Detail kurzu

Účtovná závierka v sústave podvojného účtovníctva za rok 2023

Verlag Dashöfer, s.r.o.

Popis kurzu

Aktualizovaný a pre prax mimoriadne užitočný seminár, počas ktorého máte možnosť získať potrebné informácie v súvislosti s účtovnou závierkou v sústave podvojného účtovníctva za rok 2023. Upozorníme Vás na všetky zmeny, ktoré potrebujete vedieť.

Obsah kurzu

1) Aktuálna účtovná legislatíva

 • Povinnosti účtovných jednotiek pri uzatváraní účtovných kníh a zostavení účtovnej závierky.
 • Správne zaradenie účtovnej jednotky do veľkostnej skupiny.

2) Závierkové účtovné operácie pri zostavovaní účtovnej závierky, a príprava podkladov k vypracovaniu daňového priznania. Poukázanie na položky, napr.:

 • nevyfakturované dodávky,
 • tvorba rezerv,
 • časové rozlíšenie,
 • prepočet cudzej meny na euro,
 • opravná položka k pohľadávkam,
 • manká a škody,
 • kontrola správnosti daňových a účtovných odpisov,
 • účtovanie daní (odložená daň, daň z motorových vozidiel)
 • podsúvahové účty.

3) Inventarizácia majetku a záväzkov

4) Obsahová náplň súvahy a výkazu ziskov a strát; prehľad a popis podľa jednotlivých položiek výkazov.

5) Obsahová náplň poznámok.

6) Overenie účtovnej závierky audítorom a vyhotovovanie výročnej správy

7) Povinnosť schválenia a uloženia účtovnej závierky do registra účtovných závierok

8) Archivácia

Cieľová skupina

majiteľom, konateľom, účtovníkom

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
02 / 33 00 52 28
dana.janosikova@eseminare.sk

Hodnotenie
Organizátor