Bratislava

EKONOMIKA A RIADENIE VÝKONNOSTI FIRMY

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom celkový a prehľadný výklad z oblasti ekonomiky a riadenia výkonnosti firmy.

Cieľová skupina

Seminár je určený finančným analytikom, manažérom na strednom a vrcholovom stupni riadenia, ktorí sa podieľajú na riadení firmy – na zabezpečovaní jej finančnej a kapitálovej stability firmy a vykonávajú strategické ekonomické rozhodnutia.

Obsahová náplň

Podnikanie v trhovej ekonomike:

 • Faktory vplývajúce na činnosť firmy
 • Ciele firmy – stratégia, maximalizácia zisku a jeho trhovej hodnoty
 • Životný cyklus firmy

Účtovníctvo – nástroj ekonomických informácií:

 • Účtovné výkazy – ich analýza a využitie v praxi
 • Čítanie účtovných výkazov a väzby medzi nimi

Finančná analýza – nástroj rozhodovacieho procesu:

 • Základné ekonomické kategórie – zisk, tržby a ich význam pre riadenie firmy
 • Prevádzkový cyklus
 • Ekonomické ukazovatele (ukazovatele likvidity, aktivity, rentability, zadlženosti) a ich interpretácia
 • Analýza pracovného kapitálu , Výkazu ziskov a strát a Výkazu peňažných tokov
 • Ukazovatele efektívnosti využitia vlastných zdrojov (Altmanov model, diskriminačná funkcia)
 • Analýza a riadenie nákladov firmy
 • SWOT analýza firmy
 • Controlling a finančné plánovanie:
 • Controlling ako nástroj efektívneho riadenia nákladovosti firmy
 • Finančné plánovanie – proces tvorby plánu a proces spracovania informácií

Balanced Scorecard (BSC) – systém merania výkonnosti firmy:

 • Charakteristika BSC
 • Využitie BSC
 • Ukazovatele systému BSC

Termíny kurzov

25.10.2016

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 8 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ladislav Rau, Ing.
tel: +421 2/634 523 29
mobil: +421 904 683 626
e-mail: mentis@mentis.sk

Adresa
Pečnianska 3, 851 01 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/634 523 29
email: mentis@mentis.sk
web: www.mentis.sk

Adresa
MENTIS s.r.o.
Pečnianska 3, Bratislava Zobraziť na mape