DETAIL KURZU

Daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2019 a zmeny od 1.1.2020 - Ing. Mária Dimitrovová - Košice

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Popis kurzu

Seminár s Ing. Máriou Dimitrovovou z Finančnej správy je zameraný na daň z príjmov PO za rok 2019 vrátane vyplnenia tlačiva a legislatívne zmeny od 1.1.2020Obsah kurzu

1. Daňové priznanie k dani z príjmov PO 2019

 • Povinnosť podať daňové priznanie
 • Určenie zdaňovacieho obdobia
 • Lehota na podanie a jej predlžovanie
 • Tlačivo daňového priznania - zmeny
 • Opravné, dodatočné daňové priznanie2. Súvislý príklad zisťovania základu dane PO a výpočtu dane za zdaňovacie obdobie 2019:

 • Úpravy základu dane podľa § 17 zákona o dani z príjmov (transferové oceňovanie, položky po zaplatení, opravy chýb minulých účtovných období, porušenie podmienok finančného prenájmu, nezaplatené záväzky, luxusné autá, ...)
 • Daňové a nedaňové výdavky (pohľadávky – opravné položky, odpis, postúpenie; majetok – odpisy, prerušenie odpisovania, vyradenie; PHL, reklama, daňové výdavky zamestnávateľa, manká a škody, výpožička, zmluvné pokuty, pravidlá nízkej kapitalizácie,...)
 • Príjmy a zdaniteľné príjmy (podiely na zisku, podiely na likvidačnom zostatku, príjmy vylúčené z predmetu dane, príjmy oslobodené od dane, ...)
 • Medzinárodné zdaňovanie, eliminácia dvojitého zdanenia
 • Umorovanie daňovej straty
 • Odpočet nákladov na výskum a vývoj
 • Výpočet dane a zápočet daňovej licencie3. Preddavky na daň z príjmov PO – platenie do lehoty na podanie daňového priznania, vyrovnanie na preddavkoch, platenie preddavkov po lehote na podanie daňového priznania4. Poukazovanie podielu zaplatenej dane na osobitné účely5. Informácie k zmenám zákona o dani z príjmov od 1.1.2020 - úprava „vkladu“, oslobodené výnosy, zdroj príjmov nerezidentov na území SR, zmarená investícia pri finančnom majetku, položky po zaplatení, pohľadávky, záväzky, daňové výdavky, umorovanie daňovej straty, zdanenie príjmov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti od držiteľa, nové sadzby dane z príjmov právnickej osoby, zmeny v oblasti preddavkov na daň, nové pravidlá zaokrúhľovania, zmeny v určovaní zdaňovacích období pri likvidácii a výmaze ex offo, mikrodaňovník a jeho daňové zvýhodnenia, registračná povinnosť právnickej osoby a iné

Cieľová skupina

Pracovníci finančných odd., účtovníci, ekonómovia, široká odborná verejnosť...
Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, občerstvenie, organizačné náklady, obed,

Hodnotenie
Organizátor