Detail kurzu

Inšpiratívny leadership - angažovaný tím v praxi (8 DNI) aj ON-LINE

Espiral, s.r.o.

Popis kurzu

Živé akcie a COVID-19 

Naďalej vedieme i tréningy a koučovacie stretnutia OSOBNE - avšak len s individuálnym prístupom "One to One". 

Skupinové stretnutia v tieto dni realizujeme cez on-line médiá, formou interaktívnych on-line stretnutí, pre vzájomnú podporu a ďalší rast.

Aktuálne termíny: 11.-12.5.; 18.-19.5.; 25.-26.5.; 1.-2.6.2020

Motivačný líder, manažér ako kouč

Inšpiratívny leadership Projektové riadenie v praxi

Tréningom sa zameriame na prehĺbenie vedomostí, zručnosti a praktický tréning v oblastiach:

 • vodcovských a manažérskych zručností
 • vysoko účinnej komunikácie s podriadenými
 • tímovej spolupráce
 • projektového riadenia
 • vhodných vodcovských štýlov
 • koučingového spôsobu myslenia a vedenia
 • motivácie
 • riadenia zmeny a seba riadenia v harmónii

Spoznáte a rozšírite si nástroje pre:

 • motiváciu
 • prácu s časom
 • záťažovými situáciami
 • efektívnym využívaním svojich vnútorných zdrojov
 • schopnosť: pochopiť, motivovať, inšpirovať, nabudiť, spolupracovať win:win
 • Súčasťou tréningu, je mnoho, rokmi overených poznatkov, psychologických dotazníkov, na zlepšenie sebapoznania, interaktívnych diskusií, aktivít a rozvojových hier, kde si naučené veci precvičíte a zažijete priamo u seba.
 • Modul zameraný na koučovanie, Vás pripraví na efektívne vedenie partnerských rozhovorov, podporu tvorivej atmosféry v tíme, pre dosahovanie vysokého výkonu.
 • Vyskúšame si praktické využívanie koučovacích techník, funkčných metód priamo v praxi.

Zostavili sme ponuku na ucelený tréning moderného leadership-u, s veľmi žiadanými témami a vieme Vám ho ponúknuť (za predpokladu intenzívneho nasadenia, rozhodne žiadna „vata“), v tejto zostave ako 3 + 3-dňový tréning.

Počet účastníkov: max 6

Forma vzdelávania:

 • Prednáška, mentoring, trénovanie, demonštrácia a interakcia
 • Koučovací prístup, koučing, NLP techniky
 • Individuálne trénovanie naučeného a (samo)štúdium medzi stretnutiami

Termíny najbližších tréningov:

Kde: Espiral, s.r.o. Priemyselná 8, 821 09 Bratislava

Obsah kurzu

Pod vplyvom tohto zážitkového rozvojového programu, získate sebaistotu a schopnosť využívať naučené, ako pri úspešnom zvládaní svojej každodennej práce lídra, tak v bežnom živote. Viac vplyvu, znamená viac úspechu.

Čomu sa budeme venovať?

 1. Partnerská a vplyvná komunikácia lídra – viac vplyvu = viac úspechu
 • Pacing – Leading – Rapport; + Rozhovor (katalyzátor premýšľania)
 • Filtre a preferenčné kanály vnímania sveta, ai
 • Dotazník osobnostných komunikačných štýlov – ako nám táto vedomosť uľahčí spoluprácu s ľuďmi, keď sú v záťaži, pod stresom
 • Zásady partnerskej komunikácie a spätnej väzby
 • Rôznorodosť uhlov pohľadu, podstata porozumenia Jungovskej typológie osobnosti a pochopenie správania a reakcií komunikačného partnera:
 • *Osobná perspektíva a pohľad na vec: CELKOVÝ / DETAILNÝ
 • *Nasmerovanie povinností: ĽUDSKÝ / ÚLOHOVÝ prístup
 • *Nasmerovanie motivácie: DOSIAHNUTIE CIEĽA / ÚTEK
 • *Motívy konania: VOLITEĽNÝ / METODICKÝ prístup
 • *Do akcie: AKTÍVNY / HODNOTIACI prístup
 • Ako v minimálnom čase vhodne odpovedať, predstaviť svoj zámer, požiadavku, stanovisko či cieľ, v súvislosti s typom „poslucháča“?
 • Ako maximalizovať vplyv svojich vyjadrení? Ako zvýšiť svoju schopnosť presvedčiť a originálne formulovať myšlienku v hovorenej i písomnej forme?
 • Poznanie, čo hrá v komunikácii skutočnú rolu a pomáha nám to ísť, svojmu komunikačnému partnerovi na ceste v ústrety, eliminovanie bariér prvotného vnímania
 • Ako nerobiť zbytočné kompromisy, či ako efektívne rokovať a vyjednávať
 • Schopnosť prispôsobiť svoj prejav na základe rýchleho odlíšenia rôznych typov poslucháčov a pisateľov

