DETAIL KURZU

Daň z príjmov právnických osôb a daňové priznanie - Bratislava - Ing. Vladimír Ozimý

Od:

CUS – Centrum účtovníkov Slovenska

Banská Bystrica

Popis kurzu

Pripravili sme pre Vás školenie, na ktorom sa dozviete všetky náležitosti potrebné pre vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. Dozviete sa informácie, komu a kedy vyplýva povinnosť podať daňové priznanie, ako vypĺňať daňové priznanie krok za krokom a na čo si dávať pozor. Budeme sa zaoberať najčastejšími daňovými výdavkami, s ktorými sa stretáva väčšina firiem a zároveň si povieme ako ich správne zahrnúť do základu dane.

Obsah kurzu

Obsah školenia

1. Daňové priznanie a účtovná závierka 1.1. Povinnosť podať daňové priznanie u právnických osôb 1.2. Zdaňovacie obdobie a lehoty na podanie daňového priznania (možnosť predĺženia lehoty) 1.3. Zmeškanie lehoty na podanie daňového priznania a riziká sankcii 1.4. Nesprávne podanie správcovi dane a riziká spojené s nesprávnym podaním 1.5. Opravné daňové priznanie, dodatočné daňové priznanie a výzva na podanie daňového priznania 1.6. Sankcie spojené s rozdielom vyčísleným v daňovom priznaní a v dodatočnom daňovom priznaní (pokuta a úrok z omeškania) 2. Účtovná závierka vo väzbe na veľkostné kritérium UJ 2.1. Zostavenie a schválenie účtovnej závierky 2.2. Nesprávne údaje a oprava chýb, vplyv na podanie účtovnej závierky, 2.3. Lehota na podanie účtovnej závierky 2.4. Zostavenie a schválenie účtovnej závierky, oznámenie o schválení účtovnej závierky 2.5. Riziká z nepodania účtovnej závierky z pohľadu právnickej osoby, pokuty a sankcie 2.6. Zverejnenie v registri účtovných závierok 3. Likvidácia a konkurz – špecifický model podávania daňového priznania a účtovnej závierky. 3.1. Účtovné a zdaňovacie obdobie 3.2. Vyplatenie likvidačného zostatku 4. Elektronická komunikácia povinnosť verzus právo 5. Uzavretie účtovného a daňového roka 2018 na praktických príkladoch 5.1. Účtovanie a daňové posúdenie výdavkov na reklamu, reklamné predmety a obchodné vzorky 5.2. Účtovné a daňové posúdenie tvorby, použitia a rozpustenia rezerv 5.3. Účtovné a daňové posúdenie tvorby, použitia a rozpustenia opravných položiek 5.4. Účtovné a daňové posúdenie odpisu pohľadávok 5.5. Účtovné a daňové posúdenie v prípade postúpenia pohľadávok 5.6. Predaj podniku a úprava základu dane v daňovom priznaní zo zaúčtovaním 5.7. Záväzky po splatnosti a účtovno-daňový dopad 5.8. Špecifické výdavky daňovo uznané až po zaplatení a vplyv na základ dane 5.9. Používanie motorového vozidla aj na súkromné účely, účtovno-daňový aspekt a úprava základu dane, benefity zamestnancov verzus paušalizácia 5.10. Posúdenie daňových a účtovných odpisov 5.11. Predaj hmotného a nehmotného majetku a posúdenie zostatkovej ceny na daňový základ (účtovno-daňový aspekt) – príklad na posúdenie ak je nehnuteľnosť tovarom a ak je dlhodobým majetkom. 5.12. Predaj obchodného podielu a účtovno-daňový dopad 5.13. Špecifické výdavky testované na základ dane( nájom a odpis luxusných MV, členské príspevky) 5.14. Technické zhodnotenie na prenajatom majetku a vplyv na základ dane u prenajímateľa a nájomcu 5.15. Vybrané okruhy špecifických výdavkov (likvidácia tovaru, škoda, DPH ako náklad, škoda na cudzom majetku,) 6. Uplatnenie daňovej straty v daňovom priznaní 7. Zápočet dane hradenej v zahraničí (zdroj príjmov v zahraničí) 8. Platenie preddavkov – výpočet, dodatočné DP a vplyv na preddavky 9. Asignačná daň pre neziskový sektor 10. Vyplatenie podielov na zisku a účtovno-daňový aspekt u právnických osôb

  • 08:00 – 09:00 Prezentácia
  • 09:00 – 10:30 Seminár
  • 10:30 – 10:45 Prestávka č. I
  • 10:45 – 12:30 Seminár
  • 12:30 – 13:00 Prestávka č. II
  • 13:00 – 14:00 Seminár

Miesto konania: COOP Jednota Slovensko, s.d., Kongresová sála 1.poschodie, Bajkalská č. 25, Bratislava.

NIE STE Z BRATISLAVY? NEVADÍ. TOTO ŠKOLENIE MÔŽETE ODSLEDOVAŤ V DANÝ DEŇ NAŽIVO, Z KTORÉHOKOĽVEK MIESTA NA SLOVENSKU.

  • V cene (fyzická účasť): Pracovný manuál, teplý obed, videozáznam zo školenia + mesačné poradenstvo
  • V cene (online účasť): Pracovný manuál v elektronickej podobe videozáznam zo školenia, konzultácia s lektorom + mesačné poradenstvo

Kontaktná osoba


+421 905 900 187
info@cus.sk

Hodnotenie
Organizátor