Kurz: Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

Popis kurzu

Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany sa vykonáva v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Hlavným cieľom je oboznámiť účastníkov so zmenami v legislatíve za posledných 5 rokov. Účastníci budú informovaní o nových platných legislatívnych predpisoch, o novelách a zmenách v legislatívnych predpisoch. Prediskutujú si s ostatnými účastníkmi a lektormi získané skúsenosti a poznatky z praxe.Cieľová skupina

Študijné materiály: vypracované otázky na ústnu a písomnú časť skúšky

Rozsah: 30 hodín

Podmienky účasti:

  • Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany je 5 rokov odo dňa vykonania overenia odbornej spôsobilosti.
  • Absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu a požiadať o overenie odbornej spôsobilosti na príslušnom krajskom riaditeľstve hasičského a záchranného zboru je účastník povinný v dobe platnosti osvedčenia.

Po ukončení odbornej prípravy získajú účastníci potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy technikov požiarnej ochrany, ktoré je jedným z dokladov potrebných na overenie odbornej spôsobilosti na príslušnom krajskom riaditeľstve hasičského a záchranného zboru.

Súčasťou prihlášky na overenie odbornej spôsobilosti je

  1. potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy vo vymedzenom rozsahu u právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa, ktorá má na jej vykonávanie oprávnenie vydané Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
  2. fotokópia platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti u žiadateľa o pravidelné overenie odbornej spôsobilosti po absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy.

Ako našu prácu hodnotia naši klienti www.vzdelavanie-ke.sk/referencie

Tešíme sa na Vás …

…viac z našej ponuky na www.vzdelavanie-ke.skKontaktná osoba

Ing. Radomíra Šefčíková
+421 908 975 040
info@vzdelavanie-ke.sk


Organizátor