Detail kurzu

Projektový manažment pre neziskové organizácie a organizácie v kultúre

eventive, s. r. o .

Popis kurzu

Dvojdňový webinár zameraný pre neziskový sektor a organizácie v kultúre. Budeme sa rozprávať o rôznych typoch projektov, ktoré riešite, o ich plánovaní, realizovaní a vyhodnocovaní.

Časť webináru je venovaná písaniu projektov - grantových žiadostí a fundraisingu.

Obsah kurzu

 • ÚVOD DO PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU A FUNDRAISINGU

Písanie žiadostí ako jedna z foriem získavania financií pre neziskové organizácie.

 • PROJEKT STEP by STEP

  Životný cyklus projektu

  Ako formulovať ciele projektu. Sú naozaj ciele cieľmi? Formulácia hlavných a špecifických cieľov projektu, definovanie priorít. Ako merať úspech projektu.

  Plánovanie projektu, zostavenie podrobného popisu jednotlivých aktivít. Cez myšlienkové mapy (MIND MAPS) k Work breakdown structure (WBS). Ako využiť WBS pri plánovaní projektu.

  Časový harmonogram projektu (Ganttov diagram), plánovanie a využitie zdrojov projektu. Tvorba časových rezerv.

  Tvorba podrobného rozpočtu projektu, finančné riadenie projektu pri jeho realizácii.

  Realizácia a vyhodnotenie projektu.

 • PREPOJENIE PROJEKTOVEJ MYŠLIENKY S FUNDRAISINGOM

  Základné princípy fundraisingu – ako komunikovať s darcami, ako vytipovať cieľovú skupinu, ako predať svoj projekt. Individuálne darcovstvo, firemné darcovstvo, grantové financovanie.

  Získavanie financií prostredníctvom grantov (ako napísať žiadosť na grantovú výzvu). Vyúčtovanie a vyhodnotenie projektov.

 • DISKUSIA A ZDIEĽANIE SKÚSENOSTÍ S INÝMI ORGANIZÁCIAMI

Cieľová skupina

Tréning je určený predovšetkým pre manažérov a koordinátorov organizácií z neziskovej sféry, pre ktorých sú projekty súčasťou ich každodennej práce a nevyhnutnou súčasťou je i fundraising pre neziskovú organizáciu.

Certifikát Certifikát - potvrdenie o absolvovaní tréningu Poznámka k cene

Cena zahŕňa dvojdňový webinár, pracovný materiál (hand-out)

Kontaktná osoba

Nikola Sedláčková
+421 907 403 253
nikola@eventive.sk

Hodnotenie
Organizátor