Cieľ modulu:

 • Poznať a vedieť využívať nástroje, kľúče k budovaniu kvalitných medziľudských vzťahov, k zvládaniu konfliktov a záťažových situácií
 • Poznanie, čo hrá v komunikácii skutočnú rolu a pomáha nám to ísť, svojmu komunikačnému partnerovi na ceste v ústrety, uľahčiť videnie a porozumenie stanoviska niekoho iného
 • Budovanie experta v sebapoznaní, poznaní ľudí okolo seba, porozumení osobnosti
 1. Líder pozná svojich ľudí a efektívne buduje svoj tím
 • Tímové role podľa Mereditha Belbina – prednáška a diskusia k rozdielom, prínosu rolí aj ich vzájomným konfliktom a nedorozumeniam;
 • Dotazník pre rozpoznanie seba a výklad výstupu
 • Úroveň tímovej spolupráce je významným kritériom, ktoré prispieva k efektivite pracovnej skupiny. Práve vhodné a rovnomerné zastúpenie tímových rolí, môže viesť ku kvalitným výsledkom práce tímu. Dôležité je uvedomovať si nielen silné, ale aj slabé preferencie (stránky) a vlastnosti členov skupiny – úspešný líder
 • Ako zložiť najefektívnejší tím a vyťažiť z ľudí maximum, kedy vybudovať a kedy nakúpiť, aké úlohy dávať ktorým roliam
 • Aktivita na spoznanie rolí v praxi, kto sme kto: Rytieri okrúhleho stola
 1. Základné princípy výkonového koučovania v praxi
 • Koučovanie ako štýl vedenia, motivácie a tvorivej spolupráce s ľuďmi
 • Podstata – Koučovací prístup DUO; Zručnosti; Metodický postup; – Vzorce pre Výkon a Výsledok Výkon = Potenciál – Bariéry; Výsledok = Motivácia x Čas (opakovanie)
 • Stanovovanie cieľov (pomenovávanie úloh, aby boli splniteľné) podľa SMARTER, efektívne uplatňovanie modelu GROW, pri hľadaní možností a pomenovávaní si strategických kro­kov
 • Nácvik na rozpoznávanie a správneho zadefinovania cieľa/úlohy podľa SMARTer – súťažná hra s kockami na Ambicióznosť cieľov a ich dynamiku v skupine a vplyv ostatných na naše ciele
 • Efektívne kladenia otázok na objasnenie popisu súčasnej situácie + kritické premenné ako nástroj k popisu reality a sebakoučovania + Prenos z problémového do výsledkového rámca
 • Formovanie a kladenie správnych otázok na generovanie možností riešení, vyjasnenie ďalšieho postupu, zainteresovania, prevzatia zodpovednosti
 • Reflexia a sebareflexia
 1. Líder a riadenie projektu
 • Fázy projektu, príprava, realizácia, prezentácia a predaj, budgetovanie a spolupráca rolí
 • S využitím praktickej rozvojovej hry
 • Koleso základných kritérií a iné
 1. Vyrovnaný líder, ktorý zvláda svoj život s radosťou
 • Time management pokročilo – Osvojenie si poznatkov a zručností v sfére manažovania času nielen podľa základných princípov, ale aj s ohľadom na hierarchiu hodnôt, životnú a profesijnú stratégiu a priority
 • Matica priorít a stanovovanie priorít; techniky manažovania seba v čase (GDT, pomodoro, mind maps…)
