DETAIL KURZU

Odborná príprava na overenie odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami

Od:

Agroinštitút Nitra, štátny podnik

NITRA

Popis kurzu

Cieľom I. modulu je poskytnúť podnikateľom, vedúcim zamestnancom a zamestnancom zodpovedným za vykonávanie prác s veľmi toxickými látkami a zmesami základné informácie v oblasti legislatívy súvisiacej s problematikou uvádzania na trh a výkonom práce s veľmi toxickými látkami a zároveň poskytnúť vedomosti potrebné pre bezpečné vykonávanie činností spojených s odborným využitím veľmi toxických látok a zmesí a obchodovanie s nimi.

Cieľom II. modulu je informovať držiteľov platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prácu s toxickými látkami a zmesami o aktuálnej platnej legislatíve a zmenách v oblasti bezpečného vykonávania činností spojených s odborným využitím veľmi toxických látok a zmesí a obchodovania s nimi.

Obsah kurzu

Obsahová náplň: Odborný program od 8:00 do 15:00

*Aktuálne zmeny a doplnky v oblasti právnych predpisov súvisiacich s problematikou uvádzania chemických látok a zmesí na trh, najmä z hľadiska ich vplyvov na život a zdravie ľudí a životné prostredie *Aktuálne zmeny a doplnky v oblasti právnych predpisov súvisiacich s výkonom práce s chemickými faktormi, osobitne práce s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami *Aktuálne zmeny v oblasti toxikológie *Zásady prvej pomoci pri intoxikácii veľmi toxickými látkami a ich zmesami a toxickými látkami a ich zmesami – uplatnenie v praxi

Cieľová skupina

Cieľová skupina I. modulu – Odborná príprava na overenie odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami: Osoba (fyzická osoba – podnikateľ, vedúci zamestnanec zodpovedný za vykonávanie prác s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami a zamestnanec pracujúci samostatne), ktorá je žiadateľom o overenie odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami podľa § 15 ods. 3 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Cieľová skupina II. modulu – Aktualizačná odborná príprava na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami: Osoba, ktorá je držiteľom platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami podľa § 15 ods.3 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Poznámka k cene

účastnícky poplatok je75 € vrátane DPH, pri úhrade bankovým prevodom najneskôr tri dni pred termínom, v hotovosti 80 €

Kontaktná osoba

Ing. Andrea Lehotayová, PhD.
+421 37/791 02 80
andrea.lehotayova@agroinstitut.sk

Hodnotenie
Organizátor