Jazykové kurzy - Angličtina, Nemčina, Španielčina, Francúzština, Ruština, Taliančina, Maďarčina, Poľština, Čínština

Popis kurzu

Sprostredkovať frekventantom kurzu jazykové vedomosti a zručnosti, ktoré im umožnia dohovoriť sa vo všetkých dôležitých situáciách bežného života.

absolvent je schopný:
porozumieť bežným rozhovorom a aktívne sa do nich zapojiť
porozumieť textom, ktoré sa tematicky dotýkajú bežného života

Obsah kurzu

Prezenčné kurzy všeobecnej angličtiny, nemčiny, španielčiny, francúzštiny, taliančiny, ruštiny, maďarčiny, poľštiny, čínštiny vo všetkých vedomostných stupňoch.

Metódy výučby:
výklad a precvičovanie gramatických javov v konkrétnych situáciách
precvičovanie výslovnosti
nácvik pochopenia hovoreného slova (na počúvaní autentických dialógov, hlásení, diskusií) so zadaním úloh
práca vo dvojiciach (interview a dialógy medzi frekventantmi v simulovaných situáciách)
práca v skupinách (projektové práce)
práca s rôznymi textovými druhmi so zadaním úloh
diskusie na predpísané témy vedené lektorom
hry zamerané na rozvoj komunikatívnej zručnosti
písanie denníka, listov, pozvánok, zážitkov, príbehov a úvah

Spôsob ukončenia: Záverečná skúška pozostáva z dvoch častí: písomnej a ústnej, preverí sa ňou ovládanie všetkých jazykových zručností. Absolvent môže získať certifikát Akadémie vzdelávania:

Cieľová skupina

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Poznámka k cene

cena je za 48 vyučovacích hodín

Kontaktná osoba

Bc. Eva Haragová
+421 902 930 237
kurzylm@avtatry.sk

Organizátor