Detail kurzu

Účtovná závierka podľa IFRS

Progres Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

oboznámiť účastníkov s aktuálnou vzorovou ÚZ zostavenou podľa IFRS – s praktickým rozborom jej jednotlivých častí, vždy s odkazmi na konkrétne body príslušných IAS/IFRS – účastníci dostanú vzorovú účtovnú závierku podľa IFRS, práca v malej skupine, riešenie praktických otázok a problémov, diskusia, samostatná práca

Obsah kurzu

  • Vzorová ÚZ podľa IFRS – obsah, špecifiká aktuálneho roka
  • Prehľad IAS/IFRS použitých pri jej zostavení s dôrazom na nové štandardy pre aktuálny rok
  • Výkaz o finančnej situácii – praktický rozbor jednotlivých položiek
  • Výkaz ziskov a strát a ostatného výsledku – praktický rozbor jednotlivých položiek – špecifiká aktuálneho roka
  • Výkaz pohybu vlastného imania – praktický rozbor jednotlivých položiek
  • Výkaz CF – rozbor obidvoch možností jeho zostavenia
  • Podrobný rozbor poznámok – obsah, štruktúra, väzba na ostatné výkazy, povinné informácie podľa IAS1 a podľa ostatných IFRS
  • Otázky, problémy, diskusia s možnosťou nastolenia vlastných pracovných problémov priebežne
  • Ostatné podľa zloženia skupiny

Cieľová skupina

určený najmä pre pracovníkov z oblasti vykazovania, ale aj pre účtovných a daňových pracovníkov, manažment, analytikov a pracovníkov vnútorného auditu, externých audítorov

Poznámka k cene

10% množstevná zľava

Kontaktná osoba

Božena Petrjánošová
+421 903 217 227
progslov@progslov.sk

Hodnotenie
Organizátor