Trojdňové školenie pre personalistov a mzdárov

Popis kurzu

Počas seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe so skúsenými lektorkami. Počas kurzu Vám garantujeme individuálny prístup lektorov. Cena kurzu zahŕňa školenie, študijné podklady a konzultáciu. Po absolvovaní kurzu získate Certifikát Celoživotného vzdelávania.

Obsah kurzu

1. deň

Pracovný čas

 • Pracovný čas a možnosti jeho rozvrhovania.
 • Konto pracovného času.
 • Pružný pracovný čas.
 • Práca na zmeny a v nepretržitých prevádzkach.
 • Práca nadčas, banka nadčasov.

Dovolenka a prekážky v práci pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase – najčastejšie problémy v praxi

Pracovný pomer a najčastejšie chyby pri uzatváraní zmlúv:

 • podmienky platnosti, podstatné a povinné náležitosti,
 • skúšobná doba, doba určitá/neurčitá,
 • najčastejšie chyby pri uzatváraní pracovných zmlúv,
 • spôsoby a dôvody skončenia pracovného pomeru,
 • výpoveď a jej špecifiká, podmienky platnosti,
 • porušenie pracovnej disciplíny.


2. deň

Medzinárodné zamestnávanie a vysielanie pracovníkov do zahraničia:

 • všeobecné podmienky,
 • zamestnanecké štruktúry,
 • platné predpisy a súvisiace povinnosti,
 • zamestnávanie občanov EÚ a cudzincov z tretích štátov – zmeny,
 • sociálne zabezpečenie cudzincov pri ich zamestnávaní v SR,
 • určenie rozhodnej legislatívy – formulár A1,
 • vysielanie (pojem, druhy, formy a charakteristické znaky),
 • sociálne zabezpečenie pri vysielaní a prijímaní vyslaných zamestnancov,
 • zdravotné poistenie, sociálne poistenie- registrácia, platenie odvodov,
 • určenie rozhodnej legislatívy – formuláre A1.

Odvodové a daňové riešenie povinností štatutárneho orgánu a jeho súbehu so zamestnaneckým pomerom: 

 • definícia člena štatutárneho orgánu, vznik, ukončenie výkonu funkcie,
 • zmluva o výkone funkcie, mandátna zmluva,
 • kombinácia zmluvy o výkone funkcie s pracovnou, prípadne manažérskou zmluvou,
 • zdravotné poistenie – registračné povinnosti štatutára, kombinácia s pracovným pomerom,
 • zdravotné poistenie – vymeriavací základ, výška odvodu, výkazy, splatnosť poistného,
 • sociálne zabezpečenie – pravidelný a nepravidelný príjem – registračné povinnosti štatutára, kombinácia s pracovným pomerom,
 • sociálne zabezpečenie – pravidelný a nepravidelný príjem – vymeriavací základ, výška odvodu, výkazy, splatnosť poistného,
 • štatutár z pohľadu dane z príjmov zo závislej činnosti,
 • dividendy.

3. deň

Exekúcie v mzdovej učtárni:

 • zrážky zo mzdy prednostné, neprednostné,
 • zrážky so súhlasom zamestnanca,
 • exekúcie podľa exekučného poriadku,
 • povinnosti zamestnávateľa – poskytnutie súčinnosti,
 • výpočet exekúcie,
 • tretinový systém,
 • poradie exekúcií.

Sociálny fond

 • tvorba sociálneho fondu,
 • výška,
 • základ pre výpočet,
 • účtovanie, prenos zostatku,
 • použitie sociálneho fondu,
 • zákaz diskriminácie,
 • smernica,
 • príspevok na dopravu,
 • príspevok na stravné,
 • kultúrne a športové podujatia,
 • rekreácie,
 • zdravotná starostlivosť,
 • DDS,
 • Sociálna politika.

Cena kurzu zahŕňa školenie, študijné podklady a konzultáciu. Po absolvovaní kurzu získate Certifikát Celoživotného vzdelávania.

Cieľová skupina

Pracovníci mzdového oddelenia, personalisti.

Poznámka k cene

V cene je zahrnuté: účasť na seminári, pracovné materiály, písacie potreby, občerstvenie, obed.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
+421 2/330 052 28
dana.janosikova@eseminare.sk

Organizátor
Ďalšie termíny kurzu

Termín Cena