Detail kurzu

Verejné obstarávanie - príprava a zadávanie zákaziek financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov

Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o.

Popis kurzu

Zvýšenie a prehĺbenie právneho vedomia v oblasti verejného obstarávania pri aplikácii zmien v praxi. Získanie informácii z oblasti VO so zameraním na zadávanie a prípravu zákaziek financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov z pohľadu najnovších zmien zákona o verejnom obstarávaní.

Obsah kurzu

Určenie predpokladanej hodnoty zákazky

Záznam z prieskumu trhu k určeniu predpokladanej hodnoty zákazky

Ako správne opísať predmet zákazky

Určenie podmienok účasti podľa náročnosti predmetu zákazky

Ekvivalentný dokument

Spájanie a rozdelenie zákaziek

Určenie postupu verejného obstarávania

Obsah a forma dokumentácie k prvej ex ante kontrole verejného obstarávania poskytovateľovi finančných prostriedkov

Predmet kontroly a druhy kontrol

Finančné dôsledky porušení pravidiel vo verejnom obstarávaní – finančné opravy (korekcie).

D i s k u s i a.

Program 08.30 – 09.00 h: prezencia účastníkov 09.00 – 16:00 h: odborný výklad a diskusia 10:00 – 10:30 h: prestávka, občerstvenie 12:00 – 12:30 h: prestávka, obed

Cieľová skupina

Verejní obstarávatelia a osoby podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní na zadávanie a kontrolu zákaziek financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Certifikát Potvrdenie o absolvovaní školenia Poznámka k cene

v cene sú zahrnuté režijné náklady, náklady na lektora, študijné materiály, občerstvenie.

Kontaktná osoba

Mgr. Katarína Recká
+421 2/547 763 23
vzdelavanie@uvs.sk

Hodnotenie
Organizátor