Detail kurzu

Podvojné účtovníctvo

ANYMex, s. r. o.

Popis kurzu

Cieľom je naučiť študentov zvládnuť problematiku podvojného účtovníctva lektormi z praxe.

Profil absolventa: Absolvent modulu pozná ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, aktuálne znenie Opatrenia MF SR č. 23054/2002–92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, v znení neskorších predpisov a aktuálne znenie Opatrenia MF SR č. 4455/2003–92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z IÚZ na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, v znení neskorších predpisov. Pozná súvisiace právne predpisy v aktuálnom znení, ktorými sú najmä Obchodný zákonník, Zákonník práce, zákon o sociálnom fonde, zákon o dani z príjmov, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o miestnych daniach. Vie spracovať interné doklady, interné smernice a iné písomnosti v rámci účtovnej jednotky, ako vypracovať a komu predkladať formuláre, tlačivá a iné písomnosti pri styku účtovnej jednotky s externým prostredím v zmysle príslušných právnych predpisov a požiadaviek správcu dane a iných orgánov. Je zručný v oblastiach dokumentácie účtovných prípadov, vedenia a vystavovania účtovných dokladov a iných písomností, zaúčtovania účtovných zápisov a vedenia účtovných kníh a to ručne alebo pomocou účtovného softvéru. Tiež je zručný v oblasti obstarania, oceňovania, účtovania, zaraďovania, odpisovania a vyraďovania dlhodobého majetku. Orientuje sa v oblasti obstarania, oceňovania a účtovania zásob.Ovláda vedenie analytickej evidencie zásob na sklade, oceňovania a účtovania finančného majetku, oceňovania a účtovania pohľadávok a krátkodobých záväzkov. Vie viesť evidenciu a účtovať daň z pridanej hodnoty, daň z príjmov.Je zručný v oceňovaní a účtovaní vlastného imania a dlhodobých záväzkov, tvorby a použitia sociálneho fondu, účtovania nákladov a výnosov z hospodárskej, finančnej činnosti, zisťovania výsledku hospodárenia. Je zorientovaný v problematike podvojného účtovníctva v zmysle aktuálnej právnej úpravy, pričom je schopný viesť podvojné účtovníctvo v listinnej aj elektronickej for­me.

Obsah kurzu

Výučba prebieha interaktívnou formou – pomocou e-beam, čo znamená, že študent si nemusí robiť poznámky, celý obsah tabule po skončení hodiny dostane mejlom.

Vzdelávanie uľahčuje aj pracovný zošiť šitý priamo pre potreby kurzu – vydaný priamo našou vzdelávacou spoločnosťou.

Obsahová náplň:

 • teoretické základy
 • jednotlivé účtovné triedy
 • účtovná závierka
 • daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb
 • výpočet a účtovanie miezd


Cieľová skupina

 • začiatočníci,
 • osoby, ktoré sa chcú naučiť účtovať,
 • nezamestnaní,
 • osoby ohrozené na trhu práce,
 • absolventi stredných a vysokých škôl,
 • osoby, ktoré sa chcú rekvalifikovať, rozšíriť svoje vedomosti
 • daňoví kontrolóri
 • osoby prichádzajúce do styku s účtovnou agendou
Certifikát Vydané Osvedčenie v zmysle zákona o ďalšom vzdelávaní
Hodnotenie
Organizátor