Kurz: Moderné riadenie bezpečnosti

Popis kurzu

Kurz je zameraný na poskytnutie potrebných vedomostí o základných koncepciách, metódach a technikách efektívneho systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Účastníci sa naučia ako identifikovať a hodnotiť riziká v každodennom procese pomocou riadenia strát, definovať systémové prvky a činnosti, ktoré sa ukázali ako efektívne pri minimalizácii rizík a strát. Taktiež budú uplatňovať základné princípy a techniky manažérstva pri návrhu, vývoji a zavádzaní systémov riadenia bezpečnosti. Budú sledovať a riadiť zmenu bezpečnostnej kultúry organizácie.Obsah kurzu

 • Riadenie rizík prostredníctvom efektívnych systémov manažérstva BOZP (základy systému manažérstva strát)
 • Príčiny, následky a riadenie strát (základy príčinného modelu strát)
 • Plánované inšpekcie (základy procesu inšpekcie)
 • Komunikácia (základy osobnej a skupinovej komunikácie)
 • Tvorba pravidiel a riadenie osobných ochranných pracovných prostriedkov (základy tvorby pravidiel)
 • Systém riadenia ochrany zdravia pri práci (základy manažérstva zdravotných rizík)
 • Riadenie škôd na majetku: most k riadeniu strát (základy riadenia majetkových strát)
 • Meranie a monitorovanie bezpečnosti (základy merania a monitorovania)
 • Podpora bezpečnosti (základy podporných programov)
 • Vyšetrovanie nehôd / incidentov (základy vyšetrovania)
 • Havarijná pripravenosť a plánovanie (základy havarijnej pripravenosti)
 • Identifikácia, analýza a dokumentovanie kritických činností (základy riadenia kritických činností)
 • Riadenie zmien v chovaní (základy riadenia zmeny)Cieľová skupina

Kurz je vhodný pre manažérov na rôznych úrovniach (hlavne úroveň stredného manažmentu a nižšieho manažmentu), predstaviteľov manažmentu pre systém manažérstva BOZP, interných audítorov systémov manažérstva BOZP, manažérov a zamestnancov útvarov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v organizáciách, pre zástupcov zamestnancov pre BOZP, prípadne zamestnancov orgánov štátnej správy a je tiež nutným predpokladom pre efektívne zavádzanie, udržiavanie a zlepšovanie systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy OHSAS 18001:2007 ako aj pre zmenu bezpečnostnej kultúry v rámci organizácie.Certifikát

certifikát s neobmedzenou platnosťouPoznámka k cene

zľava 10% pri objednaní cez internetKontaktná osoba

Daniela Matyášová
+421 2/444 552 82
daniela.matyasova@dnvgl.com


Organizátor