Procesné riadenie a jeho využitie v praxi ( 6 modulov) - Akreditovaný vzdelávací program

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

01. Procesné riadenie

Cieľom tejto časti vzdelávacieho programu je objasniť problematiku procesného riadenia ako nového prístupu k riadeniu organizácií, prezentovať a poskytnúť návod na implementáciu metód a prístupov procesného riadenia, vysvetliť ako vnímať organizáciu ako súhrn procesov a činností, potrebných pre realizáciu finálnych produktov a služieb so zohľadnením skutočnosti, že procesný prístup je základnou požiadavkou pre systém riadenia kvality podľa normy ISO 9001:2000, využívať zmienené metódy a prístupy prostredníctvom vhodných softvérových nástrojov pri každodenných činnostiach organizácie. Táto časť vzdelávacieho programu pozostáva zo štyroch modulov (kurzov), uvedených nižšie. Účastník vzdelávania môže absolvovať všetky moduly alebo vybrané moduly podľa vlastného výberu.

 • MODUL 1: Základy procesného riadenia

  (Rozsah kurzu: 1,5 dňa – 12 vyučovacích hodín)
  Cena: 194,00 € s DPH

 • MODUL 2: Analýza a modelovanie procesov

  (Rozsah kurzu: 3 dni – 24 vyučovacích hodín)
  Cena: 388,00 € s DPH

 • MODUL 3 : Zlepšovanie a optimalizácia procesov

  (Rozsah kurzu: 5 dni – 40 vyučovacích hodín)
  Cena: 530,00 € S DPH

 • MODUL 4: Manažment a riadenie procesov

  (Rozsah kurzu: 2 dni – 16 vyučovacích hodín).
  Cena: 242,00 € s DPH

02. Strategické riadenie a hodnotenie výkonnosti

Cieľom tejto časti vzdelávacieho programu je oboznámiť účastníkov s princípmi strategického riadenia a hodnotenia výkonnosti organizácií, prezentovať a poskytnúť návod na implementáciu prístupov a metód strategického riadenia a hodnotenia výkonnosti organizácií, vysvetliť a objasniť pojmy, obsah a zmysel metódy Balanced Scorecard pri presadzovaní stratégie do každodenných činností organizácií, čo v konečnom dôsledku zabezpečí rast ich hodnoty a trvalý rozvoj prostredníctvom využívania zmienenej metódy v praxi. Táto časť vzdelávacieho programu pozostáva z jedného modulu (kurzu), uvedeného nižšie.

 • MODUL 5: Strategické riadenie a hodnotenie výkonnosti

  (Rozsah kurzu: 2 dni – 16 vyučovacích hodín).

  Cena: 242,00 € s DPH

03. Informačná podpora procesov

Cieľom tejto časti vzdelávacieho programu je oboznámiť účastníkov so základnými princípmi informačnej podpory procesov, definovať a objasniť vzťahy medzi modelovaním procesov a budovaním informačných systémov, prezentovať a vysvetliť väzby procesného modelu na informačný systém organizácie a poskytnúť návod na tvorbu cieľového konceptu implementácie informačného systému na procesnom princípe. Táto časť vzdelávacieho programu pozostáva z jedného modulu(kurzu), uvedeného nižšie.

 • MODUL 6: Efektívna informačná podpora procesov

  (Rozsah kurzu: 1 deň – 8 vyučovacích hodín.

  Cena: 170,00 € s DPH

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou predkladaných vzdelávacích aktivít sú riadiaci pracovníci na všetkých úrovniach riadenia:

 • VRCHOLOVÍ MANZÉRI: riaditelia organizácií,

  riaditelia úsekov, divízií a závodov

 • STREDNÍ MANAŽÉIRI: vedúci prevádzok, odborov, oddelení
 • PRVOSTUPŇOVÍ MANAŽÉIRI: projektoví manažéri, procesní

  manažéri, vedúci referátov, majstri

 • Procesní manažéri
 • Manažéri systémov riadenia kvality
 • Pracovníci kontrolingu
 • Systémoví integrátori
 • Analytici a programátori informačných systémov

Obsahová náplň

Bližšie informácie o spomínaných seminároch nájdete na stránke: www.teledom.sk

Kurz zahŕňa:

 • Lektorské služby počas kurzu
 • Študijný materiál (vytlačená prezentácia)
 • Kniha od prof. Ing. Jána Závadského, PhD. s názvom:

  Procesný manažment v praxi manažéra

 • Osvedčenie o absolvovaní kurzu
 • Občerstvenie, obed

Lektor:
RNDr. Ján Sabol, PhD.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 3 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Zuzana Dubovecká
tel:
+421 55/327 44 *** zobraziť

email:
dubovecka.zuzana@... zobraziť


Adresa
Timonova 27, 040 01 Košice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 55/327 44 *** zobraziť

email:
dubovecka.zuzana@... zobraziť

web: www.school.teledom.sk/

Adresa
TeleDom – Vzdelávacie centrum
Timonova č. 27, Košice Zobraziť na mape