Detail kurzu

Účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve za rok 2019 a zmeny pre rok 2020 - Ing. Jana Turóciová - Košice

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Popis kurzu

Seminár je zameraný na účtovné ukončenie roku 2019 a aktuálne zmeny v zákone o účtovníctve od 1.1.2020

Obsah kurzu

  1. Účtovné predpisy, zmeny na rok 2019

- zásady účtovania komodít, účtovanie garantovanej energetickej služby

      2. Vybrané okruhy účtovania

·           Spoločnosť v kríze a v predĺžení

·         Zmeny vo vlastnom imaní

·         Rekreačné poukazy

·         Účtovné prípady spojené s e-kasou

·         Iné aktuálne problémy napr. účtovanie jednoúčelových a viacúčelových poukazov, sociálny podnik, účtovanie v súvislosti s prenájom, účtovanie likvidačného zostatku a súvisiacej zrážkovej dane

 

3.Kontrolné  a prípravné práce na zostavenie účtovnej závierky v súlade s účtovnými predpismi

·         Overenie správnosti veľkostnej skupiny, zmena veľkostnej skupiny

·         Kontrola bilančnej kontinuity a  účtov, ktoré nesmú vykazovať na konci účtovného              obdobia konečný zostatok

·         Inventarizácia majetku a záväzkov

·         Kontrola účtovných dokladov podľa príslušnosti k účtovným obdobiam

 

4. Závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové účtovné prípady

–  časové rozlíšenie, opravné položky, rezervy, ocenenie majetku a záväzkov ku dňu zostavenia účtovnej závierky, odložená daň a ďalšie

 

5. Zostavenie účtovnej závierky

-   osobitosti zostavenia účtovnej závierky mikro, malej a veľkej účtovnej jednotky

 

6.Následné povinnosti po zostavení účtovnej závierky

– overenie účtovnej závierky audítorom, uloženie účtovnej závierky a ostatných dokumentov do registra účtovných závierok, schválenie účtovnej závierky

– najčastejšie sa vyskytujúce nesprávnosti v zverejnených účtovných závierkach v registri účtovných závierok


 7.Pripravované novely zákona o účtovníctve od 1.1.2020 v nadväznosti na zmeny v Obchodnom zákonníku

 

8. Diskusia

Cieľová skupina

Široká odborná verejnosť
Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, občerstvenie, organizačné náklady, obed,

Hodnotenie
Organizátor