Detail kurzu

Profilovanie osobnosti - pokročilo (3 DNI)

Espiral, s.r.o.

Popis kurzu

Ste suverénni a zdravo sebavedomí? Chcete sa tak cítiť vo väčšine situácií?

PROFILOVANIE OSOBNOSTI - Kto som? Kto si partner?

Viete, že máte svojmu okoliu, spoločnosti čo ponúknuť. Tak je? A možno si hovoríte - "Pomohlo by mi vedieť pôsobiť ešte viac sebaisto a presvedčivo!"

Chceli by ste vedieť vplývať na akékoľvek publikum, bez toho aby záležalo na tom, či ste za stolom, alebo na pódiu, s jedným človekom či s päťsto?

Že ÁNO?

Spoznajte seba  bdelo pozorujte  ľahko odhadnite druhých, situáciu • modelujte svoju excelentosť!

Ľudská odbornosť, tzv. Human skills

A čo tak dobre poznať svoje podporné mechanizmy a využiť ich, keď potrebujete získať bleskové sebavedomie, keď potrebujete silu a energiu na zvládnutie výzvy, ktorú máte pred sebou?

Human skills (ľudské zručnosti), sú zručnosti širokospektrálnejšie ako soft skills (mäkké zručnosti). Manažérske soft skills už dnes v medziľudských vzťahoch nepostačujú. Dnes už to chce schopnosti vodcu budúcnosti.

Niekto, kto má silné ľudské schopnosti, sa ľahko orientuje vo vzťahoch, v diplomacii, v sociálnych médiách, v obchode.

Osoba so silnými ľudskými schopnosťami ľahko zaujme svoje publikum, potenciálneho alebo súčasného zákazníka.

Poďte s nami spoznať, kto ste vy a kto sú tí druhí okolo vás. Poďte spoznať svoje silné stránky a preferencie.

Budete rozpoznávať tak ako svoj "hnací motor", to ako sa motivujete vy a aké motivačné stratégie používajú vaši rodinní príslušníci, kolegovia, obchodní partneri.

Ako na to pôjdeme?

Ak túžime účinne a vplyvne komunikovať, túto cestu nám uľahčí prijatie, že všetci sme rôzni v spôsobe, akým vnímame svet okolo seba, ako sa o ňom učíme, ako mu rozumieme. Každý sme tak trochu iný.

Celé je to tak jednoduché, pretože tak ako premýšľame o svete, tak aj hovoríme a túto vedomosť, tento kľúč sprístupňujeme svojmu okoliu. Robia to aj ľudia okolo nás, tieto indície nám dávajú do povedomia.

Získané vedomosti, môžeme používať pri hľadaní cesty k srdciam druhých. Našim porozumením svojim blížnym, vyjadrujeme v jednaní rešpekt a úctu. So sebou máme väčší súcit avšak i hrdosť voči tomu, čo sme už zvládli. 

Praktikovaním human skills, rozvíjaním emočnej inteligencie, prácou s telom, dychom, hlasom…. stišovaním sa v zamýšľaní a skúmaní života, budeme vždy kráčať s rešpektom a sebaúctou k sebe a tomu na čom záleží.

S oveľa väčšou ľahkosťou môžeme prichádzať na to čo skutočne chceme.
Stanovujeme si ciele, ktoré súznia s našim zámerom, životným poslaním. Naše ciele majú príťažlivý plán, dosahujeme ich s vášňou a nadšením.

Stíšenie a načuvanie svojej mysli svojmu telu, svojim pocitom a svojim túžbam, vytvára obrovskú príležitosť, ktorá nás posunie od zotavenia k sebaobjaveniu našej osobnosti, našej identity. Toho, kto sme. Odhalíme poznanie nášho PREČO. A vtedy máme dosah na všetky svoje vnútorné zdroje.

A to je teda vec! Pretože môžeme získať vplyv, ktorý vie byť priam magický.

Alchýmia v osobnom líderstve
Tréning je koncipovaný tak, aby ste získali nástroje na spoznávanie vnútorných motivátorov svojich interných i externých klientov, posilnili vaše vyjadrovacie schopnosti a tak umocnili vplyv komunikácie na porozumenie, motiváciu, vzťahy.

Na druhej strane, ak nepoznáme vnútorné motivátory našich klientov, nevieme im ani poskytnúť neodolateľnú motiváciu od nás prijať názor, či nakúpiť služby a tovar.

Pod vplyvom tohto zážitkového individuálneho tréningu s prvkami NLP (neuro lingvistické programovanie), získate sebaistotu a schopnosť využívať naučené, ako pri aktívnom počúvaní, vplyvnej komunikácii, prezentovaní, tak pri úspešnom zvládaní svojej každodennej práce.  

