Detail kurzu

ONLINE - „Nová Jednotná príručka pre prijímateľov k eurofondovému verejnému obstarávaniu“

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Seminár je určený predovšetkým prijímateľom príspevku z fondov EÚ, ktorí sú po schválení projektu povinní realizovať verejné obstarávanie, čo je spojené s povinnými kontrolami. Nakoľko sa podarilo presadiť Jednotnú príručku k procesu a kontrole verejného obstarávania, prijímatelia tak budú mať jedinečnú príležitosť naštudovať si všetky podstatné informácie z jedného zdroja. Na tomto školení získajú prijímatelia kompletný prehľad o nastavení systému kontroly, ako aj o nedostatkoch, ktorým sa majú vyhnúť pri zadávaní zákaziek, ako aj pri predkladaní dokumentácie na kontrolu, prípadne pri riešení finančných opráv za identifikované chyby. Zároveň je seminár rovnako vhodný pre všetky kontrolné orgány (riadiace orgány, sprostredkovateľské orgány, orgán auditu a úrad vládneho auditu, ÚVO, NKÚ atď.), ktoré prichádzajú do kontaktu s kontrolou eurofondových zákaziek verejného obstarávania a v prípade identifikovaných nedostatkov uplatňujú sankcie. A v neposlednom rade je seminár určený aj pre konzultačné spoločnosti, ktoré svoje odborné poradenské služby poskytujú ako prijímateľom, tak aj subjektom podieľajúcim sa na implementácii projektov, financovaných z fondov EÚ.

Obsah kurzu

Ø  Nová jednotná príručka pre prijímateľov k verejnému obstarávaniu 

ü  Pôsobnosť a štruktúra príručky

ü  Realizácia verejného obstarávania (určenie PHZ, výber postupu, súťažné podklady, podmienky účasti, vyhodnotenie ponúk, komisia, uzavretie zmluvy)

ü  Prehľad pravidiel pre kontrolu eurofondových zákaziek verejného obstarávania – redukcia počtu kontrol

ü  Aké pravidlá má prvá ex-ante kontrola, druhá ex-ante kontrola a ex-post kontrola

ü  Novinky a zjednodušenia pre eurofondové zákazky s nízkymi hodnotami

ü  Kontrola zákaziek zadávaných cez elektronické trhovisko + pravidlá na uzatváranie dodatkov

ü  A čo výnimky? Ako musí prijímateľ postupovať, ak zadáva zákazku, na ktorú sa pôsobnosť zákona o verejnom obstarávaní?

ü  Pravidlá pre zákazky zadávané dotovanými podnikateľmi, ktorí získajú 50% a menej finančných prostriedkov z fondov EÚ

ü  Vzorové dokumenty (napr. výzva na predkladanie ponúk, určenie PHZ, vyhlásenie k neprítomnosti konfliktu záujmov, pomocné kontrolné zoznamy ku kompletnosti dokumentácie)

ü  Porušenie pravidiel ochrany hospodárskej súťaže

ü  Možné nová úloha ÚVO v programovom období 2021-2027

 

Ø  Finančné opravy (korekcie) za nedostatky vo verejnom obstarávaní – predstavenie základných, ale aj nových pravidiel

ü  Európska komisia vydala 14.mája 2019 nové Usmernenie k určeniu finančných opráv, ako sa premietlo do našich pravidiel?

ü  Môžeme si ako členský štát určiť vlastné pravidlá, ktorými sa bude riadiť udeľovanie korekcií?

ü  Kompletné predstavenie Metodického pokynu CKO č. 5 k finančným opravám

ü  Kedy je možné znížiť výšku korekcie

ü  Nové typy porušení spojených s finančnými opravami

 

Ø  Čo považujú slovenské kontrolné orgány (riadiace orgány, orgán auditu, ÚVO) a čo audity Európskej komisie za nedostatky vo verejnom obstarávaní, ktoré majú za následok finančné opravy?

ü  Zistenia z praxe od našich národných kontrolných orgánov (riadiace orgány, ÚVO, orgán auditu)

ü  Aké najčastejšie nedostatky sa vyskytujú pri určovaní podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo vo fáze vyhodnotenia ponúk?

ü  Modelové prípady – nájdite chybné verejné obstarávanie (praktické cvičenie, kde budeme hľadať chyby vo verejnom obstarávaní)

 

Ø  Novela zákona o verejnom obstarávaní – pripravované zmeny

 

Ø  Konflikt záujmov vo verejnom obstarávaní

ü  Čo je to konflikt záujmov a ako sa posudzuje?

ü  Aká je hranica medzi potenciálnym a preukázaným konfliktom záujmov?

Cieľová skupina

Prijímatelia a žiadatelia o príspevok z eurofondov, verejní obstarávatelia, obstarávatelia, zamestnanci štátnej správy, samosprávy, uchádzači vo verejnom obstarávaní, kontrolóri a audítori, zástupcovia konzultačných firiem pre EÚ fondy, advokáti a ďalší.

Certifikát Potvrdenie o účasti Poznámka k cene

organizačné a technické zabezpečenie, náklady na lektora, platforma na online školenia, telefonická podpora, materiály pre účastníkov

Kontaktná osoba

Adriana Matúšová
+421 914 124 580
vzdelavanie@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor