DETAIL KURZU

Odborná spôsobilosť - ľudské telo + voda - hygienické minimum

Od:

Akadémia vzdelávania Tatry s. r. o., pobočka Poprad

Popis kurzu

V zmysle § 22, ods. 4 Vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení sa odborná spôsobilosť preukazuje podľa charakteru epidemiologicky závažných činností diplomom, vysvedčením vzdelávacích inštitúcií, ktoré sú uvedené v prílohe č. 6, alebo osvedčením o odbornej spôsobilosti vykonávať epidemiologicky závažnú činnosť.

Obsah kurzu

  • Legislatívne požiadavky na úseku ochrany zdravia ľudí v súvislosti so zariadeniami starostlivosti o ľudské telo a pri obsluhe vodovodných zariadení a v úpravniach vody : Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška MZ SR č. 554/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo, Vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení, Nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality na vody určenej na ľudskú spotrebu,
  • všeobecná epidemiológia, nákazy prenášané na úseku služieb v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo, zdravotné riziká pri poskytovaní starostlivosti o ľudské telo, zdravotné riziká z vody, epidemiológia infekcií prenášaných vodou,
  • sanitácia a dezinfekcia, dekontaminácia,
  • špeciálne požiadavky podľa odboru a špecializácie,
  • diskusia

Cieľová skupina

Odborná spôsobilosť na vykonávanie epidemiologicky závažných činností v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo a pri obsluhe vodovodných zariadení a v úpravniach vody:

  1. napr. kaderníctva, pedikúry, manikúry, masážne salóny, kozmetické salóny, modelovanie a nalepovanie nechtov, nastreľovanie náušníc, piercing, solária, tetovacie štúdia, sauny, a pod.
  2. pracovníci narábajúci s vodovodnými zariadeniami, bazénmi, wellness a úpravňami vody.
Certifikát Osvedčenie vydané RÚVZ Poprad (skúška je plne v kompetencii úradu)

Kontaktná osoba

PaedDr. Mária Nagranová, PhD.
+421 902 930 234
kurzy.pp@avtatry.sk

Hodnotenie
Organizátor