Detail kurzu

MS Excel – štatistické analýzy (PREZENČNE alebo ONLINE cez ZOOM) - pre skupinu 6-10 osôb, rozsah 1 deň

LAPIS IT, s.r.o.

Popis kurzu

Firemné školenie pre vašu spoločnosť na mieru kdekoľvek na Slovensku alebo ONLINE cez ZOOM. Cena je uvedená za celú skupinu 6-10 osôb a rozsah školenia 1 deň vrátane DPH. Termín a osnovu prispôsobíme potrebám vašej spoločnosti.

Cieľom kurzu je naučiť absolventov využívať nástroje MS Excel pri štatistickej analýze dát.

Odporúčané predchádzajúce znalosti - Znalosti práce na úrovni MS Excel mierne pokročilý, resp. pokročilý a minimálne základy zo štatistiky.

Obsah kurzu

DESKRIPTÍVNA ŠTATISTIKA

 • Číselné zobrazenie dát (miery centrálnej tendencie a miery rozptýlenosti pomocou funkcií)
 • Grafické zobrazenie dát (využitie grafov pri rôznych zobrazeniach dát, stĺpcový, koláčový, bodový, spojnicový, histogram, krabičkový graf)

TESTOVANIE HYPOTÉZ I časť

 • ANOVA (jeden faktor, dva faktory s opakovaním, dva faktory bez opakovania)
 • Pearsonova korelácia • Popisná štatistika
 • Dvoj výberový F test pre rozptyl
 • Histogram
 • Generátor pseudonáhodných čísiel
 • Poradová štatistika – percentily
 • Regresia
 • Dvojvýberový parový t-test na strednú hodnotu
 • Dvojvýberový t-test s rovnosťou rozptylov
 • Dvojvýberový t-test s nerovnosťou rozptylov
 • Dvojvýberový z-test na strednú hodnotu

TESTOVANIE HYPOTÉZ POMOCOU FUNKCIÍ

 • využitie funkcie TINV, TTEST, CHIINV, CHITEST
 • hodnotenie veľkosti účinku – effect size

ANALÝZA TRENDU A PROGNÓZA

 • Grafická forma
 • Trendové čiary (lineárny, polynomický, exponeciálny, logaritmický trend, pohyblivé priemery, regresná rovnica, spoľahlivosť trendu)
 • Prognóza, rovnica regresnej funkcie, spoľahlivosť prognózy
 • Využitie interaktivity grafov pri určovaní hodnôt trendu a prognózy
 • Číselná forma
 • Výpočet lineárnej, polynomickej a logaritmickej regresie
 • Regresné výpočty: štandartná chyba odhadu, štvorec koeficientu mnohonásobnej korelácie, štandartná chyba koeficientov, hodnota štatistiky F, počet stupňov voľnosti, súčty štvorcov
 • Využitie funkcií: FORECAST, LINTREND, LOGLINTEND, INTERCEPT, SLOPE, STEYX, LINEST, CONCATENATE

MNOHONÁS. KOREL. A REGR. ANALÝZA

 • Inverzná matica z obojstrannej korelačnej matice
 • Výpočet regresných koeficientov: ß b; parciálnych podielov regresie
 • Tvorba predikčnej rovnice

Cieľová skupina

Pracovníci, ktorí potrebujú zvládnuť štatistickú analýzu dát na vyššej úrovni. 

Certifikát Osvedčenie o absolvovaní školenia Poznámka k cene

V cene školenia je zahrnuté osvedčenie a elektronická príručka. V cene nie sú zahrnuté dopravné náklady. Cena je uvedená s DPH za celý rozsah školenia 1 deň. Pri skupine 3-5 osôb je cena s DPH 422,40 EUR/1 deň školenia.

Kontaktná osoba


0904 406 653
lapis@lapis.sk

Hodnotenie
Organizátor