DETAIL KURZU

Verejné obstarávanie z pohľadu novely zákona o verejnom obstarávaní

Od:

PROEKO s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Východiská novely a pripravované zmeny, ktoré prináša

Cieľom navrhovanej úpravy je zefektívnenie, zjednodušenie postupov verejného obstarávania pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako i pre hospodárske subjekty. Návrhom novely zákona o verejnom obstarávaní sa taktiež sleduje odstránenie niektorých problémov aplikačnej praxe.

Účastníci obdržia pracovné materiály v elektronickej for­me.

Obsah kurzu

PROGRAM

Východiská novely a zmeny v procese verejného obstarávania, ako aj v revíznych postupoch vo verejnom obstarávaní so zameraním najmä na:

 • Rozšírenie výnimiek, na ktoré sa nebude vzťahovať zákon o verejnom obstarávaní u dotovaných subjektov
 • Koncepčná zmena delenia zákaziek
 • Nové finančné limity, zákazka malého rozsahu
 • Vyprecizovanie postupu zadávania zákaziek s nízkou hodnotou
 • Nové zjednodušené paragrafové znenie postupu pre zadávanie podlimitných zákaziek
 • Návrat k čestnému vyhláseniu na účely predbežného nahradenia dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti
 • Fakultatívne zriadenia komisie na vyhodnocovanie ponúk
 • Možnosti opakovanej zmeny zmluvy a uvoľnenia pravidla „de minimis“ pri zadávaní podlimitných zákaziek
 • Nové znenie právnej úpravy pri dynamickom nákupnom systéme
 • Zmeny v obsahových náležitostiach evidencie referencií, upresnenie postupu vyhotovovania referencií a vypustenie ustanovenia o výslednej hodnotiacej známke
 • Úprava dôvodov na vrátenie zábezpeky
 • Vypustenie percentuálnej kvantifikácie mimoriadne nízkej ponuky
 • Návrh na obmedzenie lehoty viazanosti ponúk
 • Osobitné podmienky zmluvy, možnosť žiadať ich preukázanie pred podpisom
 • Zmena konceptu dvojobálkového predkladania ponúk
 • Procesná úprava revíznych postupov, ktorá bola previazaná s dvojobálkovým predkladaním ponúk, úplný návrat k jednoobálkovému spôsobu
 • Úprava podmienok používania elektronického trhoviska – znemožnenie zadávať zákazky na uskutočnenie stavebných prác prostredníctvom elektronického trhoviska, stavebné práce nebudú bežne dostupné
 • Povinná elektronizácia zadávania zákaziek
 • Zefektívnenie a zjednodušenie revíznych postupov – zredukovanie obsahových náležitosti žiadosti o nápravu, úprava lehoty na podanie žiadosti o nápravu, úprava výšky a výpočtu kaucie a zavedenie koncentračnej zásady v konaní o námietkach
 • Zjednodušenie právnej úpravy správnych deliktov

Program budeme ku dňu konania seminára podľa okolností aktualizovať, zapracujeme všetky zmeny, ktoré prijme ÚVO a NR SR.

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

 • 08.30 – 09.00 Registrácia účastníkov
 • 09.00 – 14.00 Odborný program s prestávkou na občerstvenie

MIESTO KONANIA SEMINÁRA: KOŠICE – INŠTITÚT VZDELÁVANIA VETERINÁRNYCH LEKÁROV, Cesta Pod Hradovou 13/A.

Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 24 hodín pred začiatkom seminára. Uhradený účastnícky poplatok bude vrátený. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si organizátor vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške, aj napriek neúčasti na seminári. Odhlásenie v deň konania seminára bude považované za bezpredmetné a účastnícky poplatok bude vyfakturovaný v plnej výške, a to aj v prípade, že účastnícky poplatok nebol vopred uhradený (bez ohľadu na zvolený spôsob platby).

Poplatok je potrebné uhradiť vopred ako zálohovú platbu najneskôr 2 dni pred seminárom v prospech nasledujúceho úč­tu:

 • IBAN: SK07 1100 000­0 0026 2918 0­140
 • SWIFT: TATRSKBX
 • Košice 18.10.2018 – Variabilný symbol: 18102018

Platbu v hotovosti treba uviesť do po poznámky pri objednávaní kurzu. Zálohové faktúry nevystavujeme. Vyúčtovaciu faktúru Vám odovzdáme pri registrácii alebo zašleme poštou.

Cieľová skupina

Seminár je určený pre zodpovedné osoby za verejné obstarávanie na strane verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako aj záujemcov a uchádzačov o zákazky vo verejnom obstarávaní.

Poznámka k cene

V cene je zahrnutý pracovný materiál v elektronickej forme, organizačné náklady, občerstvenie (káva, čaj, minerálka, obložená bageta, napolitánka) a DPH.

Kontaktná osoba

Mgr. Helena Chabalová
+421 2/654 563 61
proeko@proeko.sk

Hodnotenie
Organizátor