Detail kurzu

Náhrada škody v občianskom a obchodnom práve

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

1. deň – Náhrada škody v obchodnom práve

 1. Všeobecné predpoklady
 • právna úprava náhrady škody v slovenskom práve a medzinárodnom práve
 • vzťah Občianskeho a Obchodného zákonníka pri náhrade škody
 • základné predpoklady vzniku nároku na náhradu škody
 1. Pojem škody
 • druhy škody podľa právnej úpravy Obchodného zákonníka
 • škoda v prípade porušenia zmluvného a mimozmluvného záväzku
 • limitácia výšky škody
 1. Osobitné situácie
 • prevenčná povinnosť a náhrada nákladov vynaložených pri jej plnení
 • vzťah omeškania a zodpovednosti za vady s náhradou škody, vzťah zmluvnej pokuty a náhrady škody
 • vylúčenie zodpovednosti, spoločná zodpovednosť

2. deň – Náhrada škody v občianskom práve

 1. Všeobecné predpoklady
 • náhrada škody uplatňovaná v trestom konaní
 • osobitné právne úpravy náhrady škody v občianskom práve
 1. Zodpovednosť za škodu
 • elementy zodpovednosti
 • protiprávne konanie, škoda, príčinná súvislosť, zavinenie
 1. Osobitné situácie
 • delená zodpovednosť, spoločná zodpovednosť
 • regresný nárok, vyvinenie
 • vzťah zodpovednosti za škodu, zmluvnej pokuty a zodpovednosti za vady
 1. Prevenčná povinnosť
 • rozsah prevenčnej povinnosti, okruh zodpovedných subjektov
 • následky porušenia prevenčnej povinnosti
 • notifikačná povinnosť, zakročovacia povinnosť
 1. Osobitné prípady zodpovednosti za škodu
 • osobitné typy zodpovednosti za škodu podľa Občianskeho zákonníka a podľa osobitných predpisov
 1. Náhrada škody
 • spôsob náhrady škody, postup pri uplatňovaní nároku
 • premlčanie nároku na náhradu škody
 • náhrada nemajetkovej ujmy – základné rozdiely oproti náhrade škody

Kontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com

Hodnotenie
Organizátor