Moderné riadenie bezpečnosti

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Kurz je zameraný na poskytnutie potrebných vedomostí o základných koncepciách, metódach a technikách efektívneho systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Účastníci sa naučia ako identifikovať a hodnotiť riziká v každodennom procese pomocou riadenia strát, definovať systémové prvky a činnosti, ktoré sa ukázali ako efektívne pri minimalizácii rizík a strát. Taktiež budú uplatňovať základné princípy a techniky manažérstva pri návrhu, vývoji a zavádzaní systémov riadenia bezpečnosti. Budú sledovať a riadiť zmenu bezpečnostnej kultúry organizácie.

Cieľová skupina

Kurz je vhodný pre manažérov na rôznych úrovniach (hlavne úroveň stredného manažmentu a nižšieho manažmentu), predstaviteľov manažmentu pre systém manažérstva BOZP, interných audítorov systémov manažérstva BOZP, manažérov a zamestnancov útvarov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v organizáciách, pre zástupcov zamestnancov pre BOZP, prípadne zamestnancov orgánov štátnej správy a je tiež nutným predpokladom pre efektívne zavádzanie, udržiavanie a zlepšovanie systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy OHSAS 18001:2007 ako aj pre zmenu bezpečnostnej kultúry v rámci organizácie.

Obsahová náplň

 • Riadenie rizík prostredníctvom efektívnych systémov manažérstva BOZP (základy systému manažérstva strát)
 • Príčiny, následky a riadenie strát (základy príčinného modelu strát)
 • Plánované inšpekcie (základy procesu inšpekcie)
 • Komunikácia (základy osobnej a skupinovej komunikácie)
 • Tvorba pravidiel a riadenie osobných ochranných pracovných prostriedkov (základy tvorby pravidiel)
 • Systém riadenia ochrany zdravia pri práci (základy manažérstva zdravotných rizík)
 • Riadenie škôd na majetku: most k riadeniu strát (základy riadenia majetkových strát)
 • Meranie a monitorovanie bezpečnosti (základy merania a monitorovania)
 • Podpora bezpečnosti (základy podporných programov)
 • Vyšetrovanie nehôd / incidentov (základy vyšetrovania)
 • Havarijná pripravenosť a plánovanie (základy havarijnej pripravenosti)
 • Identifikácia, analýza a dokumentovanie kritických činností (základy riadenia kritických činností)
 • Riadenie zmien v chovaní (základy riadenia zmeny)

Lektor:
Ing. Jozef Galajda a RNDr. Juraj Kramara

Typ a platnosť osvedčenia:
certifikát s neobmedzenou platnosťou

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Daniela Matyášová
tel:
+421 2/444 552 *** zobraziť

mobil:
+421 907 933 *** zobraziť

email:
daniela.matyasova@... zobraziť


Adresa
Hotel Chopin, 821 02 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/444 552 *** zobraziť

email:
daniela.matyasova@... zobraziť

web: www.dnvgl.sk

Adresa
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
Sabinovská 8, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)