Kurz: MANAGEMENT - akreditovaná modulová rekvalifikace - manažerská akademie

Popis kurzu

Cílem je připravit účastníky k výkonu meziprofesních managerů – výkonných řídících pracovníků, pracovníků personálních či prodejních divizí především obchodních společností a firem, vybavených uceleným fontem právních, obchodních a ekonomických znalostí především prakticky zaměřených, aktuálních a v praxi okamžitě využitelných. Součástí tohoto modulového skladebného vzdělávacího projektu je též získání přiměřených jazykových, komunikativních a psychologických dovedností (tzv.soft skills – měkkých dovedností).Obsah kurzu

OBSAHOVÁ NÁPLŇ JEDNOTLIVÝCH MODULŮ:

1) PRÁVO PRO MANAŽERSKOU PRAXI – samostatně 6000 Kč + DPH obchodní právo: obchodní zákoník, typy podnikatelů, obchodní rejstřík, hospodářská soutěž, obchodní společnosti a další podnikatelské subjekty, konkurz a vyrovnání, živnostenské podnikání, obchodně závazkové vztahy, smluvní typy  občanské právo: občanský zákoník, věcná práva, občanské závazkové právo a smluvní typy, občanský soudní proces  pracovní právo: zákoník práce, zákon o zaměstnanosti, odbory, kolektivní smlouvy, pracovně-právní vztahy, pracovní poměr, dohody o pracech konaných mimo pracovní poměr  trestní právo: hospodářské trestné činy, soustava soudů a procesní řád  finanční právo: rozpočtové a daňové právo, daňová soustava a druhy daní, daňový proces  právní rámec EU 

2) FIREMNÍ MANAGEMENT samostatně 4000 Kč + DPH Teoretické zázemí podnikatelských aktivit, výklad základních manažerských činností formou případových i obecných návodů, které lze aplikovat na řízení podniků různých typů – především obchodních firem.  pojem managementu, moderní management charakteristika firmy, formy a typy podniků, financování podniku, zákazník, konkurence, státní a mezinárodní vliv  tvorba firemní strategie, taktické a operativní plány  organizační struktury firem a jejich vývoj (franchising, síové struktury…), top management  rozhodovací proces, nalezení optimálního rozhodnutí, rizika rozhodování motivace, komunikace, kontrola – vnější a vnitřní firemní komunikace, technické komunikační prostředky, účinnost kontroly  finanční management, finanční ukazatele a finanční plánování

3) MANAŽERSKÁ PSYCHOLOGIE samostatně 5000 Kč + DPH  úvod do komunikace  verbální a neverbální komunikace  transakční analýza  asertivita, vyjednávání, úspěšné vedení obchodního jednání  kreativita, techniky duševní práce, zvládání stresu – “stres management”, řízení času – “time management”, duševní hygiena a osobní rozvoj manažera  teoretické zázemí – formulování profilu manažera, psychologické aspekty řídící práce  praktický výcvik základních manažerských dovedností, práce s interaktivním vi­deem

4) ÚČETNICTVÍ samostatně 4000 Kč + DPH právní rámec podvojného účetnictví a účetní evidence, podstata, význam základní principy účtování v podvojné soustavě, české účetní standardy provázanost s ostatními zákony ( o dani z příjmů, o silniční dani, o DPH, o správě daní a poplatků, zákony o sociálním a zdravotním pojištění) zákon o účetnictví (charakteristika, účetní zásady, účetní období, účetní jednotka metoda účetnictví a metodické prvky (rozvaha, soustava účtů, směrná účtová osnova, podvojnost a souvztažnost, dokumentace, inventarizace, oceňování, závěrka) rozvaha – formy majetku a zdroje krytí, typy rozvahy, příklady účtové třídy (majetek – 0,1,2, zúčtovací vztahy – 3, kapitálové účty a dlouhodobé závazky – 4, náklady – 5, výnosy – 6) uzavírání výsledovkových účtů, zjištění výsledku hospodaření závěrkové a podrozvahové účty (třída 7) – účetní závěrka likvidace společnosti, speciální případy účtování

5) MARKETING samostatně 3500 Kč + DPH  marketingový mix podniku, marketingový management a služby, podpora prodeje výrobků a služeb  marketingová strategie podniku, strategická situační analýza a modely, globální světový trh a export  segmentace trhu a marketingový výzkum (poptávky, spotřebitele, zákazníka, konkurence, dodavatelů, zprostředkovatelů, mikro a makrookolí)  propagace, propagační média, image, propagační akce a její účinnost  výrobková politika, životní cyklus, inovace a komercionalizace výrobku  cenová politika, odbytové cesty, marketingová informatika  mezinárodní marketing – specifika, komplexní případová studie

NEPOVINNÉ MODULY

6) FINANČNÍ TRHY samostatně 3500 Kč + DPH Bankovnictví, Mezinárodní finanční operace  banka jako instituce, bonita firmy, devizové hospodářství, konvertibilita měny, evropský měnový systém  rizika v obchodě a bankovní instrumenty, platební a dodací podmínky (parita)  dokumenty v platebním styku, hotovostní platby, hladké platy (bankovní převod,…)  dokumentární inkasa, dokumentární akreditivy, směnky, šeky  bankovní záruka, úvěry, devizové úvěry  vybrané bankovní a finanční operace (leasing, franchising,…)  devizové operace, protiobchody (junktimy, bartery, reexport, switch,…) Burzovnictví  základní pojmy, finanční, peněžní, kapitálový, devizový trh, cenné papíry  primární a sekundární trh cennými papíry, likvidita, výnos  druhy burz, obchodování na burze cenných papírů, makléřská činnost  právní úprava obchodování s cennými papíry v ČR, Pražská burza  mimoburzovní organizovaný obchod – RM Systém, kotace  úloha státního dozoru, mezinárodní burzovní operace  exkurze do makléřské firmy – reálná činnost obchodníka cennými papíry

7) MANAŽERSKÁ EKONOMIKA samostatně 3500 Kč + DPH Zabývá se hospodařením firmy a ekonomickým řízením jejího dlouhodobého ekonomického rozvoje.  podnikatelský plán, založení firmy  majetková a kapitálová výstavba firmy, vlastní a cizí kapitál, rozvaha, oceňování majetku  výnosy, náklady, hospodářský výsledek, tržby, náklady, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, nástroje řízení nákladů, zisk, ztráta  sdružování firem, koncentrace, fúze  sanace a zánik firmy, krizový vývoj  typologie firemních činností, výrobní činnost, nákup, prodej  financování firmy a úkoly finančního managementu, druhy a způsoby financování, určení výše oběžného majetku, cash flow, finanční analýza  investiční činnost firmy, metody hodnocení investic, investiční riziko  specifika vybraných typů firem: firmy se zahraniční kapitálovou účastí, výrobní a bankovní firmy, obchodní firmy a firmy cestovního ruchu, specifika drobných firem a živností

8) PERSONÁLNÍ MANAGEMENT samostatně 2500 Kč + DPH Výklad základních principů personálního řízení (management lidského zdroje) na základě skupinové účasti studentů při modelování personálního života reálné firmy – včetně finálního videozáznamu a vyhodnocení  trh práce a personální politika organizace, náplň a nositelé základních personálních činností  přijímací řízení zaměstnanců, kvalifikační, charakterové a jiné osobnostní ukazatele vhodného výběru zaměstnance, přijímací pohovor a jeho modelování

9) ETIKETA V OBCHODĚ A PODNIKÁNÍ samostatně 2500 Kč + DPH  obecná pravidla společenského styku  pracovní a obchodní styk  telefonický styk  společenské podniky a příležitosti  organizace obchodního jednání  zahraniční obchodní partner  osobní image  společenské nehody  základy diplomatického protokolu

10) ANGLICKÝ, NĚMECKÝ, FRANCOUZSKÝ, ŠPANĚLSKÝ, ITALSKÝ, RUSKÝ JAZYK samostatně 7600 Kč + DPH Jazykové hodiny jsou vedeny především konverzačními metodami s využitím kvalitní studijní literatury a podpůrné techniky (audio, video) a jsou zaměřeny k překonání jazykové bariéry. Kvalifikovaní čeští a zahraniční lektoři.Cieľová skupina

Profil absolventa

  • zná firemní struktury a členění manažerských činností, disponuje manažerskými kompetencemi – umí samostatně vykonávat řídící, organizační a kontrolní činnosti na úrovni středních a vyšších manažerských pozic především v oblasti řízení firemních činností, lidského zdroje a marketingových činností.
  • dokáže na příslušné úrovni komunikovat se svým profesním okolím (s tzv. vnitřním i s vnějším zákazníkem), umí aplikovat poznatky z oblasti manažerských technik do vlastní řídící praxe včetně řízení času, stresu a zvládání technik duševní hygieny manažera.
  • zná základy firemního práva a dokáže sám tyto znalosti aplikovat na výkon manažerské činnosti (především v oblasti obchodního, občanského a základů pracovního práva).
  • zvládá základy účetní, ekonomické a finanční agendy, tak aby mohl komunikovat s příslušným specialistou a připravovat pro něj podklady.

Cílová skupina

  • manažeři na středních a vyšších pozicích
  • soukromí podnikatelé, jednatelé firem
  • absolventi středních a vysokých škol technického či ekonomického zaměřeníCertifikát

akreditované rekvalifikační osvědčení, mezinárodní certifikace IES, LondonPoznámka k cene

SLEVA heslo "EDUMENU" - 10%; akreditovaný program - osvobození od DPH, při volbě jednotlivých modulů cena + DPHKontaktná osoba

BOHEMIA INSTITUT s.r.o. - ing.Eva Mocová, Jana Bělochová,...
+420 274 776 256
info@bi.cz


Organizátor