlastnosti, metódy, udalosti a použitie
  • aplikácie s rozhraním SDI / MDI
  • vkladanie ovládacích prvkov na formulár, spracovanie udalostí, základy práce s dátami
  • jednoduché objekty – Label, LinkLabel, TextBox, CheckBox, RadioButton, Button
  • zložitejšie objekty – NumericUpDown, DomainUpDown, ComboBox, ListBox, CheckedListBox, ListView, TreeView
  • dátum, čas a text – DateTimePicker, MonthCalendar, RichTextBox

2. DEŇ

 • WinForms – ovládacie prvky na formulároch a ich použitie
  • tabuľka – DataGrid
  • posuvníky – HScrollBar, VScrollBar, TrackBar, ProgressBar, Splitter
  • obrázky – PictureBox, ImageList
  • pomôcky – ToolTip, HelpProvider
  • kontajnery – Panel, GroupBox, TabControl, TabPage
  • ponuky – MainMenu, ContextMenu, MenuItem
  • panel nástrojov – ToolBar
  • stavové informácie – StatusBar, NotifyIcon
  • ďalšie objekty – CrystalReportViewer, Timer, …
  • dialógové okná systému – OpenFileDialog, SaveFileDialog, FontDialog, ColorDialog, …
 • Tvorba vlastných tried a objektov, využitie dedičnosti
 • Použitie objektov ActiveX
 • ADO .NET – práca s dátami
  • prehľad, funkčné možnosti, špecifiká práce s odpojenými dátami, porovnanie s klasickým ADO
  • objektový model – namespace System.Data
 • Data Providers – objekty na prístup k dátam – vlastnosti, metódy, udalosti a použitie
  • Conection – pripojenie k dátovému zdroju, správa transakcií
  • Command – príkazy na prácu s dátovým zdrojom (SQL), použitie parametrov, metódy ExecuteNonQuery, ExecuteScalar, ExecuteReader
  • DataReader – rýchle čítanie dát, vlastnosť FieldCount, metódy Read, Get*, IsDbNull
  • DataAdapter – sprostredkovanie dát pre DataSet, vlastnosti SelectCommand, UpdateCommand, InsertCommand, DeleteCommand, metódy Fill, Update
  • verzie objektov pre OLE DB, ODBC, SQL Server a Oracle
  • použitie transakcií

3. DEŇ

 • DataSet – objekty na uchovanie a spracovanie dát v pamäti – vlastnosti, metódy, udalosti a použitie
  • DataTable – reprezentácia jednej tabuľky, vlastnosti PrimaryKey, Constraints, metódy AcceptChanges, RejectChanges, Select, zložky – DataColumn, DataRow
  • DataView – pohľad na DataTable s možnosťou filtrácie, usporiadania, hľadania a editácie dát, vlastnosti RowFilter, Sort, metódy Find, AddNew, Delete
  • DataRelation – väzby medzi tabuľkami
 • XML – univerzálny formát pre dátovú komunikáciu
  • základy, programová podpora, použitie
 • Práca s dátami na formulároch
  • pripojenie k dátovému zdroju pomocou prieskumníka Servera – databázy MS SQL Server, MS Access, MS Visual FoxPro
  • výber dát z databázy, použitie príkazov SQL
  • viazanie dát na ovládacie prvky
  • objekty BindingContext, CurrencyManager
  • možnosti spolupráce s klasickým ADO
 • Záverečný príklad
  • ucelená databázová aplikácia na báze MS SQL Server, ADO .NET a WinForms
 • Ukážky ďalších technológií
  • Crystal Reports – tvorba tlačových výstupov
  • webové aplikácie  – ASP .NET a WebForms
  • webové služby – zostavenie služby a jej volanie z aplikácií v prostredí Windows a Web

Ďalšie informácie

Typ a platnosť osvedčenia:
Potvrdenie o absolvovaní kurzu.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 3 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Dagmar Mylbachrová
tel:
+421 2/581 014 *** zobraziť

mobil:
+421 905 700 *** zobraziť

email:
kurzy@... zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/581 014 *** zobraziť

mobil:
+421 905 700 199 - Ing. Dagmar *** zobraziť

email:
kurzy@... zobraziť

web: www.ipex.sk

Adresa
Ipex IT, s.r.o.
P.O.Box 9, Bratislava 35 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)