ČO TRÉNINGOM DOSIAHNETE?

 • Zabezpečíte si majstrovskú komunikáciu. Vycibríte svoju schopnosť rozprávať s ľuďmi zrozumiteľne, pútavo a presvedčivo
 • Vyhnete sa zbytočným nedorozumeniam či odmietavým postojom, aj u ľudí s náročnejšou povahou
 • V krátkosti rozhovoru aj u človeka, ktorého vidíte prvý krát, objavíte, čo ho motivuje, aké stratégia premýšľania využíva - čo vám umožní lepšie porozumieť, predvídať námietkam a vyjsť v ústrety, vplývať na jeho angažovanosť a rozhodnutia
 • Podporíte seba v motivácii, porozumiete lepšie svojim kolegom, urýchlite porozumenie aj cudzím ľuďom, novým obchodným partnerom, alebo ľuďom zo svojho okolia; zmenu správania, konania dosiahnete oveľa ľahšie 
 • Získate schopnosť vybudovať  si s každým publikom vzťah dôvery, či pôjde o jedného človeka či sto, osobne alebo online

Čo to je, čo ďalšie vám tréning môže priniesť?

 • Ľahkosť rozhodovania sa pri prijímacích pohovoroch, s kým do spolupráce ísť; vhodne vyberať tých správnych ľudí do správnych pozícií a do tímu

 • Schopnosť ľuďom okolo seba dávať správny detail informácií, taktiež najvhodnejším najvhodnejším spôsobom
 • Schopnosť navodzovať ideálne pracovné či komunikačné prostredie tak, aby ste pomohli ľuďom okolo seba využívať ich plný potenciál a dosahovať tak nevídané úspechy 
 • Schopnosť bleskovo rozpoznávať, ako pôsobíte na druhých, tých „iných“ a upraviť svoje správanie prirodzene a ľahko, aby ste tak podporili motiváciu druhej strany, navodili stav bezpečia a pristúpili k angažovanej spolupráci. 

My sa spolu naučíme pozerať na vystupovanie a vzhľad človeka novým spôsobom a s tým najúčinnejším zámerom.

Naučíte sa porozumieť ľudskej komunikácii a motivácii inak ako doposiaľ, aby ste sa mohli k ľuďom s ľahkosťou priblížiť. Cieľom je nadobudnúť zručnosť vytvárať, budovať kvalitné dlhodobé vzťahy, postavené na obojstranne uspokojenej motivácii človeka, postavené na skutočnom a hlbokom záujme, a to oboch strán "win:win".

Spoznáte to. Následne vás akákoľvek, aj pôvodne náročná interakcia s človekom, začne priťahovať ako magnet. Pretože viete, že dôjdete ku konsenzu a rozhovor získa atribúty "prekrásneho párového tanca".

Pôjdeme na to cez zážitok ~ rozpoznávanie “Kto si, partner?” A ako ísť partnerovi v komunikácii v ústrety, ako byť bdelí a vplyvní v komunikácii. 

Zameriame sa na myseľ, telo i srdce.

Tento jedinečný tréning obsahuje mnoho rokmi overených poznatkov, psychologických dotazníkov na zlepšenie sebapoznania, interaktívnych diskusií, aktivít a hier kde si naučené veci precvičíte a zažijete na vlastnej koži, diskusie kde spoznáte pohľady a skúsenosti druhých.

Obsah kurzu

Prostredníctvom ponúkaných tém získate väčšiu sebaistotu, ľahkosť vo vzťahoch a radosť pri verejnom vystupovaní. Zároveň rozviniete svoju komunikačnú bdelosť a seba-regulačné zručnosti. Zvýšite svoj vplyv, schopnosť (seba)motivácie, skvalitníte spoluprácu medzi svojimi kolegami, obchodnými partnermi, posuniete svoje vzťahy na najvyššiu úroveň.
 1. Komplexnosť poznania vlastnej osobnosti i druhého človeka; rôznorodosť uhlov pohľadu. Podstata porozumenia osobnej motivácii osobnosti, pochopenie správania a reakcií komunikačného partnera, na základe osobných preferencií vnímania a talentov
 2. Pokročilá typológia osobnosti, seba/poznanie silných a slabých stránok prostredníctvom dotazníka osobnostných komunikačných štýlov
 3. NLP Metaprogramy reči - tajomstvo majstrovskej komunikácie a schopnosti v krátkosti rozhovoru odhaliť ako daný človek vníma realitu, čo ho motivuje a naopak privádza do úzkosti, či stresu. Predvídať, vnímať a vyjsť v ústrety vnútorným potrebám (u seba i druhých), žiaduco vplývať na angažovanosť a rozhodnutia svojho okolia
 4. Preferenčné kanály vnímania - cez celkový vzhľad, podanie ruky, mimiku a gestá, hovorené slovo, hlas, dych
 5. Práca s emóciami a hodnotami - praktické využitie projektívnych techník, uľahčujúcich prístup človeka k vlastným vnútorným prežívaniam a k vnútorným zdrojom
 6. Techniky povzbudzujúce suverenitu osobnosti, charizmatický prístup a sebaisté vystupovanie - zdokonaľovanie reči tela, "power" postoj, práca s hlasom, na podporu účinnosti komunikácie, ako i profylaxie stresu a jeho zvládanie, nie len pri verejnom vystupovaní
 7. Štruktúra presvedčivej reči z pohľadu vplyvnej rétoriky
 8. Japonský koncept IKIGAI - recept ako vynikať v chuti do života

