Detail kurzu

TOXICKÉ LÁTKY: Odborná príprava na prácu s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami

Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.

Popis kurzu

Odborná príprava na prácu s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami

Video kurz - odkiaľkoľvek


Kurz - odborná príprava na prácu s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami základná aj aktualizačná po 5 rokoch je určená:
Fyzické osoby – podnikatelia, vedúci zamestnanci a zamestnanci pracujúci s chemickými faktormi nebezpečnými pre
zdravie, najmä s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami pri práci / pri obchodovaní a odbornom využití týchto
látok/ vo všetkých odvetviach priemyslu, poľnohospodárstva a služieb vrátane obchodu a zdravotníctva.

- akútna toxicita kategórie 1 a kategórie 2 s výstražnými upozorneniami H300, H310, H330,
- akútna toxicita kategórie 3 s výstražnými upozorneniami H301, H311, H331,
- toxicita pre špecifický cieľový orgán po jednorazovej expozícii kategórie 1 s výstražným upozornením H370.

Cieľom kurzu toxické látky (odbornej prípravy na prácu s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami) je oboznámiť účastníkov s novými legislatívnymi bezpečnostnými a hygienickými predpismi platnými v tejto oblasti.

Účastníci získajú osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy na prácu s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami s celoštátnou platnosťou, ktorá je akreditovaná MŠ SR pod číslom: 2213/2019/16/1.

Bližšie informácie nájdete na našej stránke www.ibp.sk, kde je zverejnená pozvánka a prihláška.

Obsah kurzu

Bližšie informácie nájdete na našej stránke www.ibp.sk, kde je zverejnená pozvánka a prihláška.


Cieľová skupina

Bližšie informácie nájdete na našej stránke www.ibp.sk, kde je zverejnená pozvánka a prihláška.

Certifikát Osvedčenie

Kontaktná osoba

Martina Vizváryová
0905 812 407
vizvaryova@ibp.sk

Hodnotenie
Organizátor