Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania

Inklucentrum zastrešuje inkluzívne vzdelávanie expertným tímom. Je advokačnou, vzdelávacou a poradenskou organizáciou na celonárodnej úrovni a venuje sa podpore kvalitného vzdelávania v školskom prostredí v prospech rozvoja potenciálu všetkých detí, rodín, pedagogických a odborných zamestnancov škôl i samospráv.

Opierame sa o humanistické a ľudsko-právne hodnoty a komplexne podporujeme napĺňanie potrieb každého človeka v školskom prostredí.