Detail kurzu

Osobnostný a sociálny rozvoj žiakov v edukačnom procese základnej a strednej školy

Akadémia vzdelávania Martin

Popis kurzu

Kontinuálne vzdelávanie - aktualizačné

Obsah kurzu

Význam a podstata témy pre rozvoj osobnosti žiaka ,vymedzenie pojmov, cieľové kompetencie žiaka
Osobnostný rozvoj, sebapoznávanie a poznávanie iných s dôrazom na profesijný, rodinný, manželský a partnerský rámec - osobnosť človeka, rozvíjanie emocionálnych zručností, správanie sa v medziľudských vzťahoch
Komunikácia v rodine, v škole a na pracovisku a jej význam v osobnostnom a sociálnom rozvoji – druhy a formy komunikácie, spätná väzba, kritika, komunikačné štýly, sociálna komunikácia, sociálne zručnosti, zásady vzájomného spolužitia
Efektívne riešenie konfliktov v rodine, v škole, partnerskom a pracovnom živote pre osobnostný a sociálny rozvoj - konflikt, agresia, násilie, týranie, mobbing, šikana, príčiny a dôsledky psychického násilia, konfliktov a mobbingu na zdravie, prežívanie a správanie ľudí, riešenie konfliktov, tolerancia a akceptácia rôznych typov ľudí, ich postojov, názorov, stratégie riešenia konfliktov, sociálna spravodlivosť, sociálno-patologické javy v spoločnosti
Psychohygiena súčasného mladého človeka v osobnostnom a sociálnom rozvoji
Príznaky stresu, správanie sa v strese, dôsledky stresu, osobnosť a jeho odolnosť voči záťažovým situáciám, význam duševnej hygieny a relaxačných techník pre človeka, uplatňovanie základných princípov zdravého životného štýlu, efektívne využívanie voľného času

Cieľová skupina

- učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (2. stupeň ZŠ)
- učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľa pre vyššie odborné vzdelávanie
Certifikát Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu s celoštátnou platnosťou Poznámka k cene

60 vyučovacích hodín

Kontaktná osoba

Helena Bačiaková
0910 114 330
avmt@aveducation.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať