Detail kurzu

OSOBY NA MONTÁŽ A DEMONTÁŽ LEŠENIA (LEŠENÁR) - aktualizačná odborná príprava

JUMA Trenčín s.r.o.

Popis kurzu

Aktualizačná odborná príprava osôb na montáž a demontáž lešenia v zmysle schváleného projektu je v celkovom trvaní  4 hod. Preukaz lešenára
v zmysle zákona NR SR č. 124 / 2006 Z.z. o BOZP v znení nesk. predpisov platí na čas neurčitý, ale lešenár je povinný absolvovať najmenej každých 5 rokov od vydania, resp. od poslednej aktualizačnej odbornej prípravy (AOP) ďalšiu aktualizačnú odbornú prípravu u oprávnenej osoby na výchovu a vzdelávanie. Účastník dostane potvrdenie o absolvovaní AOP, čím sa mu platnosť preukazu predlžuje o ďalších 5 rokov.

Obsah kurzu

Stanovený legislatívne v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. v zn. nesk. predp. a vyhl. MPSVaR SR č. 356/2007 Z.z. - skupina 07.2 - Výchova  a vzdelávanie osôb na montáž a demontáž lešenia (lešenári).

Cieľová skupina

Osoby vlastniace preukaz lešenára
Certifikát Uvedenie dátumu absolvovania AOP v preukaze lešenára

Kontaktná osoba

Ing. Viliam Varhaník
032 - 743 42 37
juma@juma.sk

Hodnotenie
Organizátor