DETAIL KURZU

MODERNÝ HOTELOVÝ MANAŽMENT - kombinované štúdium (6 modulov) - 2018/2019

Od:

PTK GROUP s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Frekventanti štúdia získajú moderné teoretické aj praktické poznatky z oblasti kontroly a riadenia ubytovacieho a stravovacieho zariadenia, manažmentu prevádzky a služieb, personálneho/ko­munikačného manažmentu, finančného a gastronomického manažmentu. Účastníci štúdia si doplňujú a rozširujú svoje poznatky z oblasti hotelového manažmentu a konfrontujú ich so svojou praxou, prípadne (ak ešte len zamýšľajú aktívne pôsobiť v oblasti hotelierstva) využijú tieto poznatky pri ich aplikácii v budúcej praxi.

PROGRAM KURZU:

  • 26.10.2018 – 27.10.2018: PERSONÁLNY A KOMUNIKAČNÝ MANAŽMENT
  • 23.11.2018 – 24.11.2018: MANAŽMENT PREVÁDZKY
  • 14.12.2018 – 15.12.2018: MARKETINGOVÝ MANAŽMENT
  • 18.1.2019 – 19.1.2019: ANIMÁCIE V CESTOVNOM RUCHU
  • 22.2.2019 – 23.2.2019: FINANČNÝ MANAŽMENT
  • 22.3.2019 – 22.3.2019: GASTRONOMICKÝ MANAŽMENT
  • 12.4.2019 – 12.4.2019: MANAŽÉRSKY DEŇ – ODBORNÉ FÓRUM
  • 31.5.2019 – 31.5.2019: ZÁVEREČNÉ UKONČENIE KURZU

V prípade záujmu sa k nám môžete pridať aj v priebehu kurzu – podmienky dohodneme individuálne.

Obsah kurzu

Personálny a komunikačný manažment: personálna práca, personálna stratégia, analýza práce, výber a rozvoj zamestnancov, organizácia práce manažérov,komu­nikácia – podstata, proces, funkcie, spätná väzba, aktívne počúvanie, obchodné rokovania a pracovné porady, verejné vystupovanie.

Manažment prevádzky a služieb: cestovný ruch a hotelierstvo, hotel a jeho organizácia, rezervovanie ubytovania, ubytovanie hosťa, úsek hotelových izieb, bezpečnosť v hoteli, ekologický manažment hotela.

Gastronomický manažment: služby – podniky – produkt spoločného stravovania, výroba a jej riadenie v spoločnom stravovaní, mechanizácia a industrializácia, odbyt produktu v spoločnom stravovaní, hospodárnosť, rentabilita, náklady a cenotvorba v spoločnom stravovaní, výskum spotrebiteľského dopytu v spoločnom stravovaní a vybrané nástroje marketingu.

Marketingový manažment: koncept podniku a tvorba marketingovej stratégie, segmentácia klientely, marketingové nástroje v praxi, nové trendy v predaji a marketingu, vizuálny marketing, efektívna marketingová komunikácia, reputačný manažment, webstránka ako najsilnejší predajný nástroj, email marketing, reklama, ako využiť potenciál sociálnych sietí.

Finančný manažment: výnosy a tržby, náklady, zisk, cash flow, ceny a ich tvorba, finančná analýza, investície a investičné rozhodovanie.

Animačné aktivity v cestovnom ruchu: ciele a účinky animácie, zabezpečenie animácie v cestovnom ruchu, pohyb a šport, zábava – družnosť, tvorivosť, vzdelávanie, poznávanie, objavovanie, dobrodružstvo, meditácia, odpočinok, uvoľnenie, animácia detí a mládeže.

Cieľová skupina

Nižší, stredný aj vyšší manažment ubytovacích a stravovacích zariadení, ako aj ich zamestnanci, ktorí majú záujem o skvalitňovanie ponúkaných služieb na akejkoľvek úrovni a úseku svojho zariadenia a získanie osvedčenia o absolvovaní štúdia ako dokladu o vzdelaní v oblasti hotelierstva a gastronómie.

Poznámka k cene

špeciálna cena pre klientov z portálu

Kontaktná osoba

Marek Bičkoš, PhD.
+421 905 745 538
marek.bickos@ptkecho.sk

Hodnotenie
Organizátor