Marketing v kocke

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • budete vedieť definovať význam trhovej orientácie spoločnosti
 • pochopíte funkciu marketingu pri koordinácii všetkých funkcií v spoločnosti
 • naučíte sa používať a rozumieť marketingovej terminológii
 • uvedomíte si význam stanovenia cieľov a stratégií pre budúci rozvoj spoločnosti
 • pochopíte význam podielu svojej osoby pri vytváraní identity spoločnosti

  získate schopnosť aplikovať získané vedomosti do svojej praxe

Cieľová skupina

 • manažérom a špecialistom, ktorí potrebujú rámcové informácie o marketingových procesoch

Obsahová náplň

 • úvod do marketingu, ako správne porozumieť pojmu marketing
 • trhová orientácia spoločnosti, pôsobenie marketingu v organizačnej štruktúre spoločnosti
 • ako zostaviť marketingový plán
 • orientácia v základných ukazovateľoch trhu, ukážka výpočtu a interpretácie vybraných ukazovateľov
 • pôsobenie konkurencie, ako zostaviť profil konkurencie
 • ako porozumieť roli zákazníka, princípy segmentácie trhu
 • ekonomické minimum, ako porozumieť vzťahu marketingu a ekonomicky spoločnosti
 • význam analýzy SWOT pre stanovenie cieľov a strategických možností rozvoja spoločnosti
 • ako realizovať strategické rozhodnutia spoločnosti, vysvetlenie pojmu marketingový mix
 • stručne o sortimente spoločnosti, pôsobenie ceny, praktické poznatky
 • ako porozumieť termínom komunikačný mix a komunikačné plánovanie

Lektor:
Ing. Dalibor Kučera

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ilona Hegerová
tel: +421 2/682 865 74
e-mail: kurzy@intenziva.sk

Adresa
VKC Intenzíva, s.r.o., Kutlíkova 17 (budova Technopolu), 851 02 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 915 725 884
mobil: +421 915 725 884
email: treningy@tcg.sk
web: www.tcg.sk/index.php?lang=sk

Adresa
TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
Svetlá 10, Bratislava 1 Zobraziť na mape