Detail kurzu

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2019 a zmeny v účtovníctve od 1. 1. 2020 - Ing. Mária Horváthová

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Získajte podrobný návod, ako bez chýb a s prihliadnutím na všetky najnovšie zmeny zostaviť účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve za rok 2019. Na školení s Ing. Máriou Horváthovou si môžete ozrejmiť všetky závierkové účtovné prípady, inventarizáciu majetku alebo zostavenie súvahy a výkazu ziskov a strát. Okrem základných vedomostí, ktoré potrebuje poznať každý účtovník účtujúci v sústave podvojného účtovníctva získate aj vzorové poznámky mikro, malej účtovnej a veľkej jednotky. Školenie vychádza z najčastejšie kladených otázok za minuloročné účtovné obdobia a preto na školení nebudú chýbať ani riešenia konkrétnych závierkových problémov. A čo si pre nás prichystali zákonodarcovia v roku 2020? Okrem praktických tipov pre ukončenie účtovného roka 2018, získate navyše aj prehľad zmien, ktoré nadobudli účinnosť od januára tohto roku.

Obsah kurzu

 • Účtovníctvo v priebehu  účtovného obdobia. Ako sa vyhnúť neprávnemu účtovaniu.  Aktuálne otázky z pohľadu účtovníctva a dane z príjmov. Previazanosť na Obchodný zákonník z pohľadu posledných noviel

 • Jednotlivé fázy účtovnej závierky – zabezpečiť úplnosť a správnosť účtovníctva  a samotné zostavenie účtovnej závierky

  • Inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania a účtovné prípady s tým spojené –  vyradenie majetku, úprava ocenenia majetku a záväzkov

  • Závierkové účtovné prípady, správne ocenenie, zaúčtovanie všetkých skutočností do účtovného obdobia; rezervy, časové rozlíšenie, úroky

  • Zistené chyby v predchádzajúcich účtovných obdobiach a ich účtovanie

  • Previazanosť vybraných okruhov účtovania na daň z príjmov

  • Zostavenie účtovnej závierky, osobitosti mikro účtovnej jednotky

  • Upozornenie na správne vykazovanie jednotlivých položiek účtovnej závierky, tvorba analytických účtov

  • Všeobecný vzor poznámok mikro účtovnej jednotky a malej účtovnej jednotky

 •  Overenie účtovnej závierky, zverejnenie účtovnej závierky, zmeny vlastného imania, požiadavky posledných noviel Obchodného zákonníka, podnik v kríze, povinnosti a obmedzenia z toho vyplývajúce

 •  Schválenie účtovnej závierky z pohľadu posledných noviel zákona o účtovníctve a Obchodného zákonníka. Zrušenie obchodnej spoločnosti z rozhodnutia súdu

LEKTOR ŠKOLENIA: Ing. Mária Horváthová,dlho­ročná odborníčka a metodička účtovníctva podnikateľov. Audítorka Slovenskej komory audítorov a IFRS expert. Členka metodickej komisie účtovných štandardov Slovenskej komory audítorov. Lektorka a autorka odborných článkov.

HARMONOGRAM:

 • 08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
 • 09.00 – 11.00 prednáška
 • 11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
 • 12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok 84 € s DPH zahŕňa: cenu školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 8 eur na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Poznámka k cene

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Kontaktná osoba

Viera Šinská
+421 41/705 34 14
profivzdelavanie@pp.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať