DETAIL KURZU

Právne minimum pre neprávnikov - obchodné zmluvy

Od:

sféra, a.s.

Bratislava

Popis kurzu

Na čo si dávať pozor pri uzatváraní/pripomienkovaní obchodných zmlúv? Čo nesmie v zmluve chýbať? V čom odkázať na zákon alebo čo upraviť odlišne? Aj na tieto otázky sa dozviete praktické odpovede od skúsených advokátov.  JUDr. PhDr. Michal Kočiš a PhD. LL.M., Mgr. Juraj Kočiš, LL.M. Vás prevedú problematikou obchodných zmlúv.
Obsah kurzu

Program: 
 • Na čo si dávať pozor pri uzatváraní/pripomienkovaní obchodných zmlúv (predzmluvná zodpovednosť za škodu, dôvernosť rokovaní, vznik zmluvy a jej platnosť/neplatnosť, čo nesmie v zmluve chýbať, v čom odkázať na zákon/čo upraviť odlišne)
 • Zabezpečenie plnenia zmluvných povinností zabezpečovacími inštitútmi (dôraz na zmluvnú pokutu a ručenie)
 • Plnenie zmluvy/omeškanie s plnením, vyvodenie právnej zodpovednosti za porušenie povinností druhej zmluvnej strany
 • Skončenie zmluvných vzťahov – dôraz na odstúpenie od zmluvy, vypovedanie zmluvy a odstupné
 • Stručné rozobratie dvoch najvýznamnejších zmluvných typov – kúpnej zmluvy a zmluvy o dielo
 • Uplatnenie nárokov z obchodných zmlúv vrátane súdneho vymáhania pohľadávok (kedy/ako/kde žalovať protistranu, aké nároky si na súde uplatniť, stručný popis priebehu súdneho konania)
 • Aktuálna judikatúra slovenských súdov zo sporov z obchodných zmlúv
 • Počas celého seminára bude ponechaný priestor na konkrétne otázky či aplikačné problémy, ktoré trápia účastníkov seminára

Počas celého seminára bude ponechaný priestor na konkrétne otázky či aplikačné problémy, ktoré trápia účastníkov seminára.

O LEKTOROCH: 

JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.

Vyštudoval právo na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Následne Michal absolvoval trojročný doktorandský študijný program na katedre finančného a daňového práva UPJŠ, ktorý ukončil obhajobou dizertačnej práce na tému „Dvojité zdanenie a daňové úniky v kontexte transferového oceňovania“. Michal pokračoval v ďalšom postgraduálnom štúdiu na University of Florida, Levin College of Law, Florida, USA, po absolvovaní ktorého mu bol udelený akademický titul LL.M. v odbore medzinárodné daňové právo. 

Michal v minulosti pôsobil v popredných medzinárodných poradenských spoločnostiach a advokátskych kanceláriách na Slovensku. Téme daňového práva sa Michal intenzívne venuje aj v rámci súčasnej advokátskej praxe v KOČIŠ & PARTNERS, pričom je autorom početných odborných článkov a odborných publikácií na tému transferového oceňovania a medzinárodného zdaňovania. Tieto, ako aj mnohé ďalšie aktuálne právne témy prednáša na odborných seminároch a konferenciách pre tuzemské a zahraničné podnikateľské subjekty.

V roku 2018 bol Michal nominovaný Ministerstvom financií SR za Slovenskú republiku ako nezávislý odborník pre oblasť transferového oceňovania na účely uplatňovania Arbitrážnej konvencie EÚ.

Vo svojej odbornej praxi sa okrem daňového práva Michal intenzívne zameriava najmä na finančné právo, obchodné právo, trestné právo, zastupovanie klientov pred súdmi a správnymi orgánmi, právo nehnuteľnosti, medicínske právo a problematiku ochrany osobných údajov. Právne poradenstvo poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.

Ako advokát je Michal členom Slovenskej advokátskej komory. 

Mgr. Juraj Kočiš, LL.M. 

Vyštudoval právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po úspešnom skončení štúdia na Univerzite Komenského Juraj absolvoval postgraduálny študijný program na Ludwig-Maximilians-Universität v Mníchove, Nemecku, zameraný na európske a medzinárodné obchodné právo, za ktorý mu bol udelený akademický titul LL.M. Počas štúdia v Nemecku, ako aj po jeho skončení, Juraj absolvoval stáže v renomovaných medzinárodných spoločnostiach. Okrem vyššie uvedeného Juraj absolvoval taktiež viacero ďalších odborných študijných pobytov v zahraničí. 

Po návrate na Slovensko Juraj niekoľko rokov pôsobil v popredných medzinárodných advokátskych kanceláriách, kde nadobudol rozsiahle skúsenosti s právnym poradenstvom pre významné tuzemské ako aj zahraničné spoločnosti. 

Vo svojej odbornej praxi v KOČIŠ & PARTNERS sa Juraj zameriava najmä na pracovné právo, obchodné právo, trestné právo, cudzinecké právo, súťažné právo a zastupovanie klientov v súdnych sporoch a administratívnych konaniach. Juraj sa taktiež intenzívne venuje lektorskej činnosti. Aktuálne právne témy prednáša na odborných seminároch a konferenciách pre tuzemské a zahraničné podnikateľské subjekty. Je taktiež autorom početných odborných článkov a publikácií. Právne poradenstvo poskytuje v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. 

Ako advokát je Juraj členom Slovenskej advokátskej komory.

Harmonogram:

 • 08:00 - 09:00 registrácia
 • 09:00 - 10:50 prednáška
 • 10:50 - 11:50 obed
 • 11:50 - 14:05 prednáška
 • 14:05 - 14:15 prestávka
 • 14:15 - 15:30 prednáška

Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, 1x teplý obed, občerstvenie počas celého seminára.

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.

Cieľová skupina

 • Právny laici
 • Finančníci, účtovníci
 • Manažéri
 • Zamestnanci, ktorý sa dostávajú do kontaktu s obchodnými zmluvami
Hodnotenie
Organizátor