 • Základy delegovania, – jeden zo základov efektívneho leadership-u, aktivita trénovania multitasking-u
 1. STOP prokrastinácie a nástup motivácie
 • Ako prekonať odkladanie, ako uvoľniť motiváciu (imaginácia, dôsledkové a alternatívne myslenie), dosiahnuť spokojnosť a emočnú vyrovnanosť
 • Spoznajte nástroje, ktoré u vás či vo vašich tímoch odstránia, eliminujú nežiaduci stav, správanie a nahradia žiaducim:
 • *Demotivácia / Aktívna vnútorná motivácia
 • *Prokrastinácia / Akcieschopnosť
 • *Neefektivita / Efektivita a produktivita
 • *Bezúčelnosť, zlozvyky / Pozitívne návyky, systém
 • *Frustrácia / Spokojnosť
 • *Odpor k práci / Sebarealizácia
 • *Stres / Flow, Inner game
 • Využívanie techník: TO DO list , TO DO ALL, Flow lístok a iné
 • Sebadisciplína, produktivita a efektivita práce
 • Ako súvisia ciele, motivácia a vaše kľúčové hodnoty (Kde načerpám palivo; Ako zvýšim rýchlosť, aké sú užitočné skratky?)
 • Objektivita a stanovovanie SMART-B cieľov – ako si určiť dobrý cieľ, ktorý bude realizovateľný a pomenovať objektívnu realitu- (Tvorba osobných vízií, plán cesty, realizácia)
 1. Stress management (tipy – triky) a práca so zmenou
 • Ako zvládať stres, nájsť skryté rezervy, spoznať silu premenenej mysle a praktické techniky vedúce k vyrovnanosti, väčšiemu pokoju a spokojnosti
 • Zvládanie vypätej situácie, odbúravanie strachu, stresu, napätia, získanie stability, nadobúdanie vnútornej rovnováhy, ako si zabezpečiť flow, využívať všímavosť, byť TU a TERAZ
 • Ovládnutie stresu – sila zamerania, klamstvá, čo mi berú energiu – ako ich identifikovať a odstrániť (Ako si udržím na ceste pokoj)
 • Vnútorné a vonkajšie zdroje stresu a ich riešenia – vonkajšie a vnútorné hranice, prevrátené hranice, ako ustáť tlak, ako stres premenovať a premeniť vo svoj prospech
 • Schopnosť rozpoznať fyzické, emočné, kognitívne a behaviorálne reakcie na stres
 • Mať seba pod kontrolou, vnútornú pohodu a pozitívne vyžarovanie
 • Skupinový koučing k work life balance
 • Prevencia stresu – praktické cvičenia, diskusia a hra
 1. Change management – Líder počas riadenia zmeny
 • Kotterov model change managementu – jeho fázy, dôležitosť tímu, komunikácie – diskusia k prípadom z ich praxe
 • Reakcie ľudí na zmenu a ako s nimi narábať – prezentácia s diskusiou
 • Dotazník k preferenciám voči zmenám
 • Skupinový koučing – koučovanie možností, ako ktorú fázu podporiť, akých kľúčových ľudí potrebujeme získať do procesu, ako prezentovať zmenu a víziu, ako získať ľudí pre zmenu
 • Pozitívny prístup k zmenám, flexibilita – nebojovať so zmenami ale pracovať so zmenou
 • Voľnočasové aktivity – zdroje radosti a šťastia

Okruhy tém, budeme trénovať a podporovať tiež nasledovnými aktivitami a rozvojovými hrami, ktoré budeme rozsahom aj obsahom podľa potreby prispôsobovať:

 1. Líder pozná seba a svoj štýl
 • Diskusia k rozdielom lídra a manažéra, ako predstaviť ľuďom víziu a motivovať ich
 • Aktivita k rozdielom v rolách, úlohách a význame lídra a manažéra – kedy použiť manažérske techniky a kedy líderstvo – k čomu nás to viac ťahá, ako tieto role spolupracujú
 • Dotazník – situačný model vodcovstva – spoznáte svoj preferovaný štýl vedenia, dozviete sa, kedy je ktorý štýl najefektívnejší, na aké typy zamestnancov zaberá, a ktorých daný štýl už brzdí…ako situačne upraviť štýl vedenia, aby sme u svojich ľudí uvoľnili maximálny potenciál a umožnili im tak zažívať úspech
 • VLK a ovčiarsky pes – rôzne /generačné (štýly vodcovstva – ich plusy a mínusy – diskusia, aktivita na flipchart, v skupinkách
 1. Motivujúci a motivovaný líder pozná:
 • Čo ľudí motivuje a čo demotivuje – podľa neuro-vedeckého modelu SCARF
 • Čomu, akým krokom pri vedení ľudí, je lepšie sa vyhýbať a čo podporiť, aby sme sa stali vplyvnými vodcami
 • Ako vplývajú základné potreby a ich naplnenie na motiváciu zamestnanca
 • Aké sú rozdiely v potrebách, osobných hodnotách a motivácii u rôznych generácií: Boomer, X,Y
 • Kazuistika – udeľovanie odmien v praxi
 • Plán adaptácie pracovníka a zhodnotenie po skúšobnej dobe, príprava Adaptačného plánu
 • Pravidelné hodnotenie a riadenie výkonov pracovníka – ako na to správne, motivujúco
 1. Efektívne porady pre výkonné tímy
 • Porady, pracovné stretnutia – TOP zásady ako tento efektívny nástroj riadenia, využívať v praxi
 • Ciele a typy porád, priebeh, praktické otázky – stručné pomenovanie pravého významu
 • Zlaté pravidlá dobre zorganizovaných porád – profesionálne organizovanie a vedenie pracovných stretnutí, 6-kroková moderácia´
 • Vedenie prehľadných záznamov a zápisníc (presné, prehľadné a načas), evidencia a realizácia úloh, archivácia dokumentov (Kto, čo, kedy, prílohy, rozhodnutia, návrhy ai)
 • Najčastejšie chyby – deštruktívne prvky porady a účelné pravidlá, profesionalita, etiketa, bontón – konštruktívne prvky porady
 • Prezentačné zručnosti manažéra – top zásady
 • ÉTOS – LOGOS – PÁTOS – tri zložky rečníckeho umenia podľa Aristotela – silný a pevný postoj, sebaistý pri sedení, hlasitosť, dynamika reči, očný kontakt
 • Autenticky vyjadrované myšlienky, presvedčivá prezentácia idei, ako vytvoriť dobrý prvý dojem a získať si poslucháčov
 • Tréning reakcií na námietky, účinná argumentácia

Techniky, cvičenia – predstavenie a trénovanie koučovacích techník, v priebehu celého rozvojového programu

 • Manažérska technika – Plánovanie cieľov v 3 rovinách: Výsledky (ciele) – Aktivity – Zdroje
 • Deformácia 4 kľúčových rovín: Vnímanie – Reakcia – Výsledky – Sebaposudzovanie – vstup mení výstup
 • SWOT analýza – základné otázky pre rozpoznávanie svojej hodnoty, pohľad na možnosti a príležitosti na ceste za cieľom, cez 7 kľúčových krokov: Štartovacia pozícia – Myšlienka na koniec/Cieľ – Prekážky – Zdroje – Možnosti/Kroko­vanie – Prvý krok + termínovaný – Čo mi to prinesie/Motív
 • Práca s energiou – Strom; Energetický kotol; šálka čaju (odstránenie dôvodov pre nedostatok energie, či priestoru prijímať nové vedomosti, zdroje, možnosti)
 • Nástroj TRANSPOZÍCIE (práca s priestorom a vnímania iných uhľov pohľadu)
 • Výsledkovo orientované koučovanie; rámcovanie a prerámcovanie; koučovanie v Disociovanom stave (pozícia kouča) verzus Asociovanom stave

Súčasťou tréningu bude:

 • Tvorivé a bezpečné prostredie pre otvorenú komunikáciu a spätnú väzbu
 • Úcta, podpora

Je pravdou, že témy sú pomerne rozsiahle, pracovať však budeme intenzívne, so zacielením na podstatu a špecifiká Vašich potrieb, potrieb Vašej spoločnosti.

Rozsah: si môžete v prípade objednávky určiť

 • 3 + 3 + 2 dni
 • 2 + 2 + 2 + 2 dni
 • 9:00 – 17:00 hod

Cena zahŕňa:

 • Lektorky, koučov
 • Študijné materiály, vrátane elektronických podkladov slúžiacich pre ďalší seba-rozvoj
 • Celodenné občerstvenie, vrátane teplého obeda (ak je tréning v našich priestoroch)

Cieľová skupina

Pre koho je rozvojový program určený:

 • Manažér, personálny manažér
 • Líder
 • Kouč
 • Tréner
 • Scrum master

Ktokoľvek, kto túži pracovať s ľuďmi, od prvej chvíle úspešne budovať svoj tím

 • byť vždy pripravený uspieť
Certifikát Osvedčenie Poznámka k cene

Cena pri skupinovej objednávke je zvýhodnená

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať