Detail kurzu

BRATISLAVA - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov po novele – 2 dňové školenie

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Chcete sa naučiť obstarávať a vyznať v spleti pravidiel a ustanovení zákona o verejnom obstarávaní... Aké sú špecifiká jednotlivých typov zákaziek a kedy ktorý postup zadávania zákazky použiť... Prejdeme od zákaziek s nízkou hodnotou cez podlimitné zákazky až po nadlimitné zákazky. Na aké skutočnosti sa zamerať pri príprave zákazky, čím je špecifická fáza po vyhlásení verejného obstarávania a ako prebieha proces verejného obstarávania... Čo prináša novela zákona o verejnom obstarávaní, aké legislatívne zmeny a novinky... Cieľom tohto seminára je poskytnúť komplexné nazeranie na verejné obstarávanie s poukazom na zmeny v zmysle novely zákona o verejnom obstarávaní a objasniť jednotlivé kroky a inštitúty potrebné pre zrealizovanie zákazky z pohľadu zákona o verejnom obstarávaní. 

Obsah kurzu

 •            Vysvetlenie základných pojmov: zákazka, uchádzač, záujemca, skupina dodávateľov, subdodávateľ

•            Predstavenie subjektov, ktoré vyhlasujú zákazky: verejný obstarávateľ, obstarávateľ, osoba podľa § 8

•            Finančné limity

•            Zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť zákona o verejnom obstarávaní + pravidlá pre overenie hospodárnosti, ak je zákazka v režime výnimky financovaná z fondov EÚ

•            Podmienky účasti osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia, technickej alebo odbornej spôsobilosti (vrátane príkladov z praxe a odporúčaní)

•            Opis predmetu zákazky a kritériá na vyhodnotenie ponúk (predstavenie aj iných kritérií ako najnižšia cena)

•            Otváranie a vyhodnotenie ponúk, žiadosti o vysvetlenie ponuky, žiadosti o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky

•            Nadlimitné zákazky a predstavenie základných postupov od verejnej súťaže, cez užšiu súťaž až po rokovacie konania a súťažný dialóg

•            Podlimitné zákazky a ich aktuálne rozdelenie na bežný postup a zjednodušený postup pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby

•            Nadlimitné a podlimitné zákazky na služby podľa prílohy č. 1 k zákonu o verejnom obstarávaní /právne služby, organizovanie podujatí, služby vzdelávania, strážna služba atď.)

•            Elektronická platforma (delimitovaný systém EVO), kedy sa jedná o povinný nástroj na zadávanie zákaziek verejného obstarávania

•            Zákazky s nízkou hodnotou po novele – rozdelenie na zákazky s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu (so zverejnením vo vestníku) a zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu + eurofondové pravidlá pre zákazky s nízkou hodnotou

 

•            Zmeny zmluvy (dodatky) a pravidlá na ich uzatváranie, vrátane posledných metodických usmernení ÚVO, ktoré riešia nárast cien

•            Revízne postupy, ako riešiť žiadosť o nápravu, námietky (proti akým skutočnostiam a v akých lehotách je možné podať námietky, aká je výška kaucie spojená s podaním námietok)

•            Ex ante posúdenie, výkon kontroly (pred/po uzavretí zmluvy) zo strany Úradu pre verejné obstarávanie

•            Pokuty za správne delikty a porovnanie s finančnými opravami v prípade zákaziek financovaných z fondov EÚ

•            Najčastejšie nedostatky (diskriminačné podmienky účasti, chyby pri vyhodnocovaní ponúk, pri uzavretí zmluvy a iné)

•            Zhrnutie zmien vyplývajúcich z novely zákona o verejnom obstarávaní účinnej od 31.3.2022

•            Profesionalizácia – odborní garanti na verejné obstarávanie

•            Pravidlá pre zákazky zadávané dotovanými podnikateľmi, ktorí získajú viac ako 50% a 50% a menej finančných prostriedkov z fondov EÚ

•            Modelové prípady – nájdite chybné verejné obstarávanie (praktické cvičenie, kde budeme hľadať chyby vo verejnom obstarávaní)

•            Súhrnné správy a oznamovacie povinnosti voči Úrad pre verejné obstarávanie

•            Konflikt záujmov vo verejnom obstarávaní

                     Porušenie pravidiel ochrany hospodárskej súťaže

Cieľová skupina

Seminár určený pre: verejných obstarávateľov, záujemcov, uchádzačov o verejné zákazky, kontrolórov na riadiacich orgánov, ÚVO, NKÚ, audítorov na Ministerstve financií SR, žiadateľov o príspevok z fondov EÚ, konzultačné, poradenské spoločnosti, advokátske kancelárie, ktoré poskytujú služby v oblasti verejného obstarávania a ďalších.

Certifikát Potvrdenie účasti na seminári Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a technické zabezpečenie, náklady lektora, materiály pre účastníkov, občerstvenie behom dňa, teplé a studené nápoje, skvelá káva z kávovaru, stravný lístok na obed

Kontaktná osoba

Adriana Matúšová
+421 914 124 580
adriana.matusova@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor