Výskumný ústav zváračský

vzdelávanie personálu v oblasti zvárania, nedeštruktívneho skúšania a systémov manažérstva kvality