Aplikácia vedomostí a zručností v riadiacej pozícii, taktiež pri:

 • Analýze, vyhľadávaní a výbere vhodných kandidátov do správnych pracovných pozícií
 • Vedení personálnych, hodnotiacich rozhovorov pracovníkov o výsledkoch predchádzajúcej činnosti a ďalšom odbornom a osobnostnom rozvoji, podpore a motivácii, ako i ukončení spolupráce
 • Spoznáte hlboké motivácie súčasných i budúcich členov tímu a budete poznať výhody; využijete schopnosť ošetriť prípadné riziká takej spolupráce

Aplikácia vedomostí a zručností v osobnom živote:

 • V priateľstve, v intímnych vzťahoch - porozumiete ľuďom a to v zlomku času oproti tomu ako ste vedeli doteraz, navýšite svoju kompetenciu a vplyv
 • Budete pozerať na svoje životné situácie a "problémy" s užitočným nadhľadom a ľahšie ich tak riešiť
 • Budete vnímať a "čítať v ľuďoch" s porozumením a počutím aj toho, čo nezaznelo
 • Budete vedieť klásť otázky, ktoré vás privedú k podstate toho ako ľudia premýšľajú, na základe čoho sa rozhodujú, čo ich k jednaniu motivuje a naopak, čo ich odrádza

Rozsah, obsah a forma tréningu:

 • 3 dni 9:00 –17:00 hod (17:30)

Forma:

 • Minimum teórie, maximum učenia  trénovaním, cez zážitok
 • Funkčné stratégie, príklady z praxe účinných techník, s následným trénovaním
 • Koučovací prístup, využívane NLP princípov
 • Individuálne trénovanie naučeného v praxi

V závere :

 • Reflexia a plán osobného rozvoja – GROW
 • Modelovanie naučených zručností a ich aplikácia v praxi

Súčasťou tréningu bude:

 • Tvorivé a bezpečné prostredie pre otvorenú komunikáciu a spätnú väzbu
 • Úcta, podpora, uvedomenie a skvelá tvorivá nálada 

Nič špeciálne so sebou nepotrebujete, všetko, vrátane študijných, písacích potrieb, občerstvenia a teplého obeda, bude  pre vás zabezpečené.

Odporúčané je oblečenie, v ktorom vám bude hlavne pohodlne.

Cieľová skupina

Ponuka vzdelávacích aktivít a kurzov pre manažment a špecialistov vo firemnom prostredí:

 • Majitelia firiem, ktorí vedú ľudí, obchodujú 
 • HR špecialisti vo firemnom prostredí
 • Manažéri, tím lídri
 • Lektori, rečníci
 • Inovátori, ľudia so záujmom zlepšenia kreatívneho myslenia
 • Ľudia so záujmom vyrásť pre vedenie ľudí
 • Všetci tí, ktorým záleží na budovaní dobrých vzťahov vo svojej rodine, pracovnom priestore, v živote všeobecne

Tento rozvojový program vám dá hlbšie vedomosti, zručnosti, seba/poznanie a praktický tréning vplyvu v oblasti nie len komunikácie, vodcovských a manažérskych zručností, ale i tímovej spolupráce, projektového riadenia, vhodných vodcovských štýlov, koučovacieho spôsobu myslenia a vedenia, motivácie, riadenia zmeny a seba riadenia v harmónii.

 1. Otvorený tréning pre verejnosť:  do 6 os.
 2. Tréning realizujeme aj na objednávku: skupinovo aj individuálne 1:1

Individuálny, vysoko intenzívny One to One prístup: Len Vy a lektorka: 3.000,-€ (Cena je konečná)

Certifikát Potvrdenie o úspešnom absolvovaní tréningu, s nosnými témami
Hodnotenie
Organizátor