DETAIL KURZU

Register partnerov verejného sektora vrátane novely účinnej od 1. 9. 2019 - JUDr. Jaroslav Macek

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Zákon o registri partnerov verejného sektora síce vniesol do obchodov so štátom transparentnosť, avšak jeho uplatnenie v praxi zaznamenalo v priebehu jeho krátkeho pôsobenia hneď niekoľko nedostatkov. Práve tie má vyriešiť s účinnosťou od 1. septembra dlho očakávaná novela protischránkového zákona, ktorá zároveň prináša niekoľko veľmi užitočných zmien rovnako pre podnikateľov, ako aj pre oprávnené osoby a zahraničné firmy.

Školením vás bude sprevádzať uznávaný odborník v SR a zároveň predseda Okresného súdu Žilina JUDr. Jaroslav Macek, ktorý vám okrem podrobného výkladu novej právnej úpravy a pravidiel zavádzajúcich sa do praxe navyše odprezentuje doposiaľ ešte nepublikované rozhodnutia registrového súdu k otázke dopadu BSM na určenie KÚV, konaniu v zhode, pojmu hospodársky prospech, vylúčeniu oprávnenej osoby a nepravdivému návrhu na zápis. Rovnako odprezentuje praktické skúsenosti z konaní o overenie pravdivosti zapísaných údajov, k otázke dôkazného bremena v týchto konaniach, ako aj z konaní o pokutách. Počas celého školenia, a najmä v jeho závere, budete mať k dispozícií dostatočný priestor na diskusiu, v rámci ktorej si budete môcť ozrejmiť všetky nejasnosti týkajúce tejto aktuálne horúcej témy v oblasti práva.

Obsah kurzu

Popis

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:

  • Úplné znenie zákona v PDF formáte: Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Úplné znenie vyhlášky v PDF formáte: Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 328/2016 Z. z. ktorou sa ustanovujú vzory podaní do registra partnerov verejného sektora
  • Online publikáciu: Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Program
  • Novela zákona o registri partnerov účinná od 1.septembra 2019
  • Z rozhodovacej činnosti registrového súdu – ešte nepublikované rozhodnutia k otázke dopadu BSM na určenie KÚV, konaniu v zhode, pojmu hospodársky prospech, vylúčeniu oprávnenej osoby, nepravdivému návrhu na zápis...
  • Otázky a odpovede, diskusia.

 

Profil lektoraMacek.jpgJUDr. Jaroslav Macek

Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1996. V roku 2001 úspešne absolvoval rigoróznu skúšku a získal titul JUDr. Už počas štúdia v roku 1995 začal pracovať v bankovom sektore, kde sa venoval najmä konkurznému právu. V roku 2003 sa stal sudcom Okresného súdu Žilina. Ako sudca obchodnoprávneho úseku vybavuje konkurznú agendu, incidenčné spory a agendu obchodného registra. V rokoch 2006 a 2007 bol podpredsedom Okresného súdu Žilina, v rokoch 2011 a 2012 predsedom Okresného súdu Žilina. Zároveň externe pedagogicky pôsobí na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy a Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, kde vyučuje najmä obchodné právo. Je tiež externým členom pedagogického zboru Justičnej akadémie SR. Venuje sa aj lektorskej a prednáškovej činnosti pre rôzne inštitúcie, ako napr. Daňové riaditeľstvo SR, Inštitút vzdelávania konkurzných správcov, advokátov a ďalšie vzdelávacie agentúry.
HARMONOGRAM:

9.00 – 9.30 prezentácia účastníkov školenia

9300 – 11.30 prednáška

11.30 – 12.30 obedňajšia prestávka

12.30 – 13.30 prednáška spojená s diskusiou

 

 

Účastnícky poplatok 120 € s DPH obsahuje: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.


Poznámka k cene

Účastnícky poplatok 120 € s DPH obsahuje: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Kontaktná osoba

Viera Šinská
+421 41 70 53 414
profivzdelavanie@pp.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať