Detail kurzu

Webinár: Účtovná závierka a daňové priznanie za rok 2020 v neziskových organizáciach - Ing. Vidová, Ing. Vršková

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Popis kurzu

Webinár je zameraný účtovné a daňové ukončenie roka 2020 v neziskových organizáciách

Obsah kurzu

1. Účtovná závierka v neziskovej účtovnej jednotke za rok 2020

 • prípravné práce pred uzavretím účtovných kníh
 • účtovné prípady roku 2020
 • inventarizácia
 • opravné položky a rezervy
 • účty časového rozlíšenia
 • súčasti účtovnej závierky - súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky


2. Povinnosti neziskovej organizácie – štatutárny audit a v súvislosti s koncom účtovného obdobia

 • povinnosť auditu a vyhotovenia výročnej správy
 • obsah výročnej správy
 • ukladanie účtovných dokumentov do registra účtovných závierok podľa jednotlivých typov neziskových účtovných jednotiek


3. Novela opatrenia postupov účtovania – Opatrenie MF SR č. MF/014816/2020-74

 • doplnenia a zmeny účtovania pre rok 2020 a 2021
 • doplnenie účtovania odpustenia poistného Sociálnou poisťovňou, dotácií na nájomné u nájomcu a prenajímateľa v súlade so zákonom č. 71/2013 Z. z.
 • účtovanie štipendijného fondu a fondu na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami vo verejných vysokých školách
 • analytické členenie účtu 384 – Výnosy budúcich období
 • zmena v účtovaní použitia fondov tvorených podľa osobitných predpisov a fondov tvorených zo zisku na obstaranie dlhodobého majetku
 • účtovanie finančnej garancie v koordinačnom centre


4. Daňové priznanie k dani z príjmov neziskovej organizácie za rok 2020

 • povinnosť podania daňového priznania
 • príjmy oslobodené od dane so zameraním na príjmy z hlavnej činnosti, príjmy z reklamy vrátane charitatívnej reklamy, členské príspevky
 • asignácia dane, osobitosti v roku 2020 – Lex Korona
 • uplatnenie daňových výdavkov – základné princípy


5. Tlačivo daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020

 • zmeny tlačiva DP
 • zmeny zákona o dani z príjmov vplývajúce na tlačivo dane z príjmov za rok 2020 – oslobodenie plnení poskytovaných v rámci mimoriadnej situácie, sadzba dane vo výške 15 %, zmeny pri platení preddavkov na daň
 • najčastejšie vypĺňané riadky daňového priznania neziskových organizácii

Cieľová skupina

Široká odborná verejnosť

Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, občerstvenie, organizačné náklady, teplý obed,

Hodnotenie
Organizátor