DETAIL KURZU

Kurz prvej pomoci

BE-SOFT a.s.

Popis kurzu

Cieľom kurzu je získať vedomosti a zručnosti na poskytovanie prvej pomoci na pracovisku. Po úspešnom absolvovaní skúšok bude účastníkom vydané potvrdenie o absolvovaní akreditovaného kurzu vydané v zmysle vyhl.Ministerstva zdravotníctva SR č.398/2010 Z.z.

Obsah kurzu

  • všeobecné zásady poskytovania prvej pomoci
  • účastníci budú oboznámení so základnými život zachraňujúcimi úkonmi pri poruche vedomia, dýchania, poraneniach a pod.
  • prostredníctvom didaktických pomôcok si prakticky nacvičia základnú neodkladnú podporu životných funkcií a naučia sa poskytnúť prvú pomoc pri poruchách dýchania, dusení sa, zlomeninách, krvácaní, zlyhaní srdcovej činnosti, náhlej mozgovej príhode
  • oboznámia sa s činnosťou a využitím moderného defibrilátora, ktorý dokáže analyzovať, priebežne kontrolovať činnosť srdca a zhodnotiť potrebu výboja pri zástave srdca v rámci resuscitácie

Na našej www.besoft.sk si môžete ZDARMA aktivovať INFORMAČNÝ SPRAVODAJ, kde Vás pravidelne informujeme o novinkách v oblasti BOZP, OPP, životného prostredia a civilnej ochrany , o seminároch, kurzoch, školeniach a zmenách legislatívy. https://www.besoft.sk/…ny-spravodaj

NAŠE ĎALŠIE POZORUHODNÉ PRODUKTY: Softvér BTS – nástroj uľahčujúci tvorbu dokumentácie a evidencií. E-learning – moderný systém vzdelávania elektronickou formou. Informačný portál – vždy aktuálne informácie z oblastí BOZP, OPP, ŽP a CO. E-klient – efektívna správcovská aplikácia pre sieťových klientov.

Cieľová skupina

Verejnosť, zamestnanci a všetci, ktorí chcú získať vedomosti a zručnosti potrebné na poskytovanie prvej pomoci. Kurz organizujeme v zmysle § 8 ods. (1) písm. a) zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o BOZP a vyhlášky MZ SR č. 398/2010 Z.z..

Miesto konania: Astrova 2/A, Bratislava – Ružinov

Kontaktná osoba

PhDr. Anna Dérerová
+421 911 650 622
dererova@besoft.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať